Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus21030.04.201211
Kaupunginvaltuusto8121.05.20127

10054-2010 (231, 002, 014)

Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakuntaa koskevan sopimuksen hyväksyminen (Kj)

Tiivistelmä:

1.5.2012 voimaan tulevan jätelain mukaan Turun Seudun Jätehuolto Oy:n osakaskuntien alueelle on perustettava yhteinen toimielin hoitamaan jätehuoltoviranomaisen tehtäviä. Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan perustamista koskevan sopimuksen ja lautakunnan johtosäännön hyväksymistä sekä 7 jäsenen ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen valitsemista vuoden 2012 toimikaudelle.

Kh § 210

Vs. kaupunginsihteeri Satu Lehto 24.4.2012:

Uusi, 1.5.2012 voimaan tuleva jätelaki velvoittaa sellaisia kuntia, joissa jätehuollon järjestämiseen liittyvät palvelutehtävät on annettu kuntien yhteisesti omistaman jäteyhtiön hoidettavaksi, perustamaan yhteisen toimielimen (esim. yhteislautakunnan) hoitamaan lakisääteisiä jätehuoltoviranomaisen tehtäviä.

Turun kaupunkisedulla jätehuollon järjestämisestä vastaa kuntien omistama Turun Seudun Jätehuolto Oy. Tämän vuoksi velvoite yhteisen toimielimen perustamisesta koskee Turun Seudun Jätehuolto Oy:n osakaskuntien muodostamaa aluetta, johon kuuluvat Auran, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Pöytyä, Ruskon ja Tarvasjoen kunnat sekä Kaarinan, Naantalin, Paraisten, Raision ja Turun kaupungit.

Turun Seudun Jätehuolto Oy:n osakaskuntien edustajista koostunut työryhmä on valmistellut yhteiselimen perustamista. Työryhmä on valmistellut asiaan liittyvän sopimusluonnoksen ja johtosääntöä sekä hahmotellut lautakunnan alustavaa kustannusarviota ja koonnut listan lautakunnan keskeisistä lakisääteisistä tehtävistä. Työryhmä oli työssään yksimielinen lukuun ottamatta lautakunnan kuntakohtaista luottamusmiespaikkajakoa. Työryhmän valmistelun pohjalta asiaa on käsitelty Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) työryhmässä sekä edelleen Paras-ohjausryhmässä.

Paras-ohjausryhmä esittää Turun Seudun Jätehuolto Oy:n osakaskunnille, että ne hyväksyvät Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan perustamista koskevan sopimuksen. Lautakunnan kokoonpano pohjautuu väestöpohjan lisäksi mm. yhtiön käsittelemän, eri kunnista peräisin olevan jätteen määrään.

Sopimuksen mukaan lautakuntaan kuuluu 14 jäsentä, joista Turun kaupunginvaltuusto valitsee 7 jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Puheenjohtaja valitaan Turun kaupunginvaltuuston valitsemista jäsenistä ja varapuheenjohtaja muiden kuntien valitsemista jäsenistä. Varapuheenjohtaja valitaan aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että kunkin kunnan tai kuntaryhmän edustaja toimii vuorollaan varapuheenjohtajana.

Kaarinan, Raision, Naantalin, Liedon ja Paraisten valtuustot valitsevat kukin yhden jäsenen sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Maskun, Mynämäen, Ruskon ja Nousiaisten valtuustot yhdessä ja Pöytyän, Auran, Marttilan ja Tarvasjoen valtuustot myös yhdessä valitsevat kumpikin yhden jäsenen sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen kahdeksi vuodeksi siten, että jäsen tulee vuorollaan valituksi ryhmänsä kustakin kunnasta.

Lisäksi sopimukseen on kirjattu, että päätöksenteko lautakunnassa edellyttää aina vähintään kahden kunnan muodostamaa enemmistöä. Kun kyse on jätelain 36–37 §:n mukaisesta kunnan tai kiinteistön haltijan jätteenkuljetuksen järjestämistä koskevasta asiasta, päätöksenteko lautakunnassa edellyttää ao. kunnan hyväksyntää.

Paras-ohjausryhmä on lisäksi esittänyt, että Turun Seudun Jätehuolto Oy:n osakaskunnat nimeävät em. sopimuksen mukaisesti edustajansa Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakuntaan siten, että lautakunta voisi aloittaa toimintansa 1.5.2012. Nyt valittavan lautakunnan toimikausi päättyy 31.12.2012.

Liite 1Sopimus yhteisen jätehuoltoviranomaisen perustamisesta (13.3.2012)

Liite 2Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan johtosääntö

Oheismateriaali 1Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan alustava kustannusarvio vuosille 2012 ja 2013

Oheismateriaali 2Seudullisen jätehuoltoviranomaisen tehtävät

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,

että liitteenä 1 oleva sopimus yhteisen jätehuoltoviranomaisen perustamisesta hyväksytään,

että liitteenä 2 oleva Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan johtosääntö hyväksytään,

että Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakuntaan vuodeksi 2012 valitaan 7 jäsentä, heille kullekin henkilökohtainen varajäsen ja valituista lautakunnan puheenjohtaja sekä

että kaupunginhallitus oikeutetaan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 81

Liite 1Sopimus yhteisen jätehuoltoviranomaisen perustamisesta (13.3.2012)

Liite 2Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan johtosääntö

Oheismateriaali 1Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan alustava kustannusarvio vuosille 2012 ja 2013

Oheismateriaali 2Seudullisen jätehuoltoviranomaisen tehtävät

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää,

että liitteenä 1 oleva sopimus yhteisen jätehuoltoviranomaisen perustamisesta hyväksytään,

että liitteenä 2 oleva Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan johtosääntö hyväksytään,

että Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakuntaan vuodeksi 2012 valitaan 7 jäsentä, heille kullekin henkilökohtainen varajäsen ja valituista lautakunnan puheenjohtaja sekä

että kaupunginhallitus oikeutetaan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.

PäätösKaupunginvaltuusto päätti,

että liitteenä 1 oleva sopimus yhteisen jätehuoltoviranomaisen perustamisesta hyväksytään,

että liitteenä 2 oleva Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan johtosääntö hyväksytään,

että ympäristö- ja kaavoitustoimen johtosäännön 4 §:n 2 momentin 13. kohta kumotaan,

että Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakuntaan vuodeksi 2012 valitaan seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

JäsenVarajäsen
Ahola PasiValkama Sameli
Roos MerjaLahti Mari
Backman InkeriNieminen Maija
Suominen JoonasPousi Mikko
Pentti MarjukkaKarasvirta Saara
Vierimaa Ulla-MaijaRaiskila Miira
Ollikkala TuijaHäggström-Nikkola Tiina

 

että Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan puheenjohtajaksi vuodeksi 2012 valitaan Pasi Ahola ja

että kaupunginhallitus oikeutetaan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.

Päätös asiassa tehtiin valintojen osalta Saarisen, Rosenlöfin, Rantasen ja Perhon tekemistä ehdotuksista, ympäristö- ja kaavoitustoimen johtosäännön osittaisen kumoamisen osalta, Lehtisen Arven kannattamana tekemästä ehdotuksesta ja muilta osin kaupunginhallituksen ehdotuksesta yksimielisesti.

Jakelu

aokunnat
aovalitut henkilöt
tpvKeskushallinto, lakiasiat
tpvKeskushallinto, talouspalvelukeskus, palkanlaskenta palkkiot
tiedYmpäristö- ja kaavoitusvirasto
tpvPursiainen Sari


Liitteet:

Kh § 210
Liite 1:Sopimus yhteisen jätehuoltoviranomaisen perustamisesta (13.3.2012)
Liite 2:Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan johtosääntö

Kv § 81
Liite 1:Sopimus yhteisen jätehuoltoviranomaisen perustamisesta (13.3.2012)
Liite 2:Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunnan johtosääntö