Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta48129.11.20115
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta50313.12.201110
Ympäristö- ja kaavoituslautakunta8406.03.20126
Kaupunginhallitus13719.03.20126
Kaupunginvaltuusto4926.03.201210

14603-2006 (641, 613, 627, 021)

Asemakaavan- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; (Vasaramäki) 23 kaupunginosan Rakuunapuiston osa (os. Hautausmaantie, Turjantie) "Rakuunapuisto" (32/2008) (Yj)

Tiivistelmä:

Hautausmaantien ja Turjantien varteen, osalle nykyistä virkistysaluetta on osoitettu yksi tontti (AK-1), jolle voi rakentaa kaksi erillistä, VI-VIII asuinkerrostaloa. Rakennuksia yhdistää maanalainen pysäköintitila, jonne liikenne johdetaan Turjantieltä. Kokonaisrakennusoikeus on 5 400 k-m2 (e=0,8).

Ympkaalk § 481

Asemakaavatoimisto/Anja Latvala 16.11.2011:

Asemakaavatoimisto on laatinut 15.6.2011 päivätyn ja 15.11.2011 lausuntojen perusteella muutetun asemakaavanmuutosehdotuksen Vasaramäen kaupunginosaan. Kaavamuutoksen valmistelu perustuu kiinteistölautakunnan Turun Rakennekymppi Oy:lle myöntämään suunnitteluvaraukseen.

Kaavaehdotuksessa esitetään kahden asuinkerrostalon sijoittamista suunnitteluvarausalueelle.

Nykytilanne

Tarkasteltava alue sijaitsee Rakuunapuiston länsiosassa. Pohjoispuolella on Lehmustien varren pistetalot ja lounaispuolella päiväkoti.

Suunnittelualue ei edusta erityistä luontotyyppiä. Alueella ei esiinny lepakoita tai liito-oravia eikä jalopuulehtoja. Luonnonsuojelulain ja metsälain käsittelemiä lajeja ei esiinny.

Alueen kallioista on hakattu kiveä todennäköisesti hautausmaan aitaa varten ja pohjoisosassa kallion päältä on otettu maata, moroa, ympäristöön.

Kasvillisuus on häiriintynyt ja puutarhan jäänteitä esiintyy alueella.

Alueella sijaitsee kaukolämpöputki.

Kaupunki omistaa alueen.

Suunnittelutilanne

Turun yleiskaavassa vuodelle 2020 alue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta AK.

4.12.1959 vahvistetussa asemakaavassa alue on Rakuunapuisto-nimistä puistoa P.

Tavoitteet

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentaminen Rakuunapuiston alueelle siten, että vaurioitumaton metsäinen puiston osa jää luonnontilaiseksi. Pysäköinti sijoitetaan maan alle, mikä mahdollistaa viihtyisän ympäristön rakentumisen. Liikenne pysäköintitiloihin johdetaan Turjantieltä, mikä on maastollisesti luontevampi kuin luonnoksessa esitetty Hautausmaantien vaihtoehto.

Asemakaavanmuutoksen tavoitteet ovat maakuntakaavan ja yleiskaavan sekä Turun asunto- ja maankäyttöohjelman (2009-2013) mukaisia.

Kaupunkirakenteen tiivistäminen olemassa olevien yhdyskuntateknisten verkostojen äärellä lähellä palveluja ja toimivaa joukkoliikennettä tukee kestävää kehitystä ja sitä on edellytetty Turku-strategiassa ja asunto- ja maankäyttöohjelmassa. 

Täydennysrakentaminen on perusteltua:

Suunnittelun vaiheet ja osallistuminen

Asemakaavoitus käynnistyi kiinteistölautakunnan Turun Rakennekymppi Oy:lle myöntämän suunnitteluvarauksen perusteella.

Laadittuja vaihtoehtoja on kuvattu asemakaavanmuutoksen selostuksessa.

Lausunnot

15.6.2011 päivätystä asemakaavanmuutosehdotuksesta pyydettiin lausunto Kiinteistöliikelaitokselta, rakennusvalvontatoimistolta, suunnittelutoimistolta, Vesiliikelaitokselta, Turku Energia Sähköverkot Oy:ltä, Turku Energia kaukolämmöltä ja Varsinais-Suomen aluepelastuslaitokselta.

Rakennusvalvontatoimisto: ei huomautettavaa.

Suunnittelutoimisto, Turku Energia Sähköverkot Oy, Turku Energia kaukolämpö: ei lausuntoa, ei huomautettavaa.

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos: kaavaehdotukseen tulee lisätä seuraava maininta: Pihakannen tulee kestää raskaan pelastusajoneuvon paino. Lisäksi pelastuskalustolle tulee varata pääsy rakennusten välittömään läheisyyteen.

Asemakaavatoimisto on lisännyt yllä mainitun lisäyksen kaavamääräykseen.

Vesiliikelaitos: Asuinkerrostalojen liittymispisteet sijaitsevat Hautausmaantiellä. Pohjoisimpana sijaitsevan asuinkerrostalon osalta on varauduttava kiinteistökohtaiseen pumppaamoon.

Muutetussa asemakaavanmuutosehdotuksessa ei ole enää mainittua pohjoista asuinkerrostaloa.

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta puoltaa täydennysrakentamista ja esittää, että korttelialueen pohjoispuolella oleva puistokaitale ja Turjantien varrella oleva puistoalue liitetään korttelialueeseen.

Asemakaavatoimisto on poistanut yhden kolmesta asuinkerrostalosta ja laajentanut korttelien 33 ja 34 välistä puistoaluetta. Turjantie ja sen varren Rakuunapuisto ovat osa 1940-luvun rautatievarausta, joka jatkuu koilliseen Marjamaanpuistona. Asemakaavatoimisto on halunnut säilyttää tämän puistokaistaleen ja osoittanut sen kautta kulkuyhteyden uudelle asuintontille. Kun se säilyy puistona, on mahdollista tehdä vaikkapa latu päiväkodin lapsia varten.

Turkuseura-Åbosamfundet ry esittää kannanotossaan hankkeesta luopumista.

Tiivistelmä lausuntojen jälkeen tehdyistä muutoksista

- Korttelialueen pienentäminen, pohjoisimman asuinkerrostalon poistaminen.

- Pelastustointa koskevan asemakaavamääräyksen täydentäminen.

Asemakaavanmuutosehdotus

Alueelle sijoittuu yksi tontti (AK-1), jolle voi rakentaa kaksi erillistä asuinkerrostaloa, joiden kerrosluku on V..VI. Niitä yhdistää maanalainen pysäköintitila. Liikenne pysäköintitiloihin johdetaan Turjantieltä, mikä on maastollisesti luontevampi kuin luonnoksessa esitetty Hautausmaantien vaihtoehto. Hautausmaantieltä sallitaan ainoastaan huoltoliikenteen liittymä.

Pysäköintitilojen päällä on huolto- ja oleskelualuetta.

Virkistysaluetta on Turjantien varrella. Puistokaistaleen läpi on ajoyhteys kerrostalotontille.

Asemakaavanmuutosalueen pinta-ala on 0,69 hehtaaria, josta korttelialuetta on 0,67 hehtaaria ja puistoa 0,02 hehtaaria. Kerrosalaa sijoittuu korttelialueelle 5400 k-m2, mikä merkitsee tonttitehokkuutta e = 0,80.

Alue tukeutuu olemassa oleviin palveluihin.

Liite 1Selostus

Liite 2Tilastolomake

Liite 3Kartta

Asemakaavapäällikkö Timo Hintsanen:

EhdotusYmpäristö- ja kaavoituslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Vasaramäen kaupunginosan Rakuunapuiston osalle laadittu 15.6.2011 päivätty ja 15.11.2011 lausuntojen perusteella muutettu asemakaavanmuutosehdotus esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako/tonttijaon muutos: VASARAMÄKI-34.-2.

Samalla ympäristö- ja kaavoituslautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n ja 82 §:n perusteella periä Turun Rakennekymppi Oy:ltä kaavan laatimisesta ja käsittelystä sekä tonttijaon laatimisesta aiheutuneina kustannuksina:

- asemakaavakarttojen laatimiskuluja 5 x 1 000 €5 000 €
- kuulutuskuluja 500 €
- tonttijaon laatimiskuluja 650 €
  
yhteensä6 150 €

Maksut laskutetaan sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto on päätöksen hyväksynyt.

PäätösAsia pantiin pöydälle Uotilan ehdotuksesta Mastomäen kannattamana yksimielisesti.

Asian esitteli kaavoitustoimenjohtaja Markku Toivonen.

Ympkaalk § 503

Pöydältä 29.11.2011 § 481.

PäätösEhdotus hyväksyttiin muutoksella, että kerrosluku voi olla 6-8.

Päätös tehtiin kahden äänestyksen jälkeen.

Käsittelyn aikana Oksanen teki Talvitien kannattamana ehdotuksen asemakaavanmuutosehdotuksen hylkäämiseksi.

Kari teki Hellsténin kannattamana ehdotuksen, jonka mukaan kerrosluku voi olla 6-8 kerrosta.

Ensimmäisessä äänestyksessä oli vastakkain esittelijän päätösehdotus ja Karin muutosehdotus. Karin muutosehdotus voitti äänestyksen äänin 8-3, 2 tyhjää. Esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Mastomäki, Sundqvist ja Uotila. Tyhjää äänestivät Oksanen ja Talvitie. Karin muutosehdotuksen puolesta äänestivät Karin lisäksi Ekroth, Vehniäinen, Mäki, Aaltonen, Kerttula-Hiippavuori, Lammi ja Hellstén.

Toisessa äänestyksessä oli vastakkain Oksasen hylkäysehdotus ja Karin ensimmäisessä äänestyksessä voittama muutosehdotus. Karin muutosehdotus voitti äänestyksen äänin 8-3, 2 tyhjää. Oksasen hylkäysehdotuksen puolesta äänestivät Oksasen lisäksi Talvitie ja Uotila. Tyhjää äänestivät Mastomäki ja Sundqvist. Päätökseksi tulleen Karin muutosehdotuksen puolesta äänestivät Karin lisäksi Ekroth, Vehniäinen, Mäki, Aaltonen, Kerttula-Hiippavuori, Lammi ja Hellstén.

Ympkaalk § 84

Asemakaavatoimisto / Anja Latvala 24.2.2012:

Asemakaavanmuutosehdotus oli julkisesti nähtävillä 2.1.- 31.1.2012 välisen ajan. Tänä aikana ehdotuksesta jätettiin yksi muistutus.

Vasaramäen Omakotiyhdistys ry. lähetti muistutuksen myöhästyneenä 20.2.2012.

Lehmustie 27:n asukas:

Muistutuksessa vaaditaan kaavasuunnitelmasta luopumista ja alueen säilyttämistä puistona seuraavin perustein:

Virkistysalueiden riittävyys:

Rakuunapuisto on ainut jäljellä oleva metsäinen virkistysalue Vasaramäen alueella. Se tulee säilyttää kokonaisuudessaan puistona. Vasaramäen lapsille alue on tärkein leikkipaikka. Päiväkodin on nykyään helppo käyttää viikoittain viereistä puistoaluetta metsäretkiinsä, sillä esim. tienylityksiä ei ole ollenkaan.

Turun imagon kannalta on tärkeää, ettei jäljellä oleviin puistoalueisiin kosketa. Turussa päättäjät ihmettelevät lapsiperheiden katoamista naapurikuntiin. Ei pidä ihmetellä, jos kaavoituspolitiikka sallii villin puistorakentamisen ja täällä vielä asuvien asumisviihtyvyyden radikaalin heikentämisen.

Läheisille Skanssin alueelle ja Kupittaan palvelujen äärelle on suunniteltu laajat asuinalueet, jotka ovat vain kilometrin päässä Rakuunapuistosta. Eivätkö nämä alueet pitäisi rakentaa ensin? Säästetään metsäaarteet tulevien sukupolvien iloksi.

Rakentamistapa:

Suunnitellut talot ovat rakennusmassan suuruuden takia sopimattomat niin pienelle alueelle. Talot olisivat myös liian korkeita verrattuna alueen lähellä nykyisin sijaitseviin kerrostaloihin. Talvella aurinko ei enää osaan Lehmustien kerrostaloista näkyisi. Rakennustyömaa häiritsee päiväkodin arkea.

Suunnitteluvarausmenettely:

Turun kaupungin maapolitiikan periaatteissa (2006) todetaan seuraavaa: ”Suunnitteluvarausmenettely on poikkeuksellinen menettely ja se on tarkoitettu ensisijaisesti elinkeinotoiminnan hankkeille.” Puistoja ei tule luovuttaa suunnitteluvarauksiin. 

Vasaramäen Omakotiyhdistys ry:n myöhästynyt muistutus:

Kaavaprosessista tiedottaminen:

Omakotiyhdistys moittii ympäristö- ja kaavoitusviraston toimintatapaa kaavamuutoksesta tiedotettaessa. Yhdistys on useasti ollut yhteydessä Rakuuna-puistoon liittyvissä asioissa ja tiedustellut asian etenemistä. Yhdistyksen mielestä olisi pitänyt lähettää tieto siitä, että kaavaehdotus tulee nähtäville ja toimittaa asemakaavanmuutoksen selostus yhdistykselle, jotta se olisi voinut reagoida nähtävilläoloaikana.

Liikenne:

Yhdistys vastustaa tonttiliittymän sijoittamista Turjantielle ja päiväkodin liittymän viereen, koska se lisää laitonta läpiajoliikennettä ja aiheuttaa arvokkaiden mäntyjen kaatamisen. Ajoyhteys tulisi yhdistyksen mukaan sijoittaa Hautausmaantielle.

Yhdistys pitää suunnitellun tontin pysäköintinormia liian pienenä ja pelkää sen johtavan pysäköintiongelmiin alueen kaduilla.

Asemakaavatoimisto:

Muistutuksissa tuodaan esille seikkoja, jotka on esitetty jo aiemmin suunnitteluvaraus- ja kaavamuutosprosessin aikana.

Asemakaavanmuutos on laadittu alueidenkäytön valtakunnallisten tavoitteiden, Turun kaupungin strategian, maakuntakaavan ja yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti: uutta asuinrakentamista osoitetaan olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen sitä eheyttäen.

Yhdyskuntarakenteen täydentäminen uudisrakentamalla on valtakunnallisesti todettu suositeltavaksi toiminnaksi:

-       alue sijaitsee olemassa olevien verkostojen vieressä

-       alue tukeutuu olemassa oleviin joukkoliikennereitteihin, mikä mahdollistaa liikenteen aiheuttamien päästöjen määrän vähenemisen

-       uudisrakentaminen monipuolistaa asuntokantaa.

Virkistysalueiden riittävyys:

Pääosa Rakuunapuistosta jää puistoksi. Rakentamiseen on osoitettu puiston vaurioitunut alue; kalliot on aikanaan tiettävästi louhittu hautausmaan aitaa varten. Uudenmaantien ja Helsingin valtatien välisellä alueella on hyvin Vasaramäkeläisten saavutettavissa laajat Vasaramäenpuisto, Marjapuisto sekä Kupittaan puisto aktiviteetteineen. Välittömässä läheisyydessä on hautausmaan alue. Päiväkodin lasten luontoretket Rakuunapuistoon on turvattu jättämällä viheryhteys kortteleiden 33 ja 34 väliin.

Asemakaavatoimiston mielestä virkistysalueiden määrää voidaan pitää riittävänä lähialueen asukkaille myös kaavamuutoksen jälkeen.

Rakentamistapa:

Uudisrakennusten etäisyys on Lehmustien kerrostaloista vähimmillään 70 metriä. Olemassa olevien kerrostalojen viihtyisyyttä on pyritty turvaamaan jättämällä niiden ja ehdotettujen uudisrakennusten väliin puistoaluetta. Uudisrakennukset ovat olemassa olevia korkeampia, mutta maaston vaihtelevuuden vuoksi ei ole tarpeen asettaa yhtenäisiä räystäskorkeus- tms. määräyksiä.

Rakennustyö aiheuttaa väliaikaista häiriötä ympäristölle.

Suunnitteluvarausmenettely

Suunnitteluvaraus on menettelytapa kaupungin kiinteistöomaisuuden kehittämiseksi. Suunnitteluvarausta on voinut hakea kaupungin omistamalle alueelle suunnitellulle hankkeelle. Rakennekymppi Oy on saanut Kiinteistölautakunnan myöntämän suunnitteluvarauksen asemakaavanmuutosalueeseen. Suunnitteluvarauksen saaja tekee suunnittelutyötä omalla kustannuksellaan ja riskillään. Hakijan suunnitelmat eivät sido kaavoitusprosessia.

Suunnitteluvarausta haettiin kahden kerrostalokorttelin rakentamiseksi, mutta lausuntojen ja maastokatselmusten jälkeen varauspäätös tehtiin koskemaan Rakuunapuiston länsipäätä ja luonnontilainen puiston alue jätettiin pois asemakaavanmuutosalueesta.

Kaavaprosessista tiedottaminen:

Kaavaprosessin alussa osallisille lähetetään osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan kaavan käsittelyvaiheet, annetaan opastus tietojen löytämiseksi internetissä ja annetaan mm. kaavan valmistelijan yhteystiedot. Nähtävilläolosta ei tiedoteta kirjeitse, vaan kuulutuksella.

Rakuunapuiston kaavan etenemisestä yhdistyksen edustaja on pitänyt valmistelijaan yhteyttä. 17.11.2011, aiemman puhelun yhteydessä sovitusti valmistelija ilmoitti yhdistykselle ehdotuksen lautakuntakäsittelyn päivän ja ilmoitti selostuksen ja kartan löytyvän esityslistan liitteenä ja kaavahausta. On valitettavaa, mikäli sähköposti on jäänyt huomaamatta.

Liikenne:

Pysäköinti sijoitetaan maanalaisiin- ja kellaritiloihin luonnon säästämiseksi. Kun hanketta on suunniteltu tarkemmin luonnosvaiheen jälkeen, on maaston muotojen vuoksi päädytty sijoittamaan liittymä Turjantien varteen Hautausmaantien sijaan. Hautausmaantieltä on vain huoltoliikenteen liittymä.

Liikenne lisääntyy paikallisesti Turjantien alussa; asuminen aiheuttaa työmatka ja asiointiliikennettä. Eheyttävä yhdyskuntarakenne toisaalta vaikuttaa henkilöautoliikennettä vähentävästi. Ehdotettu uudisrakentaminen on joukkoliikennereittien tuntumassa ja joukkoliikenteen keskusakseli on kävelymatkan päässä. Läpiajo voidaan kieltää liikennemerkein.

Autopaikkoja edellytetään rakennettavaksi 1 ap. 100 kerrosalametriä kohti. Asemakaavatoimisto katsoo normin olevan riittävä hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja kevyen liikenteen väylien varrella.

Asemakaavatoimiston näkemyksen mukaan asemakaavanmuutosehdotus on MRL 50 §:n tarkoituksen mukainen ja täyttää MRL 54 §:n sisältövaatimukset. Vuorovaikutus on hoidettu MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n edellyttämällä tavalla.

Asemakaavatoimisto katsoo, että ympäristö- ja kaavoituslautakunnalla on ollut tiedossa muistutuksissa esitetyt kannanotot asemakaavanmuutosehdotusta hyväksyessään eikä muistutuksissa ole esitetty uusia näkökohtia, joiden perusteella asemakaavanmuutosehdotusta tulisi muuttaa.

Oheismateriaali 1Vasaramäen Omakotiyhdistys ry:n muistutus 20.2.2012

Oheismateriaali 2Lehmustien asukkaan Tuija Laineen muistutus 29.1.2012

Oheismateriaali 3Kaavoitusarkkitehdin sähköposti Vasaramäen Omakotiyhdistykselle 17.11.2011

Asemakaavapäällikkö Timo Hintsanen:

EhdotusYmpäristö- ja kaavoituslautakunta päättää esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että muistutukset otsikossa mainitusta ns. Rakuunapuiston 15.6.2011 päivätystä, 15.11.2011 lausuntojen perusteella ja 13.12.2011 ympäristö- ja kaavoituslautakunnan § 503 päätöksellä muutetusta asemakaavanmuutosehdotuksesta (32/2008) eivät anna aihetta ehdotuksen muuttamiseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös tehtiin äänestyksen jälkeen äänin 11-2.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Ekroth, Vehniäinen, Alitalo, Samsten, Sundqvist, Uotila, Aaltonen, Kerttula Hiippavuori, Lammi, Kari ja Hellstén.

Oksasen tekemän muutosehdotuksen puolesta äänesti Oksasen lisäksi Timonen.

Oksanen muutosehdotus:

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta päättää esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että muistutukset otsikossa mainitusta ns. Rakuunapuiston 15.6.2011 päivätystä, 15.11 2011 lausuntojen perusteella ja 13.12,2011 ympäristö- ja kaavoituslautakunnan § 503 päätöksellä muutetusta asemakaavanmuutosehdotuksesta (32/2008) antavat aihetta ehdotuksen muuttamiseen liikennejärjestelyjen ja tontin ajoyhteyksien osalta.

Kh § 137

Liite 1Selostus ""Rakuunapuisto"

Liite 2Kartta "Rakuunapuisto"

Liite 3Tilastolomake "Rakuunapuisto"

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä asemakaavatoimiston laatiman Vasaramäen kaupunginosan Rakuunapuiston osalle laaditun 15.6.2011 päivätyn, 15.11.2011 lausuntojen ja 13.12.2011 ympäristö- ja kaavoituslautakunnan päätöksen perusteella muutetun asemakaavanmuutosehdotuksen.

Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako/tonttijaon muutos: Vasaramäki 34-2.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 9-4.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Eklund, Lundahn, Elo, Hihnala, von Frenckell-Ramberg, Keskinen, Manni, Leppä ja Arve.

Sarlundin Rinteen kannattamana tekemän ehdotuksen puolesta, että kaavaehdotus hylätään, äänestivät heidän lisäkseen Artesola ja Laaksonen.

Kv § 49

Liite 1Selostus ""Rakuunapuisto"

Liite 2Kartta "Rakuunapuisto"

Liite 3Tilastolomake "Rakuunapuisto"

 

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä asemakaavatoimiston laatiman Vasaramäen kaupunginosan Rakuunapuiston osalle laaditun 15.6.2011 päivätyn, 15.11.2011 lausuntojen ja 13.12.2011 ympäristö- ja kaavoituslautakunnan päätöksen perusteella muutetun asemakaavanmuutosehdotuksen.

Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijako/tonttijaon muutos: Vasaramäki 34-2.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Liite 4Äänestyslista

Asian käsittely kokouksessa

Sundqvist Rinteen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:

”Kaupunginvaltuusto päättää hylätä asemakaavatoimiston laatiman Vasaramäen kaupunginosan Rakuunapuiston osalle laaditun 15.6.2011 päivätyn, 15.11.2011 lausuntojen ja 13.12.2011 ympäristö- ja kaavoituslautakunnan päätöksen perusteella muutetun asemakaavanmuutosehdotuksen.”

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät "jaa", jos "ei" voittaa, on Sundqvistin ehdotus voittanut. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 43 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 21 valtuutettua kannatti Sundqvistin ehdotusta, 3 poissa, joten kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Merkittiin, että kaupunginvaltuuston kokouksessa oli jaettu pöydälle Vasaramäen omakotiyhdistys ry:n kirjelmä (20.3.2012).

Jakelu

aoTurun Rakennekymppi Oy
tiedVarsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
tiedVasaramäen Omakotiyhdistys ry
tiedLaine Tuija
tiedKiinteistöliikelaitoksen johtokunta
tiedRakennuslautakunta
tiedVesiliikelaitos
tiedYmpäristö- ja kaavoituslautakunta


Liitteet:

Ympkaalk § 503
Liite 1:Selostus (Vasaramäki) 23 kaup.osa "Rakuunapuisto"
Liite 2:Tilastolomake (Vasaramäki) 23 kaup.osa "Rakuunapuisto"
Liite 3:Kartta (Vasaramäki) 23 kaup.osa "Rakuunapuisto"

Kh § 137
Liite 1:Selostus "Rakuunapuisto"
Liite 2:Kartta "Rakuunapuisto"
Liite 3:Tilastolomake "Rakuunapuisto"

Kv § 49
Liite 1:Selostus "Rakuunapuisto"
Liite 2:Kartta "Rakuunapuisto"
Liite 3:Tilastolomake "Rakuunapuisto"
Liite 4:Äänestyslista 1