Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus13319.03.20122
Kaupunginvaltuusto4426.03.20125

1496-2012 (112)

Kaupunginjohtajan viran (vak. nro 000100) täyttäminen (Kj)

Tiivistelmä:

Kaupunginjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana. Määräaikaan mennessä virkaa haki 7 henkilöä. Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se valitsisi kaupunginjohtajan virkaan (vak. nro 000100) 1.1.2013 alkaen toistaiseksi valtiotieteiden maisteri Aleksi Randellin.

Kh § 133

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Arve 14.3.2012:

Kaupunginvaltuuston 23.1.2012 § 15 tekemän Turun kaupungin hallinnonjärjestämispäätöksen mukaan Turun kaupungissa on 1.1.2013 lukien kaupunginjohtajan virka ja lisäksi yksi apulaiskaupunginjohtajan virka. Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen linjauksen mukaisesti kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan virat täytetään toistaiseksi. Kaupunginjohtajan viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kaupunginhallituksen johtosäännön 11 §:n mukaisesti. Em. johtosäännön kohdan mukaan kelpoinen kaupunginjohtajan tehtävään on henkilö, joka koulutuksensa tai käytännössä saavutetun kokemuksensa perusteella on katsottava tehtävään päteväksi.

Kaupunginhallitus on 6.2.2012 § 75 päättänyt,

että kaupunginjohtajan virka julistetaan haettavaksi 1.1.2013 lukien,

että virka täytetään toistaiseksi,

että kaupunginjohtajan viran kokonaispalkaksi vahvistetaan 15.000 euroa/kk,

että viran hakija voi esittää palkkatoivomuksen ja

että kokonaispalkka voi muodostua rahapalkasta ja luontoiseduista.

Kaupunginjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana siten, että hakuaika päättyi keskiviikkona 29.2.2012 kello 15.00. Määräaikaan mennessä hakemuksen jätti 7 henkilöä.

Kaupunginhallitus merkitsi 5.3.2012 § 115 tiedoksi yhteenvedon kaupunginjohtajan viran hakijoista.

Kun otetaan huomioon hakemusasiakirjoista saatava selvitys, kaupunginjohtajaksi tulee valita valtiotieteiden maisteri Aleksi Randell, jolla on koulutuksensa, aiemman työkokemuksensa, moninaisten luottamustehtävien ja niiden kautta syntyneen paikallisen, seudullisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyö- ja kontaktiverkoston pohjalta parhaat edellytykset kaupunginjohtajan viran menestyksekkääseen hoitamiseen.

Kaupunginjohtajan kanssa tulee tehtäväksi kaupunginjohtajasopimus. Kaupunginjohtajasopimuksen hyväksyy kaupunginhallitus tehdessään kaupunginvaltuuston tekemään kaupunginjohtajan valintapäätökseen liittyvän täytäntöönpanopäätöksen.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä keskushallinnossa (Yliopistonkatu 27a) vs. johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhosella ja kokouksessa.

Oheismateriaali 1Yhteenveto hakijoista (Ei julkisuuteen, jaetaan kokoukseen osallistuville)

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää,

että kaupunginjohtajan virkaan (vak. nro 000100) valitaan 1.1.2013 alkaen toistaiseksi valtiotieteiden maisteri Aleksi Randell ehdolla, että hänet todetaan lääkärintodistuksen perusteella terveytensä puolesta sopivaksi tehtävään ja

että kaupunginhallituksen tulee täytäntöönpanopäätöksen yhteydessä hyväksyä kaupunginjohtajan virkaan valitun kanssa tehtävä kaupunginjohtajasopimus.

PäätösKaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,

että kaupunginjohtajan virkaan (vak. nro 000100) valitaan 1.1.2013 alkaen toistaiseksi valtiotieteiden maisteri Aleksi Randell ehdolla, että hänet todetaan lääkärintodistuksen perusteella terveytensä puolesta sopivaksi tehtävään ja

että kaupunginhallituksen tulee täytäntöönpanopäätöksen yhteydessä hyväksyä kaupunginjohtajan virkaan valitun kanssa tehtävä kaupunginjohtajasopimus, joka toimitetaan kaupunginvaltuutetuille tiedoksi.

Päätös asiassa tehtiin Eklundin Lundahnin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Randell ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kv § 44

Oheismateriaali 1Yhteenveto hakijoista (Ei julkisuuteen, jaetaan Kv:n ryhmähuoneisiin)

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää,

että kaupunginjohtajan virkaan (vak. nro 000100) valitaan 1.1.2013 alkaen toistaiseksi valtiotieteiden maisteri Aleksi Randell ehdolla, että hänet todetaan lääkärintodistuksen perusteella terveytensä puolesta sopivaksi tehtävään ja

että kaupunginhallituksen tulee täytäntöönpanopäätöksen yhteydessä hyväksyä kaupunginjohtajan virkaan valitun kanssa tehtävä kaupunginjohtajasopimus, joka toimitetaan kaupunginvaltuutetuille tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Liite 1Äänestyslista 1

Liite 2Äänestyslista 2

Asian käsittely kokouksessa

Yrttiaho Heikkilän kannattamana ehdotti, että asia palautetaan.

Keskustelun keskeydyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät "jaa", jos "ei" voittaa, on Yrttiahon palautusehdotus tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 65 valtuutettua kannatti asian käsittelyn jatkamista ja 2 valtuutettua kannatti Yrttiahon palautusehdotusta, joten asian käsittely jatkui.

Mikkola Rosenlöfin kannattamana teki ehdotuksen päätösehdotuksen toisen kappaleen muuttamisesta seuraavaan muotoon:

”että kaupunginhallituksen tulee täytäntöönpanopäätöksen yhteydessä hyväksyä kaupunginjohtajan virkaan valitun kanssa tehtävä kaupunginjohtajasopimus, joka saatetaan kaupunginvaltuuston tietoon.”

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät "jaa", jos "ei" voittaa, on Mikkolan ehdotus voittanut. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 38 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 29 valtuutettua kannatti Mikkolan ehdotusta, joten kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Randell ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui valtuustosalista asian käsittelyn ajaksi kello 18.02-18.32.

Kaupunginvaltuuston tehtyä kaupunginjohtajan valintaa koskeneen päätöksen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seppo Lehtinen onnitteli kaupunginjohtajaksi valittua Aleksi Randellia valinnan johdosta ja kaupunginjohtajaksi valittu Aleksi Randell puolestaan kiitti kaupunginvaltuustoa saamastaan luottamuksesta ja valinnasta kaupunginjohtajaksi.

 

Jakelu

aoMuut hakijat
aoRandell Aleksi
tiedKeskushallinto, henkilöstöasiat
tiedKeskushallinto, kaupungin johto
tiedKeskushallinto, lista-asiat ja hallinto
tiedKeskushallinto, talouspalvelukeskus, palkanlaskenta muut


Liitteet:

Kv § 44
Liite 1:Äänestyslista 1
Liite 2:Äänestyslista 2