Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallituksen konsernijaosto930.01.20124
Kaupunginhallituksen konsernijaosto1406.02.20123
Kaupunginhallitus8813.02.20126
Kaupunginvaltuusto3227.02.201210

958-2012 (011)

Omistajapolitiikan päivitys (Kj)

Tiivistelmä: -

Khkon § 9

Johtava kaupunginsihteeri Tuomas Heikkinen 26.1.2012:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi omistajapolitiikan 5.10 2009 § 220 osana Turku-sopimusta. Ohjelmalla toteutetaan myös ryhmien välisen sopimuksen (RVS:n) tälle valtuustokaudelle asetettuja tavoitteita. Ohjelmassa on todettu, että sen toteutumista arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Omistajapolitiikka on päivitetty siten, että jo toteutuneet toimenpiteet on poistettu ohjelmasta ja toimenpiteet on kultakin osin päivitetty.
Olennaisimmat muutokset omistajapolitiikkaan voidaan kuvata seuraavasti:

- Yleiseen osioon lisätty konsernihallinnon periaatteita koskeva linjaus ja konsernirakenteen muuttamista koskeva kohta sekä päivitetty liikelaitosten ohjaamista koskevaa kohtaa

- Yhtiökohtaiset toimenpiteet on päivitetty siltä osin kun toimintaympäristöstä on aiheutunut muutoksia (liikelaitokset) taikka toimenpiteet on toteutettu

- Toimitilojen omistajuuteen liittyen tulee arvioida linjaukset eri mallien käyttöönotosta

- Uudet strategiset yhtiöt mm. Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy, Turun Seudun Rakennustekniikka Oy, Turun Seudun Kuntatekniikka Oy, Logomo Oy ja Turun Teknologiakiinteistöt Oy huomioidaan omistajapolitiikassa.

Liite 1Omistajapolitiikan 2009 - 2013 päivitys

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää omistajapolitiikan päivittämistä liitteen 1 mukaisesti kaupunginhallitukselle.

PäätösAsia pantiin pöydälle Sarlundin tekemästä ehdotuksesta.

Khkon § 14

Pöydältä 30.1.2012 § 9

PäätösKaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää omistajapolitiikan päivittämistä kaupunginhallitukselle siten, että Myllykoti Oy siirretään kaupallisesta liiketoiminnasta tuotantoliiketoimintaan liitteen 2 mukaisesti.

Lisäksi pöytäkirjaan päätettiin lisätä luettelo yhtiöistä.

Liite 2Omistajapolitiikan 2009 - 2013 päivitys (Khkon 6.2.2012)

Liite 3Yhtiölista

Päätös tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.

Kh § 88

Liite 1Omistajapolitiikan 2009 - 2013 päivitys

Oheismateriaali 1Yhtiölista

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle omistajapolitiikan päivittämistä liitteen 1 mukaisesti.

PäätösKaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle omistajapolitiikan päivittämistä seuraavalla tavalla muutetun liitteen 1 mukaisesti:

Kohtaan Asuntoliiketoiminta, STRATEGISET VALINNAT tehdään seuraavat muutokset:

- Neljännen kappaleen ensimmäisen virkkeen loppuun lisätään lause: siten, että asukkaiden vuokrasopimusten pysyvyys turvataan myyntitilanteissa.

- Poistetaan viimeinen kappale, joka alkaa sanalla Asuntoliiketoiminnasta.

Päätös asiassa tehtiin äänin 9-4.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen esittelijän muutetun päätösehdotuksen puolesta äänestivät Eklund, Lundahn, Elo, Artesola, von Frenckell-Ramberg, Keskinen, Vierimaa, Leppä ja Arve.

Sarlundin Laaksosen kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta, että omistajapolitiikan kohta Energialiiketoiminta muutetaan seuraavaan muotoon (lisäykset lihavoituna, poistettavat kohdat yliviivattuna), äänestivät heidän lisäkseen Rinne ja Hihnala:

 

Energialiiketoiminta

 

VISIO

 

Energialiiketoiminta perustuu Turku Energia Oy:n vähäpäästöisen ja päästöttömän energian tuotantoon ja myyntiin sekä edullisen kaukolämmön ja –kylmän toimittamiseen Turun seudun asukkaille. strategian mukaiseen kasvuhakuisuuteen, johon pyritään yritysostoilla ja yhteistyöjärjestelyillä.

 

STRATEGISET VALINNAT

 

Turku Energia Oy:tä voidaan vahvistaa vahvistetaan alueellisena toimijana ostamalla toimialaa strategisesti tukevia liiketoimintoja ja tarvittaessa hakeutumalla yhteistyöhön strategialtaan yhteensopivien vahvojen kumppaneiden kanssa.

 

Turku Energian Oy:n tuloutuksesta päätetään vuosittain viranomaisten sallimissa rajoissa verotukselliset seikat huomioiden vähintään alan keskiarvoisen tuoton mukaisesti.

 

Turku Energia Oy kehittää EU:n ilmastotavoitteiden ja Suomen hallitusohjelman ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti kannattavaa, uusiutuvaa ja vähäpäästöistä tai ja päästötöntä energiatuotantoa. Lisäksi Turku Energia Oy jatkaa kaukokylmätuotannon ja -jakelun kehittämistä. Konserni voi toimia alueelle mahdollisesti rakennettavan kierrätyspolttoainetta hyödyntävän tteenpolttolaitoksen omistajana.

 

Turku Energia Oy osallistuu kumppanuusmuotoiseen yhteistyöhön nykyisten ja paikallisesti uusien energiamuotojen kehittämisessä. Tavoitteena on pyrkiä ympäristövaikutusten, toiminnan taloudellisuuden ja edullisen energiatuotannon kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

 

Turku Energia Oy irrottautuu vuoden 2012 aikana Fennovoima Oy:n ydinvoimalahankkeesta.

Asian esitteli apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.

Kv § 32

Kaupunginhallituksen ehdotus

Liite 1Omistajapolitiikan 2009 - 2013 päivitys

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen omistajapolitiikan päivityksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Liite 2Äänestyslistat

Liite 3Sarlundin Rantasen kannattamana tekemä muutosesitys

Asian käsittely kokouksessa

Kokouksessa tehtiin seuraavat muutosehdotukset:

1. Laivoranta Kososen kannattamana ehdotti, että kohdassa Liikelaitokset/Vesiliikelaitos toisen kappaleen alussa sana "Tavoitteena" korvataan sanoilla: "Selvitetään mitä etua".

2. Sarlund Rantasen kannattamana teki liitteen 3 mukaisen ehdotuksen.

3. Mäenpää ehdotti, että hyväksytyksi esitetyn liitteen sivun 4, ensimmäisestä kokonaisesta kappaleesta poistetaan viimeinen lause: "Vastaavasti valmistellaan Turun Vesiliikelaitoksen yhtiöittämistä siten, että se voisi käynnistyä seudullisena vesihuoltoyhtiönä vuoden 2014 alusta lukien".

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että Mäenpään ehdotus raukeaa kannatuksen puuttuessa ja että kumpikin muutosehdotus käsitellään siten, että se asetetaan kaupunginhallituksen ehdotusta vastaan.

Ensimmäinen äänestys

Puheenjohtajan äänestysesitys: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa”, jos ei voittaa, on Laivorannan ehdotus voittanut.

Suoritetussa koneäänestyksessä kaupunginhallituksen ehdotus sai 49 ääntä ja Laivorannan ehdotus 13 ääntä, 5 poissa, joten kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Toinen äänestys

Puheenjohtajan äänestysesitys: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät "jaa", jos ei voittaa, on Sarlundin ehdotus voittanut.

Suoritetussa koneäänestyksessä kaupunginhallituksen ehdotus sai 40 ääntä ja Sarlundin ehdotus 21 ääntä, 6 poissa, joten kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

 

 

Jakelu

tiedKaupunginhallituksen konsernijaosto
tiedKeskushallinto, lakiasiat
tiedPursiainen Sari


Liitteet:

Khkon § 9
Liite 1:Omistajapolitiikan 2009 - 2013 päivitys

Khkon § 14
Liite 1:Omistajapolitiikan 2009 - 2013 päivitys
Liite 2:Omistajapolitiikan 2009 - 2013 päivitys (Khkon 6.2.2012)
Liite 3:Yhtiölista

Kh § 88
Liite 1:Omistajapolitiikan 2009 - 2013 päivitys (Khkon 6.2.2012)

Kv § 32
Liite 1:Omistajapolitiikan 2009 - 2013 päivitys (Kh 13.2.2012)
Liite 2:Sarlund Rantasen muutosesitys