Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus8513.02.20121
Kaupunginvaltuusto3127.02.20129

11707-2011 (642, 652)

Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon tilajärjestelyt (Kj)

Tiivistelmä:

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että sosiaali- ja terveystoimen hallinnolle hankitaan toimitilat osoitteesta Yliopistonkatu 30. YH Länsi Oy:n kanssa neuvoteltujen sopimusten mukaisesti kaupunki vuokraa 1.6.2012 - 31.12.2013 väliseksi ajaksi 27.800 euron kuukausivuokralla tiloja 2.615 m2. Sopimusjärjestely mahdollistaa kohteen ostamisen 5,2 miljoonan euron kauppahinnalla. Kaupungilla on myös mahdollisuus jatkaa tiloissa vuokralaisena.

Kh § 85

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen, vs. johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen ja tilajohtaja Mikko Lehtinen 10.2.2012:

Kaupunginhallitus päätti 20.12.2011 § 638, että sosiaali- ja terveystoimen hallinnon tilaratkaisun valmistelua jatketaan Yliopistonkatu 30 vaihtoehdon pohjalta siten, että Yliopistonkatu 30 kauppaa koskeva asia voidaan viedä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeistään helmikuun 2012 aikana.

Kaupunginhallituksen kokouksen 20.12.2011 esittelytekstissä todettiin mm., että ennen lopullisen päätöksen tekemistä asiassa tulee kuntokartoituksin ja sisäilmamittauksin varmistaa tilojen soveltuvuus toimistokäyttöön. Koska Yliopistonkatu 30:ssä on tiloja enemmän kuin sosiaali- ja terveystoimen hallinto tarvitsee, tuli lisäksi selvittää mahdollisuus sijoittaa muita toimintoja kohteeseen.

YH Länsi Oy on teettänyt kiinteistöstä kuntoarvion. Kohteen kuntoon liittyvien selvitysten laadinnassa käytettiin seuraavia asiantuntijoita: Turun Yliopiston aerobiologian yksikkö, Työterveyslaitoksen sisäilma-asiantuntija, Insinööritoimisto RTC Vahanen Turku, Rakennus Kantonen Oy, Tilaliikelaitoksen sisäilma-asiantuntija, Airon Oy, Sähkötoimisto H. Rinne ja Sähköasennus S. Lindholm Oy.

YH Länsi Oy on toteuttanut kohteessa em. selvitysten perusteella lukuisia kohteen rakenteita ja sisäilman laatua parantavia korjaustoimenpiteitä. Tilakeskus on omassa selvitystyössään tukeutunut YH Länsi Oy:n teettämiin selvityksiin. Selvitysten suositusten perusteella tehdyistä korjauksista on konsultoitu Tilaliikelaitosta, jonka asiantuntijat ovat ilmoittaneet, että he eivät ole havainneet puutteita suoritettujen toimenpiteiden osalta.

Koska korjaustoimenpiteiden onnistuminen voidaan todentaa lopullisesti vasta jälkikäteen, on sopimusasiakirjoihin kirjatuilla sopimusosapuolien välisillä ylläpitovastuumäärityksillä minimoitu kaupungin riskejä. Ennen sopimusten allekirjoittamista ja tilojen käyttöönottoa kohteessa tullaan YH Länsi Oy:n toimesta ja kustannuksella suorittamaan vielä koko kiinteistön kattava sisäilmatutkimus. Sopimusten allekirjoittamisen ehdoksi asetetaan, että sisäilmatutkimukset osoittavat kohteen täyttävän turvallisuudelle ja terveellisyydelle asetutut vaatimukset.

Kuten edellä olevasta esittelytekstistä ilmenee, kohteessa on tiloja yli sosiaali- ja terveystoimen hallinnon tilatarpeen. Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon siirtyminen Yliopistonkatu 30 tiloihin liittyykin laajempaan sosiaali- ja terveystoimen toimitilojen järjestelykokonaisuuteen. Tavoitteena on parantaa vuoden 2012 aikana sosiaali- ja terveystoimen kokonaistilatehokkuutta n. 2.500 m2:llä siten, että järjestelyn tuloksena kaupungille syntyy vuokrasäästöä noin 30.000 euroa kuukaudessa.

Tilakeskus on neuvotellut YH Länsi Oy:n kanssa liitteenä olevat sopimukset. Niiden mukaisesti kaupunki vuokraa 1.6.2012 - 31.12.2013 väliseksi ajaksi YH Länsi Oy:ltä Yliopistonkatu 30:n tiloja sosiaali- ja terveystoimen käyttöön 2.615 m2. Kuukausivuokra kohteesta on 27.800 euroa. Lisäksi kaupunki tekee YH Länsi Oy:n kanssa osto-optiosopimuksen kohteesta. Sopimus mahdollistaa kohteen ostamisen vuokra-aikana 5,2 miljoonan euron kauppahintaan. Sopimus ei kuitenkaan velvoita kaupunkia ostamaan kiinteistöä omistukseensa, mikäli taloudellisista tai toiminnallisista syistä on perusteltua jatkaa edelleen kohteessa vuokramuotoisesti.

Apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä on ilmoittanut puoltavansa tilajärjestelyn toteuttamista.

Liite 1Vuokrasopimus

Liite 2Osto-optiosopimus liitteineen

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,

että liitteinä 1 ja 2 olevat sopimukset hyväksytään,

että sopimukset voidaan allekirjoittaa, mikäli sisäilmatutkimukset osoittavat kohteen täyttävän turvallisuudelle ja terveellisyydelle asetetut vaatimukset,

että kaupunginhallitukselle myönnetään oikeus päättää osto-option käyttämisestä talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa ja

että kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään sopimuksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 10-3.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Eklund, Lundahn, Elo, von Frenckell-Ramberg, Keskinen, Vierimaa, Leppä, Laaksonen, Sarlund ja Arve.

Artesolan Rinteen kannattamana tekemän päätösehdotuksen hylkäämistä tarkoittaneen ehdotuksen puolesta äänesti lisäksi Hihnala.

Saarinen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Asian esitteli apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.

Kv § 31

Liite 1Vuokrasopimus

Liite 2Osto-optiosopimus liitteineen

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että liitteinä 1 ja 2 olevat sopimukset hyväksytään,

että sopimukset voidaan allekirjoittaa, mikäli sisäilmatutkimukset osoittavat kohteen täyttävän turvallisuudelle ja terveellisyydelle asetetut vaatimukset,

että kaupunginhallitukselle myönnetään oikeus päättää osto-option käyttämisestä talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa ja

että kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään sopimuksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

PäätösKaupunginvaltuusto päätti,

että liitteinä 1 ja 2 olevat sopimukset hyväksytään,

että sopimukset voidaan allekirjoittaa, mikäli sisäilmatutkimukset osoittavat kohteen täyttävän turvallisuudelle ja terveellisyydelle asetetut vaatimukset,

että kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään sopimuksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja

että osto-option mahdollisesta käyttämisestä päättää kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen tekemän esityksen pohjalta erikseen.

Asian käsittely kokouksessa

Mäenpää Rinteen kannattamana ehdotti, että asia palautetaan.

Keskustelun keskeydyttyä puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista, äänestävät "jaa", jos "ei" voittaa, on Mäenpään palautusehdotus tullut hyväksytyksi. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 51 valtuutettua kannatti asian käsittelyn jatkamista ja 16 valtuutettua kannatti Mäenpään palautusehdotusta, joten asian käsittely jatkui.

Kokouksessa tehtiin seuraavat muutosehdotukset:

1.    Laivoranta Lähteenmäen kannattamana ehdotti päätösehdotuksen hylkäämistä.

2.    Koikkalainen Mikkolan kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:

Kaupunginvaltuusto päättää,

että liitteenä (1) oleva vuokrasopimus hyväksytään,

että sopimus voidaan allekirjoittaa, mikäli sisäilmatutkimukset osoittavat kohteen täyttävän turvallisuudelle ja terveellisyydelle asetetut vaatimukset,

että kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja

että osto-option mahdollisesta käyttämisestä päättää kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen tekemän esityksen pohjalta erikseen.

3.    Perho Rantasen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:

Kaupunginvaltuusto päättää, että liitteinä 1 ja 2 olevat sopimukset hyväksytään,

että sopimukset voidaan allekirjoittaa, mikäli sisäilmatutkimukset osoittavat kohteen täyttävän turvallisuudelle ja terveellisyydelle asetetut vaatimukset,

että kaupunginjohtaja oikeutetaan tekemään sopimuksiin tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja

että osto-option mahdollisesta käyttämisestä päättää kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen tekemän esityksen pohjalta erikseen".

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että muutosehdotusten käsittelyjärjestys on seuraava: ensimmäisessä äänestyksessä asetetaan vastakkain Koikkalaisen ja Perhon ehdotukset. Toisessa äänestyksessä vastakkain asetetaan ensimmäisessä äänestyksessä voittanut ehdotus ja kaupunginhallituksen ehdotus. Kolmannessa äänestyksessä vastakkain asetetaan toisessa äänestyksessä voittanut ehdotus ja Laivorannan päätösehdotuksen hylkäämistä tarkoittava ehdotus.

Ensimmäinen äänestys

"Puheenjohtajan äänestysesitys: Ne valtuutetut, jotka kannattavat Koikkalaisen ehdotusta äänestävät ”jaa”, jos ei voittaa, on Perhon ehdotus voittanut.

Suoritetussa koneäänestyksessä Koikkalaisen ehdotus sai 28 ääntä ja Perhon ehdotus 35 ääntä, 1 tyhjä ja 3 poissa, joten Perhon ehdotus voitti tässä vaiheessa".

Toinen äänestys

"Puheenjohtajan äänestysesitys: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa”, jos ei voittaa, on Perhon ehdotus voittanut.

Suoritetussa koneäänestyksessä kaupunginhallituksen ehdotus ei saanut yhtään ääntä ja Perhon ehdotus sai 59 ääntä, 5 tyhjää ja 3 poissa, joten Perhon ehdotus voitti tässä vaiheessa".

Kolmas äänestys

"Puheenjohtajan äänestysesitys: Ne valtuutetut, jotka kannattavat Perhon ehdotusta äänestävät ”jaa”, jos ei voittaa, on Laivorannan tekemä hylkyehdotus voittanut.

Suoritetussa koneäänestyksessä Perhon ehdotus sai 47 ääntä ja Laivorannan ehdotus 14 ääntä, 2 tyhjää ja 4 poissa, joten Perhon ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi".

Rosenlöf ja Saarinen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuvat kokouksesta, jolloin puheenjohtaja kutsui Rosenlöfin tilalle varavaltuutettu Mia Ilolan ja Saarisen tilalle varavaltuutettu Riikka Oksasen klo 18.34.

Asian käsittelyn päätyttyä esteelliseksi ilmoittautuneet Rosenlöf ja Saarinen palasivat kokoukseen ja varavaltuutetut Ilola ja Oksanen poistuivat kokouksesta klo 20.14.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen neuvottelutauon ajaksi klo 18.40-19.17.

Jakelu

tiedYH Länsi Oy
tpvKeskushallinto, lakiasiat
tiedKeskushallinto, tilakeskus
tiedPeruspalvelulautakunta
tiedSosiaali- ja terveystoimi
tiedTilaliikelaitoksen johtokunta
tiedTilaliikelaitos
tiedRandell Aleksi


Liitteet:

Kh § 85
Liite 1:Vuokrasopimus
Liite 2:Osto-optiosopimus liitteineen

Kv § 31
Liite 1:Vuokrasopimus
Liite 2:Osto-optiosopimus liitteineen