Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus6130.01.20121
Kaupunginvaltuusto3027.02.20128

13357-2011 (658, 714)

Turun kaupungin konesalin, johtokeskusluolan, sähkö-, jäähdytys- ja sammutusjärjestelmien kustannusarvio (Kj)

Tiivistelmä: -

Kh § 61

Tilaliikelaitos/Hans Ekroth, 10.1.2012:

Tilaliikelaitoksen v. 2012 investointiohjelmassa on ”Johtokeskusluola” -hankkeen kokonaiskustannusarvioksi hyväksytty 1.200.000 € ja hankkeen rahoitukseksi vuodelle 2012 1.200.000 euroa. Hankkeen alkuperäisen hinta-arvion antoi konesaleja Suomessa urakoinut yritys. Arvio on osoittautunut alimitoitetuksi luolaston asennuksille tuomien erityisten vaatimusten takia.

Saatujen tarjousten perusteella ja muut kustannukset huomioiden (muutostyövaraukset, liittymämaksut, suunnittelu, valvonta, kopiot yms.) hankkeen kustannusarvio on noin 1.800.000 €. Talousarviossa hyväksyttyyn kustannusarvioon nähden kustannukset ovat nousseet 600.000 €.

Jotta työt saadaan asianmukaisesti valmiiksi aikataulussa ja konesalin toiminta uusissa tiloissa voidaan aloittaa viimeistään kesäkuussa 2012, tulisi kohteen kustannusarvio korottaa 600.000 eurolla ja samoin tulisi korottaa kohteen vuoden 2012 rahoitusta 600.000 eurolla.

Koska kaupunginhallitus on hyväksynyt hankeselvityksessä ”Johtokeskusluola” -hankkeen kustannusarvioksi 1.200.000 €, tulisi kaupunginhallituksen hyväksyä uudeksi hankeselvityksen mukaiseksi kustannusarvioksi 1.800.000 €. Kaupunginvaltuuston tulisi hyväksyä Tilaliikelaitoksen investointiohjelmassa sidotun kustannusarvion hankkeen uudeksi kokonaiskustannusarvioksi 1.800.000 € ja hankkeen vuoden 2012 rahoitukseksi 1.800.000 €, joka tehdään Tilaliikelaitoksen sisäisin siirroin.

Liikelaitosjohtaja Martti Kuitunen:

EhdotusTilaliikelaitoksen johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy ”Johtokeskusluola” –hankkeen uudeksi hankeselvityksen mukaiseksi kokonaiskustannusarvioksi 1.800.000 €. Lisäksi johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Tilaliikelaitoksen investointiohjelmassa 2012 olevan sidotun kustannusarvion hankkeen ”Johtokeskusluola” kokonaiskustannusarvio nostetaan 1.800.000 euroon Tilaliikelaitoksen sisäisin siirroin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

Konesalihankkeen taustalla on paitsi Turun oma tarve parantaa IT-riskien hallintaa, myös ajatus seudullisen ja mahdollisesti laajemman valtakunnallisenkin yhteistyön edistämisestä. Samalla varaudutaan tarjoamaan konesalipalveluita seudun kunnille.

Seudullisten ja valtakunnallisten palvelujen yhtenäistäminen edellyttää yhteiskäyttöistä järjestelmäkokonaisuutta, jonka perustana on keskitetty tietoliikenne ja palvelininfrastruktuuri. Näiden rakentaminen Turun konesalin varaan olisi luontevaa, koska vastaavia tiloja ei Turun seudulta löydy. Mielenkiinto hanketta kohtaan onkin ollut selvästi havaittavissa. Turun IT-toiminta on jo aiemmin vuoden 2011 puolella tehnyt aiesopimuksen konesalin vuokrauksesta Medbit Oy:lle  ja keskusteluja käydään parhaillaan myös Kuntien Tiera Oy:n sekä Turun yliopiston kanssa. Lisäksi eräät Suomen kuntakentässä merkittävät  IT-toimittajat ovat olleet kiinnostuneita yhteistyöpotentiaalista oman liiketoimintansa näkökulmasta.

Kaikesta päätellen voidaan todeta, että kiinnostus hanketta kohtaan on laajaa ja tästä johtuen vaikuttaa todennäköiseltä, että korotetunkin investoinnin (1,8M€) nykyarvo on Turulle selvästi positiivinen markkinahintoihin verrattuna. Tämä merkitsee, että konesalihanke, jonka alkuperäisenä tavoitteena oli IT-riskien parempi hallinta ja sitä kautta kaupungin palvelutoiminnan jatkuvuuden varmistaminen,  on samalla muodostumassa tuottavaksi investoinniksi , joka luo Turulle teknisen perustan toimia seudullisen yhtenäistämiskehityksen veturina. Edellä lausutun perusteella hanke on perusteltua toteuttaa kustannusten noususta huolimatta.

EhdotusKaupunginhallitus päättää hyväksyä johtokeskusluola -hankkeen uudeksi hankeselvityksen kokonaiskustannusarvioksi 1.800.000 € ja esittää kaupunginvaltuustolle,

että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Tilaliikelaitoksen johtokunnan esittämän investointiohjelmassa 2012 olevan sidotun kustannusarvion hankkeen ”Johtokeskusluola” kokonaiskustannusarvion muutoksen 1.800.000 euroon Tilaliikelaitoksen sisäisin siirroin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 30

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Tilaliikelaitoksen johtokunnan esittämän investointiohjelmassa 2012 olevan sidotun kustannusarvion hankkeen ”Johtokeskusluola” kokonaiskustannusarvion muutoksen 1.800.000 euroon Tilaliikelaitoksen sisäisin siirroin.

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKeskushallinto, talousasiat
tiedKeskushallinto, tilakeskus
tiedTilaliikelaitoksen johtokunta
tiedTilaliikelaitos