Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta16414.12.201116
Kaupunginhallitus3816.01.201213
Kaupunginvaltuusto1423.01.201214

14117-2011 (010)

Liikuntatoimen johtosääntö (Pj)

Tiivistelmä:

Liikuntalautakunta on päättänyt 14.12.2011 esittää johtosäännön muuttamista siten, että siinä huomioidaan käyttöön otettu sopimusohjaus ja muutos ulkoliikuntapaikkojen uusinvestointeihin ja ylläpitoon liittyvän toimivallan siirtäminen liikuntalautakunnalle.

Liiklk § 164

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

Liikuntatoimi on siirtymässä vuoden 2012 alussa kaupungin palvelutoimessa yleisesti käytössä olevaan sopimusohjausjärjestelmään. Muutokseen liittyen tulee liikuntatoimen johtosääntöön tehdä tarvittavat muutokset.

Liikuntatoimen johtosääntöehdotusta on valmisteltu yhdessä lakiasiainyksikön kanssa.

Liikuntatoimen yhteistoimintatyöryhmä on käsitellyt johtosääntöluonnosta kokouksessaan 7.12.2011. Yhteistoimintatyöryhmä hyväksyi johtosääntöluonnoksen vähäisin tarkennuksin, jotka on huomioitu liitteessä.

Liite 1Liikuntatoimen johtosääntöehdotus

EhdotusLiikuntalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteenä 1 olevaa liikuntatoimen johtosäännön hyväksymistä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli liikuntajohtajan varahenkilö, järjestöliikuntapäällikkö Marjaana Risku.

Kh § 38

Johtava kaupunginsihteeri Tuomas Heikkinen 11.1.2012:

Liikuntalautakunnan 14.12.2011 esittämässä johtosääntöehdotuksessa linjataan aikaisemmasta tarkentaen liikuntalautakunnan roolia ja päätösvaltaa kaupungin ylläpitämien yleisessä käytössä olevien liikuntapaikkojen kehittämisinvestointeihin, sijaintiin ja palvelutasoon.

Liikuntalautakunnan ehdotus noudattaa kaupunginjohtajan 15.9.2010 § 218 nimeämän poikkihallinnollisen työryhmän raporttia 16.2.2011 (Dnro 10308-2010). Raportissa työtyhmä päätyy yksimielisesti ehdottamaan että;

- ulkoliikuntapaikkojen uusinvestointien sekä olemassa olevien kohteiden toiminnallisten muutosten priorisointi keskitetään liikuntalautakunnalle

- ulkoliikuntapaikkojen korvausinvestointipäätökset valmistellaan yhteistyössä liikuntapalvelukeskuksen ja Kiinteistöliikelaitoksen kesken liikuntalautakuntaan priorisoitavaksi ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnalle päätettäväksi

- ulkoliikuntapaikkojen ylläpitoon liittyvä päätöksenteko ja määrärahat siirretään kaikilta osin liikuntalautakunnalle

Ulkoliikuntapaikkojen ylläpidon tuottamisen osalta työryhmän edustajien näkemykset poikkesivat toisistaan. Erimielisyys koski lähinnä ylläpitohenkilökunnan sijoittamista ja sitä mikä yksikkö tuottaa ulkoliikuntapaikkojen ylläpidon. Vaihtoehtoina olivat mallit, jossa koko tuotanto siirtyy joko liikuntatoimelle taikka silloiselle Viherliikelaitokselle. Tuotannon keskittämistä Viherliikelaitokselle tuki yhtiöittämisen yhteydessä käyttöön otettavan alueurakointimallin tarpeet ja toisaalta keskittämistä liikuntatoimeen puolsi liikuntapaikkojen ylläpito-osaamisen keskittäminen ja sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen ylläpitotehtävien synergiat. Esillä oli myös malli, jossa liikuntatoimi vastaa liikuntakeskusten ylläpidon tuottamisesta.

Johtosäännön hyväksymisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista vahvistaa myös liikuntapaikkojen ylläpidon malli. Tässä yhteydessä esitetään, että liikuntapaikkojen ylläpidon osalta vahvistetaan malli, jossa nykyistä liikuntatoimen, Kiinteistöliikelaitoksen ja tuottajayksiköiden työnjakomallia kehitetään siten, että liikuntatoimen erityisosaaminen keskittyy lähinnä urheiluseuratoiminnan käytössä oleviin liikuntakeskuksiin (Kupittaa, Urheilupuisto, Impivaara ja Parkkimäki sekä myös erityisosaamista ja -kalustoa vaativiin kohteisiin kuten maauimalat, uimarannat sekä ulkoilureitistö). Lähiliikuntapaikkojen ylläpito sidotaan Kiinteistöliikelaitoksen harkinnan mukaan kilpailutettavaan alueurakointimalliin. Tämä ratkaisu ei edellytä henkilöstösiirtoja.

Liikuntalautakunnan ehdottamaan johtosääntöön on tehty stilistisiä korjauksia, jotta edellä oleva ulkoliikuntapakkoja koskevat linjaukset tulevat selkeämmin huomioiduksi johtosäännössä. Lisäksi säännöstä on poistettu § 4 kohdalta sopimuksen hyväksymistä koskeva ehto, joka olisi omiaan aiheuttamaan epäselvyyttä toimivaltojen suhteen. Kaupunginhallitukselle tehdään esitys ulkoliikuntapaikkojen ylläpitoon liittyvien määrärahojen siirron valmistelun käynnistämisestä valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä.

Liite 1Liikuntatoimen johtosääntö 12.1.2012 muutoksin

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liikuntatoimen johtosäännön liitteen 1 mukaisena.

PäätösKaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liikuntatoimen johtosäännön liitteen 2 mukaisena.

Päätös tehtiin Artesolan Eklundin kannattamana tekemästä muutosehdotuksesta yksimielisesti.

Liite 2Liikuntatoimen johtosääntö (Kh16.1 2012)

Kv § 14

Liite 1Liikuntatoimen johtosääntö

Oheismateriaali 1Liikuntatoimen johtosääntö Kh 16.1.2012 muutoksin

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liikuntatoimen johtosäännön liitteen 1 mukaisena.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

valpKeskushallinto, talousasiat
tiedLiikuntalautakunta
noudLiikuntapalvelukeskus
tpvPursiainen Sari


Liitteet:

Liiklk § 164
Liite 1:Liikuntatoimen johtosääntöehdotus

Kh § 38
Liite 1:Liikuntatoimen johtosääntö 12.1.2012 muutoksin
Liite 2:Liikuntatoimen johtosääntö (Kh 16.1.2012)

Kv § 14
Liite 1:Liikuntatoimen johtosääntö