Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus3716.01.201212
Kaupunginvaltuusto1523.01.201215

1697-2009 (000, 015, 011, 065)

Turun kaupungin hallinnonjärjestämispäätös 2012 (Kj)

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitus asetti kesäkuussa 2011 ohjausryhmän, jonka tehtävänä oli laatia päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmän muuttamista koskeva esitys. Ohjausryhmän laatimat linjaukset tuodaan kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi. Vahvistetut linjaukset muodostavat Turun kaupungin hallinnonjärjestämispäätöksen, johon perustuen kaupungin toimintamallin uudistus toteutetaan vuoden 2012 aikana.

Kh § 37

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell 11.1.2012:

Valtuustoryhmien väliseen sopimukseen 2009 - 2012 on sisällytetty kirjaus koskien päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmän uudelleenarviointia seuraavalle valtuustokaudelle:

”Koko kaupunkia koskevan päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmän tarkastelu käynnistetään vuoden 2011 alussa siten, että valtuustokauden aikana päätettävät muutokset voidaan ottaa käyttöön seuraavan valtuustokauden alusta.”

Kaupunginhallitus päätti päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmän tarkastelun käynnistämisestä 20.6.2011. Tarkoituksena on arvioida muuttuvan toimintaympäristön valossa kaupungin nykyinen toimintamalli ja kehitystarpeet sekä tehdä ehdotukset uudesta toimintamallista sekä sitä tukevasta johtamis- ja päätöksentekojärjestelmästä. Kaupunginhallitus päätti nimetä hankkeen ohjausryhmäksi puheenjohtajatoimikunnan täydennettynä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen varapuheenjohtajilla. Ohjausryhmälle annettiin tehtävä laatia vuoden loppuun mennessä kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle ehdotuksen toimintamallista ja sitä tukevasta päätöksenteko- ja johtamismallista.

Kaupunginhallituksen nimeämä ohjausryhmä aloitti työskentelyn 23.8.2011. Tällöin ohjausryhmä vahvisti asiakokonaisuudet (teemat), joiden puitteissa tarkastelu ja työpajat toteutetaan: poliittinen johtaminen ja kuntalaisten osallistuminen, strategiat ja ohjausjärjestelmät, organisaatio ja ammatillinen johtaminen ja kaupunkikonserni sekä seutu ja sidosryhmät.

Ohjausryhmä tiiviisti syksyn 2011 aikana ja hyväksyi liitteenä olevan loppuraportin 22.12.2011. Ohjausryhmä on ottanut kaupunginjohtajan esittelystä kantaa kaikkiin neljään valittuun asiakokonaisuuteen. Valtuustolle esitetään, että loppuraportin sisältämät linjaukset vahvistetaan valtuustossa ja nämä vahvistetut linjaukset muodostavat Turun kaupungin 2012 hallinnonjärjestämispäätöksen.

Uudistuksen tarkoituksena on arvioida muuttuvan toimintaympäristön valossa kaupungin nykyinen toimintamalli ja kehitystarpeet sekä tehdä ehdotukset uudesta toimintamallista sekä sitä tukevasta johtamis- ja päätöksentekojärjestelmästä. Muodollisesti kyseessä on siis kunnan hallinnon järjestämispäätös.

Kuntalaissa säädellään lakitasoiset reunaehdot kuntien hallinnon muodoille. Hallinnonjärjestämispäätös on hierarkkisesti laista seuraavan tason päätös, jolla valtuusto asettaa päälinjat kaupungin hallinnon muodostamiselle. Hallinnonjärjestämispäätös pannaan täytäntöön ja valmistellaan erillisissä prosesseissa johtosäännöillä, muilla säännöillä ja ohjeilla sekä yksittäisillä päätöksillä. Toimintamallin muutokseen liittyvä prosessi ja muutokset toteutetaan pääosin vuoden 2012 aikana mutta kestänevät osin myös vuoden 2013 puolelle.

Hallinnonjärjestämispäätös sisältää päälinjaukset kustakin edellä mainitusta asiankokonaisuudesta. Ylimmän johdon osalta esitetään, että Turun kaupunki pysyy nykymallissa, jossa kaupunginjohtaja johtaa kuntalain mukaisesti kaupungin taloutta ja hallintoa ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja huolehtii poliittisen prosessin johtamisesta. Kuntalaisten osallisuusjärjestelmien kehittämisen linjaukset ja poliittisen johdon toimintaedellytysten parantamisesta on sisällytetty hallinnonjärjestämispäätökseen. Strategioiden ja ohjausjärjestelmien kehittämisestä esitetään linjattavaksi, että Turussa jatketaan strategisten ohjelmien laatimista ja sopimusohjauksen ja tilaaja-tuottaja- mallien kehittämistä. Vahvistettavien linjausten mukaan ohjelmia ja niiden mittareita pyritään konkretisoimiaan ja valtuuston asemaa strategisessa johtamisessa vahvistetaan. Hallinnonjärjestämispäätöksessä vahvistetaan koko kaupungin organisaation muodostamisen perusteet. Turussa siirrytään nykyisestä sektoreista muodostuvasta strategiseen johtamiseen perustuvasta apulaiskaupunginjohtajamallista toimialamalliin. Kaupunkiin perustetaan viisi toimialaa ja näiden toimintaa tukeva toimielinrakenne. Linjausten mukaan toimialajohtajat ovat kaupunginjohtajan suoria alaisia ja toimialansa toimielinten esittelijöitä. Kaupunginjohtajan varahenkilönä toimii apulaiskaupunginjohtaja. Kaupunkikonsernia koskevia päälinjauksia ovat mm. keskushallinnon uudistaminen ja siirtyminen matriisimaiseen johtamiseen.

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että liitteenä olevan loppuraportin linjaukset ja organisaatio- ja toimialarakenne vahvistetaan ja että vahvistetut linjaukset muodostavat Turun kaupungin hallinnonjärjestämispäätöksen, jonka pohjalta kaupunginhallitus toteuttaa toimintamallin uudistuksen. Kyseessä on luonteeltaan periaatepäätös, joka määrittää myöhemmin valtuuston ja muiden toimielinten hyväksyttäväksi tuotavien johto- ja muiden sääntöjen sisältöä.

Liite 1Loppuraportti, Turun kaupungin toimintamallin uudistus 2012

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa liitteenä 1 olevan loppuraportin linjaukset ja että vahvistetut linjaukset muodostavat hallinnonjärjestämispäätöksen, jonka perusteella Turun kaupungin toimintamalli uudistetaan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Hihnalan seuraavan sisältöinen ehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa:

"Valtuusto korostaa, että luottamushenkilöhallinnon yksityiskohtien valmistelu vaatii huolellista harkintaa."

Kv § 15

Liite 1Loppuraportti, Turun kaupungin toimintamallin uudistus 2012

Liite 2Loppuraportti, Turun kaupungin toimintamallin uudistus 2012 (korvaa liitteen 1)

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa liitteenä 1 olevan loppuraportin linjaukset ja että vahvistetut linjaukset muodostavat hallinnonjärjestämispäätöksen, jonka perusteella Turun kaupungin toimintamalli uudistetaan.

PäätösKaupunginvaltuusto päätti vahvistaa liitteenä 3 olevan valtuuston käsittelyn mukaan muutetun loppuraportin linjaukset ja että vahvistetut linjaukset muodostavat hallinnonjärjestämispäätöksen, jonka perusteella Turun kaupungin toimintamalli uudistetaan.

Liite 3Loppuraportti, 23.1.2012 Kv:n muutoksin

Liite 4Äänestyslistat 1 - 4

Ponsiesitys päätettiin yksimielisesti saattaa kaupunginhallituksen tietoon.

Päätös asiassa tehtiin neljän äänestyksen jälkeen.

Asian käsittely kokouksessa:

Kokouksessa tehtiin seuraavat muutosehdotukset:

1. Mäenpään ehdotus: Liitteeseen 1 lisätään seuraava linjaus: Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja valitaan toistaiseksi voimassaolevilla sopimuksilla (lisäys s. 6 kappale 3.1.1. lisätään kohta 5.)

2. Perho Rosenlöfin kannattamana tekemä ehdotus, liitteeseen 2 lisätään seuraava linjaus:

 - kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja valitaan toistaiseksi voimassaoleviin virkasuhteisiin (lisäys s. 6 kappale 3.1.1. lisätään kohta 5.)

3. Perho Rosenlöfin kannattamana tekemä ehdotus, liitteeseen 2 lisätään seuraava linjaus:

- s. 7 kappale johdon toimintaedellytykset, kohta 8 muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Valtuustoryhmien puheenjohtajien toimintaedellytyksiä parannetaan”.

4. Sarlund Kososen kannattamana tekemä ehdotus, liitteeseen 1 lisätään seuraava linjaus:

- kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja valitaan 8 vuoden määräaikaisiin virkasuhteisiin (lisäys s. 7 kappale 3.1.1. lisätään kohta 5.)

5. Laivoranta Kososen kannattamana tekemä ehdotus, lisäys valtuuston päätökseen:

Valtuusto päättää, että kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan virat laitetaan julkiseen hakuun ehdolla, että tehtävän vastaanottaminen edellyttää valtuuston hyväksymän johtajasopimuksen tekemistä ja, että valinnat jätetään uudelle valtuustolle tehtäväksi tammikuussa 2013.

6. Laivoranta Kososen kannattamana tekemä ehdotus, lisäys valtuuston päätökseen:

Valtuusto päättää vahvistaa liitteenä 1. olevan loppuraportin linjaukset paitsi sivuilla 7-9 olevat linjaukset, jotka liittyvät poliittisen johdon toimintaedellytysten parantamiseen, strategiaprosessiin ja ohjausmalleihin palautetaan uuteen valmisteluun.

7. Rinne Huhtasen kannattamana teki seuraavan ponsiehdotuksen:

”Kun Turun kaupunki nyt tekee suurta hallinnon muutosta, on syytä tarkastella asiaa myös tasa-arvon kannalta. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Turun kaupunki tekee tästä nyt esillä olevasta mallista tasa-arvon vaikutusten arvioinnin.

Kunnan velvoitteita tasa-arvoasioissa selvitetään Kuntaliiton sivuilla os.

http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/tuke/tasa-arvo/tasa-arvosuunnittelu/Sivut/default.aspx".

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että Perhon ja Mäenpään muutosehdotukset koskien kaupunginjohtajien virkasuhteiden kestoa ovat samansisältöiset, joten ne käsitellään yhtenä muutosehdotuksena (= äänestyksissä muutosnumero 1). Muutosehdotukset käsitellään yksitellen siten että kukin muutosehdotus asetetaan kaupunginhallituksen ehdotusta vastaan. Kaupungin johdon virkasuhteen keston osalta on tehty useampia muutosesityksiä, joten niiden osalta käsittelyjärjestys on seuraava:

Kaupungin johdon virkasuhteiden keston osalta asetetaan ensin vastakkain Perhon ja Sarlundin esitykset ja sen jälkeen voittanut vastaan kaupunginhallituksen esitys.

Muutosehdotus 1., ensimmäinen äänestys

Puheenjohtajan äänestysesitys: Ne valtuutetut, jotka kannattavat muutosta 1, äänestävät ”jaa”, jos ”ei” voittaa, on muutos nro 4 voittanut.

Suoritetussa koneäänestyksessä muutos nro 1 sai 43 ääntä ja muutos nro 4 sai 24 ääntä.

Toinen äänestys

Puheenjohtajan äänestysesitys: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät ”jaa”, jos ”ei” voittaa, on muutos nro 1 voittanut.

Suoritetussa koneäänestyksessä muutosehdotus 1 sai 43 ääntä ja 24 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta.

Muutosehdotus 3. hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutosehdotus 5., kolmas äänestys

Puheenjohtajan äänestysesitys: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät ”jaa”, jos ”ei” voittaa, on muutosehdotus nro 5. voittanut.

Suoritetussa koneäänestyksessä 63 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 4 valtuutettua kannatti muutosehdotus 5.

Muutosehdotus 6., neljäs äänestys

Puheenjohtajan äänestysesitys: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät ”jaa”, jos ”ei” voittaa, on muutosehdotus 6. voittanut.

Suoritetussa koneäänestyksessä 63 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 4 valtuutettua kannatti muutosehdotus 6.

Ponsiehdotus päätettiin saattaa kaupunginhallituksen tietoon.

 

 


Liitteet:

Kh § 37
Liite 1:Loppuraportti, Turun kaupungin toimintamallin uudistus 2012

Kv § 15
Liite 1:Loppuraportti, Turun kaupungin toimintamallin uudistus 2012
Liite 2:Loppuraportti, Turun kaupungin toimintamallin uudistus 2012 (korvaa liitteen 1)
Liite 3:Loppuraportti, 23.1.2012 Kv:n muutoksin