Kuulutus ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan raukeamisesta, Hankkija Oy, Rydönnotko 4, Turku

Kuulutuksen julkaisupäivä

10.3.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätös

Ympäristönsuojelupäällikkö 8.3.2023 § 18

Toiminnanharjoittaja

Hankkija Oy

Toiminnan sijainti

Rydönnotko 4

Kiinteistöt 853-88-4-6 ja 853-88-4-7

Asia

Ympäristönsuojelujohtaja on 31.10.2017 § 145 myöntänyt ympäristöluvan kiviaineksen murskaukselle. Ympäristölupapäätös on rauennut 8.3.2023, koska päätöksen mukainen toiminta alueella on päättynyt.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläolo

Tämä kuulutus ja päätös liitteineen pidetään nähtävillä 10.3.-17.4.2023 Turun kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.turku.fi/kuulutukset.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 17.4.2023.

Lisätietoja

Lisätietoja asiasta ymparistonsuojelu@turku.fi

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristö, ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelupäällikkö § 18