Åbo stad, Stadsmiljö, Miljöskydd

Åbo stads miljöingenjör fattar 16.7.2021 följande beslut

YIT Suomi Oy Rakennus, byggplats, brytning, förkrossande, pålning, 19.7.-3.10.2021, Vahdontie 17

Kungörelsen och den handling som kungörs finns framlagda 16.7.-23.8.2021 i det allmänna datanätet www.turku.fi/kuulutukset.

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten i fråga. Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet utan att dagen för delfåendet räknas med i besvärstiden.  

Åbo 15.7.2021

På tjänstens vägnar

Renja Rasimus

miljöingenjör

Ympäristöinsinöörin päätös 15.7.2021 § 2