Kungörelsens publiceringsdatum

15.7.2021

Datum för delfående av ansökan

Delfåendet av ansökan anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades.

Sökande

Länsi-Suomen Prosessivesi Oy, Luvalahdentie 319, 27710 Köyliö

Verksamhet som tillståndet ansöks för

Överförings- och mellanlagringsstation för fraktioner av flytande avfall. Det planeras att lagras högst 18 500 ton avfallsfraktioner som innehåller organiska material i fast form, med en enda lagringsvolym på upp till 450 m3. Dessutom tillämpas tillstånd för användning av krossad betong, flygaska och bottenaska i anläggning av områdena (19500 ton, cirka 5000 ton av krossad betong och 14500 ton av aska)

Tillstånd söks till vidare.

Tillstånd begärs för verksamhetens början trots ändringssökandet.

Platsen för verksamheten

Ravurinkatu 30, 20101 Åbo, egendom av fastigheten 853-93-3-1

Framläggandet av kungörelsen och ansökningshandlingar

Ansökan och bilagorna finns under anslagstiden framlagda vid Åbo stads elektronisk anslagstavlan 15.7.-23.8.2021.

Möjlighet att framföra anmärkningar och åsikter

Innan miljöskyddet fattar beslut i ärenden har de vars rätt eller fördel ärendet kan beröra (sakägare), tillfälle att framställa anmärkningar med anledning av tillståndsärendet. Andra än sakägaren kan framföra åsikter i ärendet.

Eventuella anmärkningar och åsikter ska inlämnas skriftligen till miljöskyddet vid Åbo stads stadsmiljö Anmärkningarna och åsikterna ska ha inkommit senast 23.8.2021. Adressen är Åbo stad, stadsmiljö,miljösyddet, PO 355, 20101 Åbo eller ymparistonsuojelu@turku.fi.

Delgivning till fastighetens delägare

Fastighetens delägare ombeds tillställa denna delgivning även till fastighetens eventuella övriga innehavare.

Ytterligare information

Ytterligare information i ärendet ger miljöingenjör Renja Rasimus, tfn. 0505546333 (förnamn.efternamn@turku.fi)

Åbo stad, stadsmiljö, miljöskyddet

LSPVOy lupahakemus täydennetty julkinen