Kuulutuksen julkaisupäivä

15.7.2021

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Hakija

Länsi-Suomen Prosessivesi Oy, Luvalahdentie 319, 27710 Köyliö

Toiminta, jolle lupaa haetaan

Nestepitoisten jätejakeiden siirtokuormaus- ja välivarastointiasema. Alueella on tarkoitus välivarastoida orgaanista kiintoainetta sisältäviä jätejakeita yhteensä enintään 18 500 tonnia vuodessa kertavarastointimäärän ollessa enintään 450 m3. Lisäksi haetaan lupaa betonimurskeen sekä lento- ja pohjatuhkan käyttöön maarakentamisessa. Jätemateriaalia on tarkoitus käyttää yhteensä enintään 19 500 tonnia, betonimursketta noin 5000 tonnia ja tuhkia noin 14500 tonnia. Lupaa haetaan toistaiseksi.

Lisäksi haetaan lupaa toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta.

Toiminnan sijainti

Ravurinkatu 10, TURKU, määräala kiinteistöstä 853-93-3-1

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Lupahakemus liitteineen on kuulutusaikana 15.7.-23.8.2021 nähtävänä Turun kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.turku.fi/kuulutukset

Muistutukset ja mielipiteet

Ennen kuin lupa-asiasta tehdään päätös, on niillä henkilöillä tai yhteisöillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosaiset), tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Turun kaupungin kaupunkiympäristön ympäristönsuojeluun 23.8.2021 mennessä osoitteeseen PL 355, 20101 Turku tai ymparistonsuojelu@turku.fi .

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Lisätietoja

Lisätietoja asiasta antaa ympäristöinsinööri Renja Rasimus, puh. 050 554 6333 (etunimi.sukunimi@turku.fi).

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristö, ympäristönsuojelu

LSPVOy lupahakemus täydennetty julkinen