Åbo stad, Stadsmiljö, Miljöskydd

Åbo stads miljöingenjör fattar 12.7.2021 följande beslut

United Festivals Oy , DBTL-2021-festivaali 29.-31.7.2021, Domkyrkotorget och Braheparken

Kungörelsen och den handling som kungörs finns framlagda 12.7.-17.8.2021 i det allmänna datanätet

www.turku.fi/kuulutukset

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten i fråga. Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet utan att dagen för delfåendet räknas med i besvärstiden.  

Åbo 8.7.2021

På tjänstens vägnar

Renja Rasimus

miljöingenjör

Ympäristöinsinöörin päätös § 1