Åbo stad, Stadsmiljö

Byggnads- och tillståndsnämnden meddelar 7.7.2021 följande beslut 

Beslut gällande anmälan om bullerbekämpning

 

Nämndens beslut är offentligt framlagt 7.7.2021 i det allmänna datanätet http://www.turku.fi/kungorelser

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten i fråga. Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet utan att dagen för delfåendet räknas med i besvärstiden.  

Kungörelsen och den handling som kungörs finns framlagda i det allmänna datanätet 6.7.-12.8.2021

Åbo 5.7.2021

På tjänstens vägnar

 

Harri Lehtinen

förvaltningsdirektör

Rakennus- ja lupalautakunta 1.7.2021 § 187