Kungörelse om upphörande av Savonlinja Oy:s miljöskyddslagsenliga tillstånd

 

Kungörelsens publiceringsdatum

1.7.2021

Datum för delfående av beslutet

Delfåendet av beslutet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades.

Beslutsnummer

Direktör för miljöskyddet 30.6.2021 § 22

Verksamhetsutövare

Savonlinja Oy

Tillstånd som upphör

Utfärdat tillstånd av Åbo stads miljöskyddschef för depå för fler än 50 bussar 24.09.2014 346 § (dnr 6700-2014). Miljötillståndet upphör men verksamheten fortsätter i mindre omfattning (depå för färre än 50 bussar).

Verksamhetens plats

Fiskarsgatan 5, 20750 Åbo. Fastigheterna 853-26-10-4 ja 853-26-10-11.

Framläggande av kungörelsen och beslutet

Denna kungörelse och beslutet med bilagor hålls framlagda 1.7.-9.8.2021.för påseende på Åbo stads elektroniska anslagstavla vid adressen https://www.turku.fi/sv/kungorelser.

Sökande av ändring

Det här beslutet kan överklagas genom att anföra besvär till Vasa förvaltningsdomstol senast 30 dagar efter delfåendet av beslutet. Besvärsskriften med bilagor ska lämnas in till Vasa förvaltningsdomstols registratorskontor. Närmare anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsansvisningen som har bifogats beslutet. Besvärstiden upphör 9.8.2021.

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta tf. miljöinspektör Hans-Peter Huhtala, tfn. 050 558 9220 (förnamn.efternamn@turku.fi).

Åbo stad, stadsmiljö, miljöskydd

Ympäristönsuojelupäällikkö § 22