Meddelande gällande Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds beslut om avfallsavgifter

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd har vid sitt möte den 18.2.2021 fattat beslut om transporttaxa för slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar fr.o.m. den 1.4.2021. Beslutet gäller Kimitoön och huvudöarna på Nagu, Korpo och Houtskär i Pargas. Mötesprotokollen och anvisningar för hur man överklagar finns framlagda till påseende under tiden 26.2.2021 på Åbo stads websidor

Avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland

 

Besvärstiden går ut den 6.4.2021.

 

Detta meddelande hålls till påseende på Åbo stads websidor under tiden 25.2.-6.4.2021