Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta7025.05.20235

1429-2023 (02 05 01)

Suurtuotantotuen jakaminen vuodelle 2024

Tiivistelmä:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää suurtuotantotuen myöntämisestä vuodelle 2024. Vuodelle 2024 varatusta suurtuotantorahasta on jakamatta 130 000 €.

Kulnuolk § 70

Järjestämistoiminto, vapaa-aika, kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy 10.5.2023:

Kulttuurilautakunta päätti 9.9.2009 § 203 mm., että suurtuotantotuki muutetaan täysimääräisenä ja tasapuolisesti koskemaan kaikkia taiteenaloja.

Kulttuurilautakunta päätti samalla, että suurtuotantotuki keskittyy erityisesti yhteistyöhankkeisiin vapaa-aikatoimialan (nyk. vapaa-ajanpalvelut) kulttuurilautakunnan alaisten palvelualueiden välillä tai vaihtoehtoisesti kulttuurilautakunnan alaisten vapaa-aikatoimialan palvelualueiden sekä ulkopuolisten tahojen välillä. Vuosittain tukea myönnetään muutamalle hankkeelle ja hanke voi jatkua yli talousarviovuoden.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan alaiset vapaa-ajan palvelualueet toimivat hankkeiden koordinoivina tahoina. Suurtuotantorahan jakoperusteiden lähtökohtana on kaupungin oma tuotanto ja yhteistyöprojektit siihen liittyen.

* Suurtuotantotukea myönnetään kaikille taiteenalueille ja projekteille, jotka ovat tavoitteiltaan ja rahoitukseltaan suurtuotantoja. Suurtuotantotuen on oltava tuotantokohtaisesti riittävän suuri.

* Suurtuotantotukea myönnetään vapaa-ajan palvelualueiden koordinoimille hankkeille. Poikkeuksena ovat suuret oopperatuotannot, joissa Turun filharmoninen orkesteri on yhteistyökumppanina. Tavoitteena on tukea laadukkaan oopperatuotannon turvaaminen Turussa.

* Suurtuotantotuella tehtävät hankkeet ovat yhteistyöhankkeita joko vapaa-ajan palvelualueiden välillä tai palvelualueiden ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä.

* Suurtuotantotukea voidaan hakea pidempää valmistelua vaativille hankkeille kerrallaan tarvittaville vuosille

Suurtuotantorahaa on varattu kullekin vuodelle yhteensä 200 000 €. Kulttuurilautakunnan aiemmilla päätöksillä vuoden 2024 suurtuotantorahasta on jaettu yhteensä 70 000 € seuraavasti:

* Ooppera-yhteistyölle 70 000 € (Kultlk 21.11.2018 § 116)

Vuodelle 2024 varatusta suurtuotantorahasta on jakamatta 130 000 €.

Vuoden 2024 suurtuotantoraha hakuaika umpeutui 28.4.2023. Hakuajan päättymiseen mennessä saapui neljä hakemusta.

SUURTUOTANTOHAKEMUKSET:

Kirjastopalveluiden hakemus:

Turun kirjastopalvelut hakee vuodelle 2024 kohdennettua suurtuotantorahaa lasten osallisuutta ja kulttuuri- ja taidekasvatusta tukevalle festivaalille. Festivaali toteutetaan yhteistyössä kulttuurialan toimijoiden kanssa syyskaudella 2024. Toiminnassa painotetaan lasten omaa osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Kirjastopalvelut hakee hankkeen toteutukseen 40 000 euroa.

Museopalveluiden hakemus:

Museopalvelut hakee suurtuotantorahaa monivuotiselle Turun linnan päänäyttelyiden uudistamishankkeelle. Hankkeen lopputuloksena Turun linnasta muodostuu nykyaikainen sisältökokonaisuus osaksi rakentuvan Linnanniemen kaupunginosan museokokonaisuutta. Vuosina 2024–2026 päivitetään päälinnan pysyvät näyttelyt sekä tietosisällöiltään että esitystavoiltaan ja näyttelytekniikaltaan tähän päivään. Tavoitteena on toteuttaa lähestyttäviä ja eri yleisöjä puhuttelevia sisältöjä, jotka tuovat elämyksellisin ja moniaistisin keinoin esille erilaisia puolia linnan pitkästä historiasta. Uudistamistyö käynnistyy päälinnasta, jossa avataan vuonna 2024 linnan puolustusfunktiota ja linnan sotilaita eri aikoina tarkasteleva näyttelyosio. Yhteistyökumppanina on vuoden 2024 toteutuksessa Turun filharmoninen orkesteri.

Museopalvelut hakee hankkeen toteutukseen 119 000 euroa.

Orkesterin hakemus:

Turun filharmoninen orkesteri hakee oheismateriaalissa olevan hakemuksen mukaiseen kokonaisuuteen 55 000 € suurtuotantotukea vuodelle 2024. Hankkeen sisältö julkistetaan keväällä 2024.

Turun filharmonisen orkesterin, Turun kaupungin teatterin ja Saaristo-ooppera ry:n vuoden 2024 oopperayhteistyöhanke esitellään kulttuuri- ja nuorisolautakunnan kokouksessa.

Oheismateriaali 1​Kirjastopalveluiden hakemus: Suurtuotantorahan haku lasten taide- ja kulttuurifestivaalille (Päättäjä-palvelussa)

Oheismateriaali 2​Museopalveluiden hakemus: Suurtuotantorahan haku Turun linnan päänäyttelyiden uudistamishankkeeseen (Päättäjäpalvelussa)

Oheismateriaali 3​Orkesterin hakemus: Turun filharmonisen orkesterin suurtuotantohakemus vuosille 2024–2025 (Päättäjäpalvelussa)

Oheismateriaali 4​Suurtuotantohakemus vuodelle 2024: Oopperaa Turussa 2024–2026 (Päättäjäpalvelussa)

Asiaa esittelee kokouksessa kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy.

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää, että suurtuotantotukea vuodelle 2024 myönnetään edellä esitetyn ja jätettyjen hakemusten perusteella seuraavasti:

Kirjastopalveluiden suurtuotantohankkeelle lasten taide- ja kulttuurifestivaalit 30 000 euroa.

Turun museokeskuksen suurtuotantohankkeelle Turun linnan päänäyttelyiden uudistamishankkeeseen 60 000 euroa.

Turun filharmonisen orkesterin suurtuotantohakemukselle 40 000 euroa.

Vuoden 2024 oopperasuurtuotannolle 70 000 euroa.

Tuki maksetaan kustannuspaikoilta 20032 VA/ Muu kulttuuritoimen avustaminen, 20033 VA/Musiikkipalvelut sekä 20034 VA/Visuaalisen taiteen avustus.

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että suurtuotantomääräraha pysyy kulttuuri- ja nuorisolautakunnan vuoden 2023 talousarviossa nykytasolla.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Petja Raaska ja Satu Aalto ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat asian käsittelyn ajaksi.

​Esittelijänä toimi vapaa-aikajohtajan varahenkilö Annina Lehtiö-Vainio.​​

Jakelu

aoKaupunginorkesteri
aoKirjastopalvelut
aoMuseopalvelut
mtpvXXXXX