Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta4222.03.20235

1588-2023 (10 03 02)

Lausunto Luolavuoren koulun tarveselvityksestä

Tiivistelmä: -

Kulnuolk § 42

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula, museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen, nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Tilapalvelut on pyytänyt kasvatus- ja opetuslautakunnalta, liikuntalautakunnalta, kaupunkiympäristölautakunnalta sekä kulttuuri- ja nuorisolautakunnalta lausuntoa Luolavuoren koulun tarveselvityksestä. Lausunnosta tulee käydä ilmi, hyväksyykö lautakunta osaltaan laaditun tarveselvityksen ja tarveselvityksen mukaisen ratkaisuvaihtoehdon C) Nykyisen koulurakennuksen purku ja uudisrakennus.

Tilapalvelujen mukaan rakennus halutaan purkaa kosteusongelmien lisäksi sen vuoksi, että täydellistä peruskorjausta edellyttävät myös koulun toiminnalliset tilatarpeet. Nykyisen rakennuksen korjaaminen sellaisenaan ei vastaa koulutoiminnan nykyvaatimusten mukaisia tilaratkaisuja ja esteettömyysvaatimuksia.

Luolavuorentien koulutalo on alun perin rakennettu vuonna 1964 Luolavuoren kansakouluksi. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehtuuritoimisto Veijo Kahra. Koulu on aikakaudelle tyypillinen atriumpihakoulu, jossa luokkahuoneet ryhmittyvät keskellä olevan avoimen pihan ympärille. Kaksikerroksinen koulu on perustettu kalliolle mäen päälle ja sen sisäpihalta on avoimen katosmaisen osan kautta läpikulku luoteispuolen urheilukentälle. Rakennuksen runkona oleva pilari-palkkijärjestelmä mahdollisti aikoinaan julkisivuihin pitkät ikkunarivit, mitkä lisäsivät luokkatiloihin luonnonvaloa ja yhteyden ympäröivään luontoon.

Rakennus peruskorjattiin vuonna 2006. Korjauksen yhteydessä vuonna 2008 valmistui lisärakennussiipi Vuorelan erityiskoulun käyttöön. Lisäosan ovat suunnitelleet arkkitehtitoimisto Ark'Aboasta Pia Helin ja Kimmo Salmela. Luolavuoren koulu ja Vuorelan koulu yhdistyivät hallinnollisesti Luolavuoren yhtenäiskouluksi samaan aikaan. Koulu suljettiin sisäilmaongelmien vuoksi keväällä 2020, jonka jälkeen se on ollut tyhjillään. Kosteus- ja sisäilmaongelmia on aiheuttanut perustuksiin kohdistuva kosteusrasitus, joka ilmenee kapillaarisena kosteudennousuna perustusrakenteilta alapohjiin, ulko- ja väliseiniin sekä niihin liittyviin rakenteisiin.

Tilatarveselvityksessä on esitetty kolme vaihtoehtoa: A) nykyisen koulun peruskorjaus, B) nykyisen koulun osittainen purku, säilytettävän osan peruskorjaus ja uudisosan rakentaminen, C) nykyisen koulun purku ja uudisrakennus

Kohdan A) koulun korjaustapaehdotuksena on vähentää perustusrakenteisiin kohdistuvaa kosteusrasitusta mm. parantamalla salaojituksen toimintaa. Kalliolla tämä tarkoittaa louhintaa rakennuksen vieressä ja mahdollisesti sen alla. Tilatarveselvityksessä todetaan, että siihen liittyvät korjaustoimenpiteet vaativat mahdollisesti alapohjarakenteen purkua. Lisäksi selvityksessä todetaan, että ”koko rakennuksen yläpohja-, vesikatto-, ulko- ja väliseinärakenteiden kostuneiden, rapautuneiden tai muuten vaurioituneiden osien kohdalla, joissa on tehty havaintoja halkeamista ja mikrobi- ja/tai lahovaurioista, korjausehdotuksena on kaikkien vaurioituneiden osien purkaminen. Vaurioituneiden rakenneosien purkaminen hävittää suurimman osan rakennuksesta, käytännössä rakennuksesta jäisi jäljelle vain betoninen pilari-palkkirunko sekä mahdollisesti välipohjan kaksoislaattarakenteen alempi betonilaatta.”

Luolavuoren koulurakennus on merkitty suojelukohteeksi Yleiskaavassa 2029. Sen liitekartassa 8 koulu on kohde nro 3/11 ja kaavamääräys on seuraava: ”Arvokas rakennus tai rakennetun ympäristön kokonaisuus. Arkkitehtonisesti, kulttuurihistoriallisesti ja/tai kaupunki- tai kyläkuvallisesti arvokas rakennetun ympäristön kohde, jonka ominaispiirteet tulee säilyttää. Luvanvaraisista toimenpiteistä tulee kuulla museoviranomaista.”

Museopalvelut:

Turun tilapalvelut on pyytänyt keväällä 2022 museopalveluiden lausuntoa koulun suojeluasteen poistamisesta, jotta rakennus voitaisiin tarvittaessa purkaa. Tällöin museopalvelut totesi lausunnossaan, että ”Luolavuoren koulu edustaa korkeatasoista 1960-luvun koulusuunnittelua, johon uudempi, arkkitehtonisesti korkeatasoinen laajennus on saatu hyvin sovitettua. Rakennuksen arvot on tunnistettu, ja sen johdosta koulu on Turun kaupungin yleiskaavassa merkitty säilyttäväksi kohteeksi. Näin ollen museokeskus katsoo, että rakennuksen suojelumerkintää ei voida poistaa.”

Turun 1960-luvun kouluarkkitehtuuria edustavista kouluista Perno (1963) on purettu, Pääskyvuori (1960) on purettu lähes kokonaan, ja St. Olofskolan (1966) on saanut purkuluvan. Turussa on viime vuosina tehty useita purkamispäätöksiä 1960−1970-luvuilla valmistuneista kouluista. Jatkuva purkaminen hävittää vähitellen merkittävän osan Turun rakennushistoriasta ja arkkitehtuurista ja osan monien asukkaiden henkilökohtaisesta historiasta, joka kytkeytyy tiiviisti vanhoihin koulurakennuksiin ja niiden muistoihin.

Purkamispäätöksiä arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös, että isojen rakennusten purkaminen kasvattaa hiilijalanjälkeä eikä edistä Turun kaupungin kestävän kehityksen ja ilmastosuunnitelman tavoitteita. Uudisrakentamisen päästöjä laskettaessa tulee mukaan laskea myös purettavan rakennuksen osuus hiilijalanjäljessä.

Korjausselvityksessä on tuotu ilmi, että rakennuksesta jäisi tarvittavien purkutöiden jälkeen jäljelle betoninen pilari-palkkirunko sekä mahdollisesti välipohjan kaksoislaattarakenteen alempi betonilaatta. Jo näiden rakenteiden säästäminen vähentää ilmastorasitusta. Lisäksi ne ohjaisivat korjausrakentamista niin, että rakennuksen alkuperäinen, arkkitehtuurinen muotokieli ja ominaispiirteet säilyisivät jälkipolville laajoista korjauksista ja muutoksista huolimatta.

Museopalvelut toteaa myös aiempaan lausuntoonsa viitaten, että se ei hyväksy tilatarveselvityksen vaihtoehtoa C eli koulurakennuksen purkamista ja korvaamista uudisrakennuksella. Lisäksi museopalvelut esittää, että koulusta on tehtävä rakennushistoriallinen selvitys tulevan korjauksen tueksi.

Nuorisopalvelut:

Nuorisopalveluiden näkemyksen mukaan koulua suunniteltaessa pitää ottaa huomioon vahvasti tietoon ja ihmiskeskeiseen johtamiseen perustuen järjestöjen, toimintaryhmien sekä alueen eri-ikäisten asukkaiden monipuolisen vapaa-ajan harrastamisen, kokoontumisten, kohtaamisten ja yhteisöllisyyden vahvistamisen tarpeet. Mikä tahansa vaihtoehdoista toteutetaan, rakennuksen tilankäyttö pitää suunnitella siltä pohjalta, että tilat ovat mahdollisimman joustavasti muunneltavissa ja monipuolisesti käytettävissä kouluajan ulkopuolella muuhun käyttöön.

Kirjastopalvelut:

Luolavuoren koulun kirjastopalvelut on huolehdittu kirjastoautolla, jatkossakin palvelu on tarkoitus toteuttaa samalla tavalla. Vaikka kirjastopalvelut tuotetaan kirjastoautolla, olisi hyvä, että tilat mahdollistavat kirjastoyhteistyön ja tilapäiset tapahtumat myös koulupäivän aikana.

Liite 1​Tarveselvitys​

Oheismateriaali 1​Luolavuoren koulun pedagoginen suunnitelma

Oheismateriaali 2​RS¹ Kuntoarvio

Oheismateriaali 3​Luolavuoren koulun Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimusraportti

Oheismateriaali 4​Altistumisolosuhdearvio

Oheismateriaali 5​Korjaustapaehdotus

Oheismateriaali 6​Luolavuoren koulu elinkaariraportti

Oheismateriaali 7​Turun museokeskuksen lausunto

Oheismateriaali 8​Kaupunkisuunnittelun kaavoituksen lausunto

Oheismateriaali 9​Lausuntopyyntö

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta antaa edellä esitetyt näkemykset lausuntonaan Luolavuoren koulun tilatarveselvityksestä.

Lautakunta myös katsoo, että koulusta on tehtävä rakennushistoriallinen selvitys.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

lausKonsernihallinto, tilapalvelut


Liitteet:

Kulnuolk § 42
Liite 1:Tarveselvitys