Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta4122.03.20234

5554-2022 (05.11, 00 01 05)

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan lausunto Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelmasta 2022-2025

Tiivistelmä: -

Kulnuolk § 41

Erityisasiantuntija Leena Miettinen:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.12.2022 § 252 Turun kaupungin kotouttamisohjelman vuosille 2022–2025 ja päätti samalla käynnistää ohjelman osallistavan päivitystyön edellyttäen päivitetyn kotouttamisohjelman tuomista päätettäväksi kevätkauden 2023 aikana. Lisäksi päätöksen mukaisesti kotouttamisohjelman ja sen päivitykset tulee ottaa ohjaavasti huomioon palvelujen kehittämisessä ja sekä palvelukokonaisuuksien että konserniyhteisöjen toiminnan ja talouden suunnittelussa ja toteutuksessa vuosittain. Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman 2022–2025 viitekehyksenä toimivat Turun kaupunkistrategia: Turku 2030-luvulla (Kv. 14.2.2022 § 20), kaupunkistrategiaa konkretisoiva pormestariohjelma (Pormestarien Turku – toiminnan vuosikymmen) sekä kuluvan valtuustokauden kärkihankkeet (Kh. 17.1.2022 § 15).

Kotouttamisohjelma on tarkoitettu maahanmuuttajat mukaan lukien kaikkia kuntalaisia varten, mikä tuli huomioida ohjelman kieli- ja ulkoasussa. Kotouttamisohjelma voisi olla laadittu esimerkiksi selkokielellä. Kielelliseen ilmaisuun pitäisi muutenkin kiinnittää huomiota, jotta maahanmuuttoa ei esitetä negatiivisessa valossa tai luoda negatiivista luokittelua. Esimerkiksi muun kielisten työttömyys ei ole sairaus, johon tarvitaan täsmälääkettä, vaan tarvitaan monipuolisia toimenpiteitä heikon työllisyystilanteen parantamiseksi. Kotoutumisohjelmassa käytettävä terminologia on hyvä tarkistaa, jotta asioista puhutaan samoilla ja oikeilla termeillä.

Ohjelman kohdassa 5 kotouttamisohjelman toimenpiteet on ryhmitelty Stiglizin hyvinvointimallin mukaisesti kahdeksan eri alaotsikon alle. Toimenpidekokonaisuus on laaja. Toimenpiteitä on yhteensä 33 ja useimmille toimenpiteille on lueteltu useita eri vastuutahoja. Osassa toimenpiteitä vastuutaho on epäselvä. Esimerkiksi 5.7.2. ja 5.7.3. on mainittu nuorten palvelut. Tarkoitetaanko tällä nuorisopalveluita vai yleisesti kaikkia Turun kaupungilla toteutettavia nuorille suunnattuja palveluita? Tällä hetkellä osa toimenpiteissä mainituista vastuutahoista eivät sovellu ko. toimenpiteeseen. Esimerkiksi nuorisopalvelut ovat yhtenä vastuualueena kohdassa 5.7.3. perheväkivallan vähentämisessä, mikä ei normatiivisesti kuulu nuorisopalveluiden vastuisiin. Kokonaisuuden seurattavuuden ja koordinoitavuuden vuoksi, tulisi jokaiselle toimenpiteelle määritellä yksi selkeä päävastuutaho, jolla on päävastuu toimenpiteen toteutumisesta ja jonka toimintaan toimenpide sisältyy. Toteutumisen varmistamiseksi vastuutahojen kanssa tulisi ennen päätöksentekoa varmistaa, että toteutukseen on riittävät resurssit.

Jotta toimenpiteiden toteutumista voidaan seurata, tarvitaan myös oikeanlaisten mittareiden kohdentaminen toimenpiteisiin sopiviksi. Kotouttamisohjelmassa olevat mittarit ovat melko ylimalkaisia, joten niiden avulla on vaikea todentaa toimenpiteiden etenemistä. Pitäisi tarkentaa, miten toimenpiteitä on tarkoitus mitata. Määritelty vastuutaho voisi olla määrittelemässä sopivat mittarit toimenpiteelle. Toimenpiteitä ja mittareita pitää tarkastella uudelleen siten, että edellytykset onnistuneelle kotoutumiselle ovat mahdollisia. Toimenpiteissä on hyvä myös varmistaa kotoutumisen tukeminen, jotta toimenpiteet eivät luo luokittelua asukasryhmien välille tai mahdollisesti turvallisuusriskejä, kuten kohdissa 5.1.1. ja 5.8.3.

Vapaa-ajan palvelukokonaisuutta voitaisiin hyödyntää esitettyä laajemminkin ja monipuolisemmin osana toimenpiteitä kotouttamisen tukena. Toisaalta taas toimenpiteet ovat irrallisia palvelualueiden perustoiminnasta sekä niiden kehittämisestä. Muun muassa kohdassa 5.6.1. mainittu Suomi tutuksi-palvelu on toiminut jo usean vuoden ajan ja on mahdollisesti tulossa pakolliseksi osaksi koulujen S2 opinto-ohjelmaa. Kohdassa 5.6.3. mainittua palveluiden kehittämistä suunnitellaan ja kehitetään jo nyt vapaa-ajan palvelukokonaisuudessa kohderyhmiä osallistamalla. Kohdassa 5.8.1. käsitellään maahanmuuttajien kuulemista, joten pitäisi ottaa huomioon myös nuorisovaltuuston rooli toimenpiteessä, jotta saadaan myös maahanmuuttajanuorten äänet kuuluviin.

Niin Turun kaupungissa kuin yhteiskunnassa yleisestikin on tunnistettavia haasteita, joita pitäisi ratkaista ja joihin pystytään vaikuttamaan myös kotouttamisohjelman toimenpiteillä. Kotouttamisohjelmaan liittyen näitä haasteita ovat erityisesti syrjäytymisen ehkäiseminen, lasten ja nuorten laaja-alainen hyvinvoinnin edistäminen sekä nuorten pahoinvoinnin väkivaltaisen oireilun vähentäminen. Toimenpiteissä näitä haasteita on käsitelty pirstaleisesti, mutta näihin tarvittaisiin kokoava näkemys toimenpiteistä sekä mittareista.

Kotoutumisen tukemisessa ja edistämisessä pitäisi hyödyntää laajemmalti jo käytössä olevia verkostoja. Kaupungin lisäksi kotoutumista tukevat muun muassa erilaiset järjestöt ja yhdistykset, seurakunnat, hyvinvointialueet sekä muut viranomaiset. Tätä tulisi kotoutumisohjelman toimenpiteissä tarkastella laajana kokonaisuutena.

Oheismateriaali 1​Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2022–2025​

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää antaa edellä olevan lausunnon Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelmasta 2022–2025.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

lausKonsernihallinto, integraatiotoiminto