Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta4522.03.20238

2170-2023 (02 08 00)

Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden ostopalveluohjaajien palkkiotasot

Tiivistelmä: -

Kulnuolk § 45

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula, nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Kulttuuri- ja nuorisopalveluissa tuotetaan monipuolisia taiteen ja kulttuurin palveluita myös ostopalvelusopimuksilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön lastenkulttuuritoimintaan tarkoitetulla avustuksella tuotetaan ostopalveluna koulu- ja päiväkotitaiteilijatoimintaa. Koulu- ja päiväkotitaiteilijat työskentelevät koulupäivän sisällä ja päiväkodin arjessa tuoden toimintaan taiteellista sisältöä auttaen lapsia toteuttamaan oppianesisältöihin integroituja taideprojekteja. Taidetyöskentelyn kautta tuetaan myös lasten luovuutta ja itseilmaisua erilaisten taidetoimintojen keinoin. Taidelähtöinen työskentely kouluissa ja päiväkodeissa tukee lasten ja nuorten oppimisprosessia sekä positiivisia oppimiskokemuksia ja motivaatiota. Kirjastoissa on erilaisia lastenkulttuuriesityksiä ja työpajoja, joita on mahdollista hankkia ostopalveluohjaajilta.

Nuorisopalveluissa kulttuurisen nuorisotyön vastuualueen Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuistossa ja Vimmassa toteutetaan monipuolisesti taiteen ja kulttuurin harrastustoimintaa lapsille ja nuorille, esim. kädentaidot, kuvataide, valokuvaus, tanssi, teatteri ja sirkus, musiikki, sanataide, video- ja valokuvaus/animaatio, tiede & taide, muotoilu, arkkitehtuuri, elokuva). Myös muissa nuorisopalveluiden toiminnoissa voidaan käyttää ostopalveluohjaajia vahvistamaan nuorten taide- ja kulttuuritoimintaa.

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut valmistelee uutta laajaa ostopalveluiden kilpailutusta, jossa mukana harrastamisen ohjaaminen, liikuntapalveluiden valvonta, huolto- ja vuokraamotoiminta sekä koulu- ja päiväkotitaiteilijatoiminta. Kilpailutuskierros toteutetaan kevään 2023 aikana, jonka pohjalta uusi sopimuskausi astuu voimaan 1.8.2023 alkaen. Tavoitteena on, että kilpailutuksen myötä syntyy laaja toimittajarekisteri, jota laajennetaan jatkossa vuosittain. Toimittajarekisteriä laajennetaan ensimmäisen kerran syksyllä kattamaan myös laajemmin nuorisopalveluiden tarvitsemat taiteen ja kulttuurin ohjaajapalvelut. Tarvittaessa palkkiotasojen perusteita täydennetään toimittajarekisterin laajentamisen yhteydessä noudattaen kuitenkin nyt määriteltyjä palkkiotasoja.

Kulttuuri- ja nuorisopalveluissa on sovellettu yhtenäisiä palkkiotasoja ja samaa palkkiotasoa sovelletaan myös liikuntapalveluissa. Kulttuuri- ja nuorisopalveluissa on käytetty vain yhtä palkkiotasoa 35 €/h, mikä on vastannut liikuntapalveluiden korkeinta tasoa eli tasoa B. Sama palkkiotaso on ollut Turun kaupungin vapaa-ajan palvelukokonaisuuden palvelualueiden käytössä ainakin vuodesta 2015 lähtien. Viimeisen seitsemän vuoden (2015-2022) aikana Tilastokeskukselta saatujen ansiotasoindeksiin liittyvien tietojen mukaan taide-, viihde- ja virkistys -toimialan palkkataso on noussut 10,4 prosenttiyksikköä. Palkkatason kehitykseen nojaten ostopalvelupalkkioiden korottaminen on perusteltua. Yhtenäisyyden vuoksi on syytä myös kulttuuri- ja nuorisopalveluissa ottaa käyttöön liikuntapalveluiden tapaan kaksi palkkiotasoa. Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden ostopalvelupalkkioiden uusiksi palkkiotasoiksi ja niiden kriteereiksi esitetään seuraavaa:

Taso A:

- Työssä toimitaan avustavana ohjaajana tai vastuuohjaajana ja se vaatii ohjaajalta taiteen alan tuntemusta ja koulutusta, mutta loppututkintoa ei vaadita. Lisäksi vaaditaan vähintään yhden vuoden kokemusta pedagogisesta työskentelystä lasten kanssa, lapsi- ja nuorilähtöisyyttä sekä lapsen ja nuoren oman toimijuuden huomioimista. Ohjaajalla on kykyä toimia moninaisten lapsi- ja nuorisoryhmien kanssa.

- Laskuttavat eli y-tunnuksella toimivat ohjaajat ostopalveluna ohjaustyöstä 35 €/h + ALV, suunnittelu- ja valmistelukorvaus 17,50 €/h.

- Verokortilla toimiva ohjaaja ostopalveluna ohjaustyöstä 29 €/h, suunnittelu- ja valmistelu-korvaus 14,50 €/h.

Taso B:

- Taso B:n korvaus edellyttää taiteenalan koulutusta, vähintään yhden vuoden kokemusta pedagogisesta työskentelystä lasten kanssa ja kykyä toimia moninaisten lapsiryhmien kanssa. Koulu- ja päiväkotitaiteilijoilta edellytetään myös kykyä toimia osana koulun tai päiväkodin työyhteisöä. Työskentelyssä tarvitaan taidelähtöisiä osallisuuden menetelmiä ja niiden kehittämistä. Taiteellinen työskentely on lapsi- ja nuorilähtöistä ja huomioi lasten ja nuorten oman toimijuuden.

- Laskuttavat eli y-tunnuksella toimivat ohjaajat ostopalveluna ohjaustyöstä 43 €/h + ALV, suunnittelu- ja valmistelukorvaus 21,50 €/h.

- Verokortilla toimiva ohjaaja ostopalveluna ohjaustyöstä 35 €/h, suunnittelu- ja valmistelu-korvaus 17,50 €/h.

Suunnittelu- ja valmistelukorvaus perustuu ostopalvelusopimuksessa sovittuun ohjaustoiminnan sisällön tarpeisiin, eikä näin ollen sisälly jokaiseen ostopalvelusopimukseen ja siitä sovitaan tapauskohtaisesti.

Uuden sopimuskauden alkaessa ostopalveluohjaajien palkkiotasojen ajantasaistamisella pyritään siihen, että palkkiotasot kohtelevat ostopalveluohjaajia tasavertaisesti. Lisäksi palkkiotasojen ajantasaistamisella tavoitellaan sitä, että toimiminen ostopalveluohjaajana muuttuu ohjaajan näkökulmasta houkuttelevammaksi ja ostopalveluohjaajien saatavuus kaupungin suuntaan paranee. Tavoitteena on myös se, että Harrastamisen Turun mallin kulttuuri- ja taidesisältöisissä kerhoissa toimivien kilpailutettujen ohjaajien palkkiotasot ovat uuden sopimuskauden alkaessa samassa linjassa nyt määriteltyjen palkkiotasojen kanssa.

Liikuntalautakunta käsittelee vastaavanlaisen ehdotuksen kokouksessaan 21.3.2023.

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää hyväksyä ostopalveluohjaajien palkkiot esitetyn mukaisesti.

Uudet palkkiotasot otetaan käyttöön uuden sopimuskauden alkaessa 1.8.2023.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, hankintapalvelut
tpvVapaa-aika, kirjastopalvelut
tpvVapaa-aika, nuorisopalvelut