Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Vapaa-aika 
Loppupvm 31.5.2023, Vapaa-aikajohtaja1116.02.2023 

9585-2022 (02 08 00)

Museokeskuksen valokuvakokoelmien säilytysmateriaalien hankinta ajalle 15.2.2023 (tavoite) - 30.9.2026 + optio 1 vuotta

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus, projektipäällikkö Riina Nurmio ja kehittämispäällikkö Pekka Käär sekä konsernihallinnon hankintapalvelut, projektipäällikkö Jere Lumikko 10.2.2023:

Hankinnan tausta

Vs. vapaa-aikajohtaja valtuutti 14.6.2022 (7365-2022) Turun museopalvelut käynnistämään kokoelmalaatikoiden kilpailutusprosessin liittyen kokoelmakeskuksen muuttoprojektiin. Tämän valtuutuksen perusteella museopalvelut käynnisti kilpailutuksen, jonka perusteella tehtiin hankintapäätös osasta kokoelmalaatikoita ja -säilytysmateriaalia (12236-2022). Tähän kilpailutukseen ja hankintapäätökseen ei kuitenkaan sisällytetty tarjouspyyntöä valokuvien säilytysmateriaalista, koska hankintatarvetta ei saatu kuvattua ennen kilpailun käynnistymistä.

Kaupungin hankintapalvelut käynnisti vapaa-aikajohtajan 14.6.2022 antaman valtuutuksen pohjalta valokuvamateriaalin erillisen kilpailutuksen (9585-2022). Tähän avoimeen kilpailutukseen ei saatu yhtään vastausta, jolloin syntyi peruste käyttää suorahankintaa.

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut on pyytänyt suorahankintamenettelyllä tarjouksia museokeskuksen valokuvakokoelmien säilytyslaatikoidenmateriaalien hankintaan ajalle 15.2.2023 (tavoite) - 31.10.2026, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan kirjallisella päätöksellä alkuperäisin ehdoin yhden (1) vuoden pituisella optiokaudella. Hankintamenettelynä käytetään hankintalain 40 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaista suorahankintaa, koska hankintayksikkö ei saanut aikaisemmassa avoimessa menettelyssä yhtään tarjousta.

Hankinnassa on kysymys tavarahankinnasta, joka ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) kansalliset kynnysarvot.

Hankinnan ennakoitu arvo on enintään 100 000 € sopimuskaudella.

Hankintayksikkö on neuvotellut suorahankinnasta MH-Keskus Oy:n kanssa ja hankintayksikkö on päässyt yhteisymmärrykseen MH-Keskus Oy:n kanssa suorahankinnan ehdoista. Alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei ole olennaisesti muutettu.

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Päätös​Päätin edellä esitetyin perustein, että hankinnan kohteena olevat tuotteet hankitaan suorahankintana MH-Keskus Oy:ltä ajalle 15.2.2023 (tavoite) - 31.10.2026.

Mahdollisesta option käyttöönotosta päätetään erikseen.

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Outi Kari-Granfors

vs. vapaa-aikajohtaja

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä.

Lisätiedot: projektipäällikkö Jere Lumikko, 040 184 7328

Jakelu

aoMH-Keskus Oy
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tpvXXXXX
tiedXXXXX