Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta3116.02.202318

1239-2023 (02 08 00, 12 05 06)

Hansan nuorisotilan toiminnan järjestämisen kilpailutus

Tiivistelmä:

Turun kaupungin nuorisopalvelut hakee lupaa kilpailuttaa avoimella menettelyllä Hansan nuorisotilan toiminnan järjestämisen neljän vuoden ajaksi vuosille 2024-2027, joista kaksi viimeistä vuotta olisivat optiovuosia. Kilpailutuksen kokonaisarvo koko sopimuskauden ajalta tulisi olemaan arviolta enintään 726 000 euroa. Vähimmäisedellytys on kolme työntekijää ja 5 aukiolopäivää viikossa.

Kulnuolk § 31

​Nuorisopalvelupäällikkö Anna-Maria Salminen:

Tarve toiminnan järjestämiselle Hansan nuorisotilassa

Kauppakeskus Hansassa toimii nuorisotila. Turun kaupunki on vuokrannut tilat ja määräaikainen vuokrasopimus on voimassa 29.02.2024 asti. Tilapalvelut ovat selvittäneet Hansan kauppakeskuksen halukkuutta vuokrata tila Turun kaupungille edelleen. Kauppakeskus on halukas vuokraamaan tilan ja tämä tuodaan erillisenä asiana päätöksentekoon.

Nuorille avoimen palvelun tavoitteena on tarjota päihteetön ja turvallinen kohtaamispaikka, mielekästä harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa, puuttua nuorten häiriökäyttäytymiseen sekä lisätä turvallisuuden tunnetta kauppakeskuksessa yhteistyömallin avulla. Tarvittaessa nuoria palveluohjataan hakeutumaan muihin palveluihin esim. yksinäisyyteen, koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oloon tai muihin ilmiöihin liittyen. Hansan nuorisotilassa tehdään tiivistä moniammatillista yhteistyötä mm. poliisin, kauppakeskuksen, yrittäjien, vartioinnin ja lastensuojelun kanssa. Kaupunkitasoisesti yhteistyötä tehdään nuorten häiriökäyttäytymisen ehkäisyn työryhmässä. Kävijämäärät Hansan nuorisotilassa ovat korkeat. Nuorisotila on auki viitenä päivänä viikossa ja keskimääräinen kävijämäärä on noin 40–50 nuorta päivässä. Pääkohderyhmä on 13–18-vuotiaat nuoret ja kerran viikossa toimintaa tarjotaan myös omana toimintanaan yli 18-vuotiaille nuorille aikuisille.

Toimintaa Hansan nuorisotilassa on järjestänyt vuosina 2020–2023 Valo-Valmennusyhdistys Turun kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen ja suunnitelman mukaisesti. Avointa nuorten toimintaa on tilassa järjestetty viitenä päivänä viikossa. Toiminta on ollut Turun kaupungin nuorisopalveluiden näkökulmasta laadukasta ja hyvin järjestettyä. Toimintaa on valvottu säännöllisin yhteistyöpalaverein, tilakäynnein ja pistokäynnein tilassa. Palveluntuottaja on täyttänyt kaikki sille asetetut velvoitteet. Valo Valmennusyhdistys on täydentänyt sopimuksen mukaista toimintaa yhdistyksen omalla toiminnalla ja palveluohjaamalla nuoria yhdistyksen muuhun nuorisotilatoimintaa täydentävään toimintaan.

Perusteet kilpailutuksen käynnistämiselle

Turun kaupungin nuorisopalveluiden perustehtävä on lasten, nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnin tukeminen. Tavoitteena on, mahdollistaa voimaannuttavia kohtaamisen tiloja, tukea kasvua parhaaksi minäksi ja vaikuttaa lasten ja nuorten ja nuorten aikuisten mahdollisuuksiin yhteiskunnassa.

Turun kaupungin nuorisopalveluiden strategisina painopisteinä ovat: yksilöstä yhteisöön, seinien sisältä nuorten luo uusilla, luovilla ja monipuolisilla työtavoilla, viihdyttämisestä kasvun tukemiseen ja syvempiin kohtaamisiin sekä nuoret mukaan ideointiin, suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Yhtenä tärkeimpänä keinona näiden tavoitteiden saavuttamisessa on kattavan nuorten palveluiden verkoston ylläpitäminen Turussa sekä ammattitaitoisen yhteistyöverkoston vahvistaminen. On tunnistettu, että mitä monimuotoisemmin tarjotaan erilaisia tiloja ja toimintoja nuorille sitä enemmän ne tarjoavat tartuntapintaa erilaisille nuorille.

Hansan nuorisotila ja sen toiminta koetaan tärkeänä koko keskusta-alueen nuorten ja perheiden palveluiden ja hyvinvoinnin kannalta. Tilasta ja toiminnasta saadut kokemukset ovat osoittaneet tilan olevan tarpeellinen ja toimintaa on suunniteltu pidemmällä aikajänteellä jättäen tämän vuoksi nimestä pop up- toiminta pois. Turun kaupunki on solminut vuokrasopimuksen tilasta kauppakeskuksen irtisanoessa aikaisemman maksuttoman tilan irti remontin vuoksi. Kauppakeskuksissa toimivat nuorisotilat ovat vakiinnuttaneet paikkansa merkittävinä toimintakohteina ollen alueellisen nuorisotyön vastuualueen suosituimmat tilat Ypsilonin ja Varissuon nuorisotilojen lisäksi. Kauppakeskuksessa toimivat nuorisotilat kokoavat nuoria laajasti Turun eri alueilta ja myös seutukunnasta. Nuorisotila on merkittävä toimija keskustan alueella ja sillä on saatu rauhoitettua nuorten häiriökäyttäytymistä kauppakeskuksessa, ja nuorisotila on mahdollistanut nuorille turvallisen tilan, jossa viettää aikaa.

Nuorisopalveluilla ei ole lyhyellä aikavälillä/lähivuosina osoittaa omaa vakituista henkilökuntaa Hansan nuorisotilatoimintaan. Nuorisopalveluiden tila- ja palveluverkkoselvitys on käynnissä, mutta sen keskeneräisyyden vuoksi ei ole saatavilla valmista dataa tätä kilpailutusta ajatellen.

Hansan nuorisotilan toiminnan järjestämisen kriteerit

Turun kaupungin nuorisopalveluiden ja tulevan kumppanitahon yhteistyön tarkoituksena on, että kumppanitaho tuottaa Hansan nuorisotilan vaikutusalueella itse laatimiensa ja sopijapuolen kanssa yhteisesti hyväksymien suunnitelmien mukaisesti toimintaa nuorille. Kaupunki osoittaa puolestaan tähän tarkoitukseen tilat. Osapuolet järjestävät keskinäisen toiminnan kehittämistä edistävän yhteistyön ja seurannan. Yhteistyö vahvistetaan erillisellä yhteistyösopimuksella. Toiminnan tulee vastata nuorisopalveluiden strategisiin tavoitteisiin.

Edellä mainittujen kriteerien lisäksi Hansan alueen nuorisotoiminnassa tulee toteuttaa Turun kaupungin nuorisopalvelujen peruslähtökohtaa, että nuorisotila on nuorten oma paikka. Toiminta tulee suunnata 13–18-vuotiaille ja muiden nuorisotilojen tapaan siellä tulee olla mahdollisuus pelailuun, yhdessä tekemiseen ja omien ideoiden toteuttamiseen. Kauppakeskustoiminnan erityistarpeet tulee huomioida ja kohdennettua toimintaa tulee suunnata erityisesti avoimena toimintana 18–29-vuotiaille nuorille aikuisille ja niille nuorille, jotka eivät ole kiinnittyneet harrastustoimintaan ja ovat vaarassa pudota palveluiden piiristä. Toiminnan järjestäjän tulee edelleen toteuttaa tiivistä moniammatillista työtä keskustan alueella.

Avointa nuorten toimintaa tulee järjestää vähintään viitenä päivänä viikossa. Avointa nuorisotilatoimintaa täydentävänä toimintana tulee tarpeen mukaan tehdä kouluyhteistyötä ja jalkautuvaa työtä keskustan alueella.​ Lisäksi sopimukseen voidaan sisällyttää muuta nuorisotyötä. Tila tulee voida antaa myös nuorten ryhmien käyttöön tarvittaessa.

Palveluntuottajan valinta

Vapaa-aikatoimiala alkaa valmistelemaan kilpailuttamismenettelyä yhteistyössä konsernihallinnon hankintapalveluiden kanssa. Hankinta-arvoltaan hankinta tulee olemaan EU- kynnysarvon ylittävä.

Hansan toiminnan järjestämiseen ostetaan palveluja vuosittain arviolta noin 170 000–181 500 eurolla riippuen toiminnan laajuudesta. Sopimuskausi alkaa alustavan suunnitelman mukaan tammikuussa 2024 ja jatkuu 2025 vuoden loppuun asti. Vuosille 2026–2027 on mahdollinen optio, jonka käytöstä päätetään erikseen. Toiminta toteutetaan sopimuskauden ajan palveluntuottajan ja Turun kaupungin yhteisesti hyväksymien suunnitelmien mukaisesti.

Hankintailmoitus julkaistaan HILMA-ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tarjouspyyntö liitteineen julkaistaan Tarjouspalvelu.fi -tarjousportaalissa. Tarkoituksena on valita yksi toimija Hansan nuorisotilatoiminnan toteuttajaksi.

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

EhdotusKulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää hyväksyä Hansan nuorisotilan toiminnan kilpailuttamisen edellä esitetyn mukaisesti yhteistyössä kaupungin konsernihallinnon hankintapalveluiden kanssa.​

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

Asiaa kokouksessa esitteli nuorisopalvelupäällikkö Anna Salminen.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, hankintapalvelut
tpvXXXXX