Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta3016.02.202317

1250-2023 (02 08 00, 12 05 06)

Halisten nuorisotilan toiminnan järjestämisen kilpailutus

Tiivistelmä:

Turun kaupungin nuorisopalvelut hakee lupaa kilpailuttaa avoimella menettelyllä Halisten nuorisotilan toiminnan järjestämisen neljän vuoden ajaksi vuosille 2024-2027, joista kaksi viimeistä vuotta olisivat optiovuosia. Kilpailutuksen kokonaisarvo koko sopimuskauden ajalta tulisi olemaan arviolta enintään 440 000 euroa. Vähimmäisedellytys on kaksi työntekijää ja 4 aukiolopäivää viikossa.

Kulnuolk § 30

​Nuorisopalvelupäällikkö Anna-Maria Salminen:

Tarve toiminnan järjestämiselle Halisten nuorisotilassa

Halisten nuorisotilan toiminta alkoi vuoden 2017 alussa. Halisten Koroisten liikekeskuksesta (Gregorius IX:n tie 8) vuokrattiin 290 m² tila ja vuokrasopimus solmittiin 1.1.2017 alkaen viideksi vuodeksi. Määräajan päättymisen jälkeen vuokrasopimus on uudistettu ja on voimassa toistaiseksi.

Toimintaa Halisten nuorisotilassa on järjestänyt vuosina 2020–2023 Turun 4H-yhdistys Turun kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen ja suunnitelman mukaisesti. Avointa nuorten toimintaa on tilassa järjestetty vähintään kolmena päivänä viikossa sekä yhtenä päivänä viikossa on tehty kouluyhteistyötä Nummen koulussa ja jalkautuvaa työtä Halisten alueella. Halisten avoimien ovien nuorisotoiminnassa on ollut mukana 20–40 nuorta illassa. Toiminta on ollut Turun kaupungin nuorisopalveluiden näkökulmasta laadukasta ja hyvin järjestettyä. Toimintaa on valvottu säännöllisin yhteistyöpalaverein, tilakäynnein ja pistokäynnein tilassa. Palveluntuottaja on täyttänyt kaikki sille asetetut velvoitteet. 4-H on täydentänyt sopimuksen mukaista toimintaa yhdistyksen omalla toiminnalla ja vuokraamalla tilaa myös sopimusehtojen mukaisesti ulos muille toimijoille.

Perusteet kilpailutuksen käynnistämiselle

Turun kaupungin nuorisopalveluiden perustehtävä on lasten, nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnin tukeminen. Tavoitteena on, mahdollistaa voimaannuttavia kohtaamisen tiloja, tukea kasvua parhaaksi minäksi ja vaikuttaa lasten ja nuorten ja nuorten aikuisten mahdollisuuksiin yhteiskunnassa.

Turun kaupungin nuorisopalveluiden strategisina painopisteinä ovat: yksilöstä yhteisöön, seinien sisältä nuorten luo uusilla, luovilla ja monipuolisilla työtavoilla, viihdyttämisestä kasvun tukemiseen ja syvempiin kohtaamisiin sekä nuoret mukaan ideointiin, suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Yhtenä tärkeimpänä keinona näiden tavoitteiden saavuttamisessa on kattavan nuorten palveluiden verkoston ylläpitäminen Turussa sekä ammattitaitoisen yhteistyöverkoston vahvistaminen. On tunnistettu, että mitä monimuotoisemmin tarjotaan erilaisia tiloja ja toimintoja nuorille sitä enemmän ne tarjoavat tartuntapintaa erilaisille nuorille.

Halisten nuorisotila ja sen toiminta koetaan tärkeänä koko Nummi-Halisten nuorten ja perheiden palveluiden ja hyvinvoinnin kannalta. Nuorisopalveluilla ei ole myöskään lyhyellä aikavälillä/lähivuosina osoittaa omaa vakituista henkilökuntaa Halisten nuorisotilatoimintaan. Nuorisopalveluiden tila- ja palveluverkkoselvitys on käynnissä, mutta sen keskeneräisyyden vuoksi ei ole saatavilla valmista dataa tätä kilpailutusta ajatellen.

Halisten nuorisotilan toiminnan järjestämisen kriteerit

Turun kaupungin nuorisopalveluiden ja tulevan kumppanitahon yhteistyön tarkoituksena on, että kumppanitaho tuottaa Halisten nuorisotilan vaikutusalueella itse laatimiensa ja sopijapuolen kanssa yhteisesti hyväksymien suunnitelmien mukaisesti toimintaa nuorille. Kaupunki osoittaa puolestaan tähän tarkoitukseen tilat ja toimintaan hankitun sovitun irtaimiston. Osapuolet järjestävät keskinäisen toiminnan kehittämistä edistävän yhteistyön ja seurannan. Yhteistyö vahvistetaan erillisellä yhteistyösopimuksella. Toiminnan tulee vastata nuorisopalveluiden strategisiin tavoitteisiin.

Edellä mainittujen kriteerien lisäksi Halisten alueen nuorisotoiminnassa tulee toteuttaa Turun kaupungin nuorisopalvelujen peruslähtökohtaa, että nuorisotila on nuorten oma paikka. Toiminta tulee suunnata 9–18-vuotiaille ja muiden nuorisotilojen tapaan siellä tulee olla mahdollisuus pelailuun, yhdessä tekemiseen ja omien ideoiden toteuttamiseen. Asuinalueen erityistarpeet tulee huomioida ja kohdennettua toimintaa tulee suunnata erityisesti alakouluikäisille, tytöille ja 18–29-vuotiaille nuorille aikuisille.

Halisten nuorisotilan toiminnan kantava periaate on sen suunnitteluvaiheesta asti ollut avoimuus. Tilasta on haluttu luoda kylätalomainen matalan kynnyksen kokoontumis- ja kohtaamispaikka, jossa alueen yhdistykset ja asukasryhmät voivat järjestää toimintaansa. Tilaan tulee siksi jatkossakin palvella alueen kaikkia ihmisiä ja alueella olevia toimijoita. Tilan jatkokehittämisen visiona tulee säilyä yhteisöllinen keskus, joka kokoaa sekä ammattimaisesti että kansalaislähtöisesti järjestetyt palvelut ja toiminnan tiiviisti ja keskitetysti yhteen niin, että ne mahdollisimman hyvin kohtaavat alueen ihmisten tarpeet ja toiveet.

Avointa nuorten toimintaa tulee järjestää vähintään kolmena päivänä viikossa sekä kouluyhteistyötä ja jalkautuvaa työtä Halisten alueella tulee tehdä vähintään yhtenä päivänä viikossa. Lisäksi sopimukseen voidaan sisällyttää muuta nuorisotyötä. Tilaa tulee voida vuokrata myös paikallisille yhdistyksille, jotka järjestävät toimintaa myös muille alueen ikä- ja kohderyhmille.

Palveluntuottajan valinta

Vapaa-ajan palvelukokonaisuus alkaa valmistelemaan kilpailuttamismenettelyä yhteistyössä konsernihallinnon hankintapalveluiden kanssa. Hankinta-arvoltaan hankinta tulee olemaan EU- kynnysarvon ylittävä.

Halisten toiminnan järjestämiseen ostetaan palveluja vuosittain arviolta noin 100 000–110 000 eurolla riippuen toiminnan laajuudesta. Sopimuskausi alkaa alustavan suunnitelman mukaan tammikuussa 2024 ja jatkuu 2025 vuoden loppuun asti. Vuosille 2026–2027 on mahdollinen optio, jonka käytöstä päätetään erikseen. Toiminta toteutetaan sopimuskauden ajan palveluntuottajan ja Turun kaupungin yhteisesti hyväksymien suunnitelmien mukaisesti.

Hankintailmoitus julkaistaan HILMA-ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tarjouspyyntö liitteineen julkaistaan Tarjouspalvelu.fi -tarjousportaalissa. Tarkoituksena on valita yksi toimija Halisten nuorisotilatoiminnan toteuttajaksi.

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

EhdotusKulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää hyväksyä Halisten nuorisotilan toiminnan kilpailuttamisen edellä esitetyn mukaisesti yhteistyössä kaupungin konsernihallinnon hankintapalveluiden kanssa.​

Päätös​Ehdotus hyväksyttiin.

Asiaa kokouksessa esitteli nuorisopalvelupäällikkö Anna Salminen.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, hankintapalvelut
tpvXXXXX