Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta1026.01.20239

11201-2022 (02 08 00)

Kilpailutuksen käynnistäminen Seikkailupuiston liikennekaupungin asiakaspalvelun järjestämisestä

Tiivistelmä:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti kokouksessa 29.9.2022 § 108, että Turun kaupungin nuorisopalvelut oikeutetaan yhteistyössä kaupungin hankintapalvelujen kanssa kilpailuttamaan avoimella menettelyllä Seikkailupuiston liikennekaupungin asiakaspalvelun järjestämisen ajalle 5.6.2023 - 10.8.2025 väliseksi ajaksi, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa tilaajan kirjallisella päätöksellä alkuperäisin ehdoin kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisella optiokaudella ajalle 11.8.2025 - 8.8.2026 ja 9.8.2026 - 8.8.2027. Hankinta toteutetaan käyttöoikeussopimuksella. Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle on 9.1.2023 toimitettu henkilöjärjestöjen yhteistoimintamenettelyä koskeva kannanotto. Yhteistoimintamenettelystä on nyt huolehdittu. Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle esitetään että 22.9.2022 tehty päätös kumotaan ja kilpailutus käynnistetään uudestaan.

Kulnuolk § 10

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio, nuorisopalvelupäällikkö Minna Saarinen, hankintapalveluiden hankinta-asiantuntija Samu Laaksonen ja projektipäällikkö Tapani Järvinen:​

Liikennekaupungin toiminnan kuvaus​​​

Kupittaanpuistossa sijaitseva Lasten Liikennekaupunki on toiminut vuodesta 1958. Toiminnan tavoitteena on tuoda iloa ja viihdyttävää aktiviteettia lapsille sekä perehdyttää liikennekasvatuksen alkeisiin. Liikennekaupungissa lapset ajavat polkuautoilla pienoiskaupungissa ja perhekäyttöön on vuokrattavana isoja polkuautoja ns. Safariautoja, joilla voi ajaa Kupittaanpuiston alueella. Liikennekaupungin palvelut ovat asiakkaalle maksullista toimintaa. Kesän ajalta saatavat tulot ovat yhteensä noin 50 000 - 60 0000 €. Liikennekaupungin rakenteista, rakennuksista, kaduista, liikennemerkeistä ja kunnossapidosta vastaa Turun kaupungin kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus. Liikennekaupunki on peruskorjattu nykyiseen muotoonsa 2013 ja sen jälkeen on tehty pientä lisärakentamista.​ Liikennekaupungin kesäajan palvelu on tuotettu osana nuorisopalveluiden Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuiston kesätoimintaa.​​​

Liikennekaupunki on kesällä auki seitsemänä päivänä viikossa. Paikka palvelee turkulaisia ja on myös matkailullisesti tärkeä kohde kaupungissa vieraileville lapsiperheille. Liikennekaupungin työtehtävissä on nuorisopalveluihin kesäajaksi siirtyviä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajia kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudesta. Nuorisopalvelut maksaa kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudelle kesäajan työpanoksesta ja osa ohjaajista sijoittuu myös muihin nuorisopalveluiden järjestämiin toimintoihin. Lisäksi nuorisopalvelut palkkaa Liikennekaupunkiin sesonkityöntekijöitä ja eri-ikäisiä kesätyöntekijöitä.​ Myös liikennekaupungin työnjohtotehtäviin palkataan vuosittain lisähenkilökuntaa.​​

Seikkailupuistossa on normaalisti työssä toiminnanjohtajan lisäksi seitsemän työntekijää. Kesäkautena työntekijämäärä moninkertaistuu: Seikkailupuiston kesässä on työssä n.70 työntekijää erilaisissa työtehtävissä. Henkilökunnan määrän kymmenkertaistuminen kesätoiminnan ajaksi vaatii mittaavaa valmistelu- ja suunnittelutyötä sekä edellyttää kesän työnjohtotehtäviin lisäresurssia. Nuorisopalveluiden oma henkilökunta tarvitaan kesäaikana muuhun palvelutuotantoon.​​

Tarve palvelutuotannon uudelleen järjestelyille​​​​

Vapaa-ajan palvelukokonaisuuden eri toimijat, nuoriso-, liikunta-, museo- ja kirjastopalvelut, ovat yhteisenä toimintamuotona viime vuosina toteuttaneet eri asuinalueilla KivaKesäKulmilla -toimintaa, monimuotoista liikunta- ja kulttuuriharrastustoimintaa.​ Helposti saavutettavan maksuttoman toiminnan vahvana tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä alueellisen harrastamisen edistäminen. Nuorisopalveluiden omia työntekijöitä ollut KivaLomaKulmilla -toiminnan ohjaajina ja myös em. nuorisopalveluiden maksamaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien kesäajan työpanosta on voitu osoittaa jonkin verran toimintaan. KivaLomaKulmilla -toiminta on jäämässä pysyväksi vapaa-ajanpalvelukokonaisuuden palvelumuodoksi, joten kesäajan työntekijäresurssien sijoittumista ja käyttöä tulee tarkastella uudelleen.​Nuorisopalvelut on keskustellut palvelutarpeen muutoksesta kasvatuksen ja opetuksen vastuualueen kanssa.​​

Työtehtävät Liikennekaupungissa ovat pääsääntöisesti polkuautojen vuokraukseen liittyviä asiakaspalvelu- ja kassatehtäviä, ajojärjestelyjä, kunnossapitotehtäviä yms. Liikennekaupungin asiakaspalvelutehtävät eivät edellytä kasvatuksen ja nuorisotyön vahvaa osaamista tai koulutusta, asiakaspalvelu voidaan tuottaa muilla työntekijäresursseilla. Tavoitteena on resurssien ja työntekijöiden osaamisen oikea kohdentaminen palvelutuotannossa, vahvistamaan ja tukemaan lasten ja nuorten kasvua niissä palveluissa, joissa on kasvava, tunnistettu tarve. Nuorisopalveluiden yksi strategisista tavoitteista on keskittyä/siirtyä lasten, nuorten ja perheiden kasvua vahvistavaan syvempiin kohtaamisiin.​

Yhteistoimintamenettely

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti 29.9.2022 § 108 kilpailutuksen käynnistämisestä Liikennekaupungin asiakaspalvelun järjestämiseksi yhdessä hankintapalvelujen kanssa. Päätöksenteon jälkeen ilmeni, että asiassa ei oltu huolehdittu tarvittavasta yt-menettelystä, mihin henkilöstöjärjestöt ovat kiinnittäneet huomiota ja toimittaneet kannanoton.

Asia on ollut vapaa-ajan palvelukokonaisuuden yhteistoimintaelimessä 9.12.2022 ja kaupungin yhteistyötoimikunnassa 14.12.2022. Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden edustajien kanssa on käynnistetty neuvottelut koskien koulunkäynnin ohjaajia. Asiaa on henkilöstöjärjestöjen kannanoton perusteella selvitetty nuorisopalvelujohtajan sekä kasvatus- ja opetuksen henkilöstöasioista vastaavan hallintopäällikön kesken ja siitä on ilmoitettu keskusteltavan kasvatuksen ja opetuksen yhteistyöryhmässä 14.2.2023. Yhteistoimintamenettelystä on nyt huolehdittu asianmukaisesti.

Hankinnan toteuttaminen​​

Vapaa-ajanpalvelukokonaisuus / nuorisopalvelut on valmistellut Liikennekaupungin asiakaspalvelun järjestämisen käyttöoikeussopimuksen kilpailutuksen yhteistyössä konsernihallinnon hankintapalvelujen kanssa.​ Kilpailutuksen kautta valittavalle palveluntuottajalle annetaan käyttöoikeus Liikennekaupungin kalustoon ja välineisiin. Käyttöoikeussopimuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa kaupunki antaa palveluntuottajalle oikeuden tarjota palvelua​palveluntuottajan omalla liiketaloudellisella riskillä.​​

Käyttöoikeuden tarkempi kuvaus sekä palvelun vähimmäisvaatimukset tarkentuvat ennen tarjouspyynnön julkaisua. Kilpailutuksessa järjestetään markkinavuoropuhelu, jolla kartoitetaan mahdollisten palveluntuottajien näkemyksiä liikennekaupungin käyttöoikeuden kilpailuttamisesta.​​

Käyttöoikeussopimuksen kilpailuttamisessa noudatetaan samaa kaavaa kuin kansallisissa hankinnoissa eli menettelytapa on vapaa, mutta menettelyn on oltava hankintalain periaatteiden mukainen.​​

Seikkailupuiston liikennekaupungin asiakaspalvelun järjestämisen kilpailutus toteutetaan 5.6.2023 - 10.8.2025 väliseksi ajaksi, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan kirjallisella päätöksellä alkuperäisin ehdoin kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisilla optiokausilla ajoille 11.8.2025 - 8.8.2026 sekä 9.8.2026 - 8.8.2027. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA-ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tarjouspyyntö liitteineen julkaistaan Tarjouspalvelu.fi -tarjousportaalissa.

Palvelua tulee tuottaa minimissään kesäkauden aikana, kesäkuusta koulujen lukuvuoden loppumisesta, elokuuhun koulujen lukuvuoden alkamiseen asti. Esimerkiksi vuonna 2023 tulee palvelua tuottaa 6.6. - 10.8. välisenä aikana. Päivämäärät ilmoitetaan vuosittain palveluntuottajalle. Palveluntuottaja saa sovittaessa tuottaa palveluita myös kesäkauden ulkopuolisena aikana.

Liite 1​Liikennekaupungin kilpailutuksen tarjouspyyntö

Liite 2​Sopimusluonnos

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnalle on toimitettu henkilöstöjärjestöjen kannanotto liittyen Liikennekaupungin kilpailutukseen. Kilpailutuksella ei ole heikentävää vaikutusta nuorisopalvelujen kesätoiminnassa aiemmin työskennelleiden kaupungin henkilökunnan työsuhteisiin. Kaupungin oma työpanos kohdennetaan muihin vapaa-ajan palveluiden työtehtäviin, kuten yllä on esitetty.

Oheismateriaali 1Henkilöstöjärjestöjen kannanotto

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää 22.9.2022 § 108 tehdyn päätöksen kumoten

Samalla kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, hankintapalvelut
tpvXXXXX
tpvXXXXX


Liitteet:

Kulnuolk § 10
Liite 1:Liikennekaupungin kilpailutuksen tarjouspyyntö
Liite 2:Sopimusluonnos