Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta526.01.20234

652-2023 (02 05 01)

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan nuorisojärjestöjen toiminta-avustukset vuodelle 2023

Tiivistelmä:

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan nuoriso- ja varhaisnuorisoyhdistyksille ja järjestöille sekä nuorten toimintaryhmille suunnattuihin toiminta-avustuksiin ja kohdennettuihin erityisavustuksiin on alustavasti varattu yhteensä 360 615 euron määräraha. Toiminta-avustusta myönnetään turkulaisten nuoriso- ja varhaisnuorisoyhdistysten ja järjestöjen sekä nuorten toimintaryhmien sääntömääräisen nuorisotoiminnan toteuttamiseen. Toiminta-avustuksiin on alustavasti varattu 343 250 euroa. Määräaikaan mennessä hakemuksen toimitti 44 nuorisoyhdistystä. Haettava avustussumma on yhteensä 488 330 euroa.

Kulnuolk § 5

Toiminnanjohtaja Maria Halkilahti:

Toiminta-avustusta myönnetään turkulaisten nuorisoyhdistysten ja niihin rinnastettavien aluejärjestöjen sekä nuorten toimintaryhmien sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen nuorisotoiminnan toteuttamiseen. Jos kyseessä on aikuisjärjestön järjestämä nuorisotoiminta, sen osuus on erotettava kirjanpidossa ja toimintakertomuksessa yhdistyksen muusta toiminnasta.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää harkintansa nojalla nuorisotyön avustusten myöntämisestä, määrästä ja käyttötarkoituksesta. Nuorisotyön avustuksilla tuetaan sellaista toimintaa, joka edistää osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, tukee arjen rakentumista ja/tai myötävaikuttaa nuorisotyön yleiseen kehittämiseen. Avustusten tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laajuus ja laatu sekä muut rahoitusmahdollisuudet.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunta hyväksyi 9.9.2021 § 10 nuorisolautakunnan 29.8.2019 § 71 hyväksymät avustusten lautakuntatasoiset avustusohjeet ja periaatteet noudatettaviksi kulttuuri- ja nuorisolautakunnan avustusohjeina ja periaatteina nuorisojärjestöille. Avustettavan toiminnan on oltava nuorisolähtöistä. Lisäksi nuorisolähtöisyyttä arvioitaessa jakoperusteissa huomiota kiinnitetään muun muassa siihen, toteuttaako toiminta kulttuuri- ja nuorisolautakunnan toiminta-ajatusta nuorille suunnatusta toiminnasta, onko toiminta avointa kaikille nuorille ja millä tavoin ja missä määrin nuoret itse ovat osallisina toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan toiminta-avustukset nuorisojärjestöille julistettiin haettaviksi ilmoituksella, joka julkaistiin Turun kaupungin verkkosivuilla. Verkkosivuilla on luetettavissa myös avustusohje, jossa on maininta, että myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Nuorisojärjestöjen toiminta-avustuksen hakuajasta ja myöntökriteereistä kerrottiin lisäksi Turun kaupungin yleisessä avustusinfossa 22.9.2022.

Toiminta-avustus oli haettavissa sähköisen hakujärjestelmän kautta. Haku oli avoinna 1.10. - 11.11.2022. Hakuaikaa pidennettiin tavanomaisesta (1.10. - 1.11.) jotta hakuaika olisi päättymisajaltaan yhteneväinen hyvinvointialueen avustushaun kanssa. Hakemuksia toimitettiin myös kaupungin kirjaamon kautta. Määräaikaan mennessä saapui yhteensä 44 hakemusta. Tämän lisäksi saapui myöhässä yksi hakemus, joka hylättiin. Määräaikaan mennessä saapuneissa avustuksissa haettavien toiminta-avustusten yhteissumma on 488 330 euroa.

Myönnetty avustus voidaan maksaa vasta kun yhdistys on toimittanut kaikki vaaditut asiakirjat. ​

Liite 1​Esitykset toiminta-avustuksista vuodelle 2023​

Vs. vapaa-aikajohtaja Outi Kari-Granfors:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää myöntää nuorisojärjestöjen toiminta-avustukset vuodelle 2023 liitteen 1 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Yli-Jama ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Asiaa kokouksessa esitteli Maria Halkilahti.

Jakelu

aoMuut hakijat
tiedKonsernihallinto, talouspalvelut
tpvXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Kulnuolk § 5
Liite 1:Esitykset toiminta-avustuksista vuodelle 2023