Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta5325.11.20217

5685-2021 (02 02 02)

Vuoden 2021 kolmas osavuosikatsaus

Tiivistelmä: -

Kulnuolk § 53

Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 16.11.2021:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2021 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.-30.9.2021. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta. Talouden toteutumisennusteet raportoidaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Sitovia ovat toimielinten määrärahat ja tuloarviot

Toimintamenojen ja – tulojen ennustetta laadittaessa on otettu huomioon kunta-alan palkankorotusten sopimuskauden 1.4.2020 - 28.2.2022. Kustannusvaikutus vuodelle 2021 on keskimäärin 2,11 % palkoista. 

Vertailu edellisen vuoden tilinpäätökseen

Vertailtaessa ennustetta vuoden 2021 tilinpäätökseen on huomioitava tehdyt organisaatiomuutokset. Muutosten vaikutus henkilöstömenoihin on noin -1,1 M€. Matkailun palvelukeskus sekä vetovoima ja tapahtumayksikkö sisältyvät lukuihin. Muualta tulevien tukien ja avustusten määrän ennakoidaan nousevan edellisen vuoden tasosta noin 0,9 M€. Ennusteen mukaa loppuvuoden asiakasmäärät ja palvelutulokertymät kehittyvät loppuvuoden aikana suotuisasti ja yltävät vuoden 2020 lukuihin. Vertailukelpoinen toimintakatteen muutos on -0,9 M€ ( -1,3%).

Vertailu vuoden 2021 talousarvioon

Talousarvion laadinnassa lähdettiin oletuksesta, että rajoitukset poistuva kokonaan kesän jälkeen. Poikkeamien syyt johtuvat pääasiassa rajoitusten jatkumisesta. Henkilöstömenot alitetaan ennusteen mukaan 1,2 M€, joka on hyvin linjassa henkilötyövuosien käytön ja poikkeustilan vaikutusten kanssa.

Muut merkittävimmät talousarvioalitukset ovat palvelujen ostoissa noin 1,5 M€ ja maa- ja vesialueiden vuokrissa 0,5 M€.

Kesän ja alkusyksyn aikana syntyneet menot ovat edenneet poikkeuksellisen hitaasti maksuun. Myös tulojen osalta on ollut viiveitä. Tämä seurauksena on todennäköistä, että kaikki tarkastelujaksolle kuuluvat toteutuneen menot eivät ole vielä mukana talouden raportissa. Asia on otettu ennusteessa huomioon, mutta virhemahdollisuus on olemassa. Viiveiden aiheuttama virhe on maksimissaan 0,5 M€, mutta todennäköisesti selvästi tuota pienempi.

Vapaa-aikatoimiala tulee ennusteen mukaan alittamaan talousarvion nettomenot 3 M€:lla. Investointimenot alittuvat noin 0,3 M€:lla. Lisäksi valtuusto 15.11.2021 §257 päätti kulttuurilautakunnan vuoden 2020 tilinpäätöstiedon perusteella, että kulttuuri- ja nuorisolautakunnan vuoden 2021 talousarvion toimintamäärärahaa lisätään yhteensä 1 525 723 eurolla.

Liite 1Taloudellisten tavoitteiden seuranta, osavuosikatsaus 3

Oheismateriaali 1Sopeuttamisohjelman seuranta

Vapaa-aikajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee edellä esitetyn ja liitteen 1 mukaisen vuoden 2021 kolmannen osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.


Liitteet:

Kulnuolk § 53
Liite 1:Taloudellisten tavoitteiden seuranta, osavuosikatsaus 3