Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta5425.11.20218

2001-2021 (00 01 02, 02 02 02, 01 00 02)

Talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seuranta

Tiivistelmä: -

Kulnuolk § 54

Hallintopäällikkö Päivi Ahvenainen 19.11.2021:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena. Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoiman käytöstä ja sairauspoissaoloista.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 31.10.2021 tilanteen mukaisesta toteutumisesta työvoiman, talouden ja toiminnan osalta:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli lokakuun lopussa 155,4 henkilötyövuotta. Viime vuonna kirjastot olivat kokonaan kiinni 18.3. - 10.5. ja tänä vuonna toukokuussa kirjastojen toiminta palautui lähes normaaliksi. Sairaspoissaolot ovat vähentyneet selvästi viime vuoteen verrattuna ollen nyt 5,0 % (2020 6,9 %).

Talouden osalta toimintatuottojen kertymä on selvästi suurempi kuin viime vuonna, koska tuloissa näkyvät kirjaston saamat projektirahoitukset. Henkilöstökulujen toteuma on viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna suurempi (kasvu 5 %) - viime vuonna kirjastot olivat kokonaan kiinni osan keväästä ja lisäksi henkilöstökuluissa ovat mukana projektityöntekijät. Muuten toimintakulut ovat toteutuneet vuoden aikaan nähden suunnitellulla tasolla projektien kustannukset huomioiden.

Alkuvuoden ajan koronarajoitusten takia kirjastoihin oli rajoitettu pääsy ja aineistoja saattoi lainata pääsääntöisesti varaamalla 10.5. asti. Kirjastot eivät olleet tammi-kesäkuussa omatoimisesti käytettävissä. Kävijämäärä on 26 % vähemmän kuin vuosi sitten. Tapahtumiin etäosallistujia on ollut noin 108 000 ja lähiosallistujia 10 158. Viime vuonna vastaavaan aikaan tapahtumiin osallistujia oli noin 76 000. Vaski-kirjastoissa e-aineistojen käyttö on kasvanut viime vuoteen verrattuna 17 %. Lainausluku on myös kääntynyt hienoiseen nousuun (4,9 % kasvua).

Turun filharmoninen orkesteri

Intendentti Nikke Isomöttönen:

Orkesterissa oli lokakuun lopussa 77,9 henkilötyövuotta, mikä on 3,3 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan aikaan. Sairauspoissaolot ovat lokakuussa 2,9 % ja vuoden keskiarvo on 2,3 %.

Talouden osalta tulokertymä on vuoden 2020 tasolla, mutta lipunmyyntituotot ovat merkittävästi pienemmät. Tulokertymää selittää OKM:n vuonna 2020 myöntämän korona-avustuksen siirto vuodelle 2021 sekä uusi vuodelle 2021 myönnetty korona-avustus. Koska yleisötilaisuuksia ei voinut järjestää koko kevätkauden aikana, lipunmyynnistä on kertynyt tuloja vasta syyskaudella, jolloin myynti alkoi elokuussa merkittävien yleisörajoitusten ollessa käytössä. Toimintakulut ovat edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 2,4 % pienemmät.

Orkesterilla ei ollut kevätkaudella kävijöitä lainkaan, koska yleisötilaisuuksia ei voinut järjestää. Konserttitoiminta alkoi jälleen elokuussa jalkautumisviikoilla ja Luontosinfonia-suurtuotannolla ja kausikonserttisarja alkoi syyskuussa. Koronatilanteen epävarmuus on pienentänyt merkittävästi lipunmyyntiä ja useita ulosvuokraustuotantoja konserttitalossa on peruttu vielä syyskaudella. Kauden loppua kohti myynti on kuitenkin vilkastunut, ja ennusteen mukaan tulotavoitteesta ei tulla jäämään merkittävästi. Toimintakulujen ennakoidaan jäävän talousarviotason alle ja toimintakatteen toteutuvan lähes 200 000 € talousarviotasoa parempana.

Museopalvelut

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen:

Museopalveluissa oli lokakuun lopussa keskimäärin 128 henkilötyövuotta. Mikäli loppuvuoden työvoimankäyttö kehittyy kuten kahtena aiempana vuonna, on odotettavissa, että lukema laskee vuoden päättyessä alle annetun ohjeluvun 127. Vuonna 2020 lokakuun lopun kertymä oli 123,2 mutta sitä edellisenä vuonna 2019 vastaavasti 129,1. Vuoden 2020 lokakuun poikkeavan alhainen kertymä heijasteli koronatilanteesta johtunutta alhaisempaa työvoiman tarvetta. Sairauspoissaolojen osuus työvoimasta on lokakuun loppuun mennessä 2,9 % kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 2,8 % eli tässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta.

Museon kävijämäärät ovat kehittyneet pääsymaksullisissa museoissa kesästä lähtien suotuisasti ja kertymä on lokakuun lopussa samalla tasolla kuin vuosi sitten vastaavaan aikaa (2020: 177 016 ja 2021: 176 383 kävijää). Kun pääsymaksuton Kuralan kylämäki otetaan tarkasteluun mukaan, on tänä vuonna ollut yhteensä 287 624 kävijää kun vuonna 2020 oli vastaavan ajan kertymä 267 093. Tänä vuonna kävijöitä kertyi hitaasti erityisesti toukokuun loppuun asti, jolloin tähän vaikuttivat voimassa olleet toimet koronapandemian hillitsemiseksi: toukokuun 2021 lopussa pääsymaksullisten museoiden asiakaskertymä oli vain 53 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kertymästä (2020: 39 710 ja 2021: 21 027).

Toimintatuottoja kirjattiin tarkastelujakson aikana 2 499 000 euroa, josta varsinaista myynti- ja maksutuloa (pääsyliput, opastukset, museokauppamyynti, muut palvelumaksut) oli 1 605 074 euroa kun vuonna 2020 näitä oli kertynyt 1 531 655 euroa vastaavana aikana. Avustuskertymä on edelleen 370 600 euroa ja toimintatuottoihin on kirjattu myös museon talouden kierrätettävää kaunistamisrahaston tuottoa 465 000 euroa. Toimintakuluja oli lokakuun loppuun mennessä kirjattu 8 898 677 kun vuosi sitten vastaava kertymä oli 9 073 630 euroa.  Lokakuun lopun toteuman perusteella museo ennustaa yhä, että vuoden päättyessä museo tekee positiivisen nettopoikkeaman eli annettu ohjeluku 8 560 489 euroa tulee alittumaan.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Nuorisopalveluissa on lokakuun loppuun mennessä kertynyt 110 henkilötyövuotta. Toteuma on samaa tasoa kuin vuonna 2020. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet vuoteen 2020 verrattuna ollen nyt 3,8 % (vuonna 2020 sairauspoissaoloja oli 6,6 %).

Koronatilanne ja tiukat palvelurajoitukset näkyvät nuorisopalveluiden talouden ja toiminnan toteumassa sekä käyntimäärissä. Pääsymaksu-, osallistumis- ja myyntitulot ovat talousarviota pienemmät. Toimintamenoissa säästöä kertyy kuitenkin tulojen menetystä enemmän. Suurimmat säästöt ovat syntyneet palveluiden ja tarvikkeiden ostoissa, henkilöstökuluissa ja kuljetus-, matkustus- ja koulutuskustannuksissa. Vuokrakustannukset ovat suunnitelmalukuja suuremmat. Toimintakate on ylijäämäinen.

Kävijämäärät ovat rajoitustoimien johdosta viime vuoden tapaan selkeästi alemmalla tasolla aiempiin vuosiin verrattuna. Koronan takia on toimipaikoissa jouduttu turvallisuussyistä ja -ohjeistuksista johtuen rajoittamaan osallistujamääriä. Lasten, nuorten ja perheiden vapaa-ajan käyttäytyminen on myös muuttunut, mikä on näkynyt harrasteryhmien ja avoimen toiminnan osallistujamäärissä. Toisaalta uudet jalkautuvat ja digitaaliset toimintamuodot ovat tavoittaneet uusia lapsia ja nuoria.

Liite 1Talousliite, lokakuu 2021

Liite 2Toimintatilastot, lokakuu 2021

Liite 3Työvoiman käytön seuranta, lokakuu 2021

Liite 4Nuorisopalveluiden lokakuun toimintaraportti

Vapaa-aikajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuuri- ja nuorisolautakunta merkitsee tiedoksi talouden, toiminnan ja työvoiman käytön seurannan 31.10.2021 tilanteen toteutumisen liitteiden 1 - 4 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.


Liitteet:

Kulnuolk § 54
Liite 1:Talousliite, lokakuu 2021
Liite 2:Toimintatilastot, lokakuu 2021
Liite 3:Työvoiman käytön seuranta, lokakuu 2021
Liite 4:Nuorisopalveluiden lokakuun toimintaraportti