Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta3914.02.20173
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta6028.02.20173

1285-2013 (613, 627, 015)

Asemakaavanmuutosluonnos; "Kirstinpuisto", Iso-Heikkilä (os. Iso-Heikkiläntie, Akselintie, Tukholmankatu) (2/2013) (Ks)

Tiivistelmä:

Tavoitteena on Linnakaupungin osayleiskaavan pohjalta entisen n. 16 ha laajuisen teollisuusalueen kehittäminen asumispainotteiseksi uudeksi kaupunginosaksi ja sen kytkeminen keskustarakenteeseen. Näin kehitetään keskustan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä tarjoamalla mm. houkuttelevia asuin- ja työpaikkaympäristöjä kävely- ja pyöräilyetäisyydellä kaupungin keskustasta. Alueen alustava asukasmäärä on n. 2600. Kaavaa on valmisteltu kumppanuuskaavana.

Ksylk § 39

Kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen 6.2.2017:

Kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikkö on laatinut 6.2.2017 päivätyn asemakaavanmuutosluonnoksen.

Nykytilanne

Kaava-alue sijaitsee Iso-Heikkilän kaupunginosassa Tukholmankadun, Akselintien, Iso-Heikkiläntien ja Kirstinpolun välillä. Sen pinta-ala on noin 16,2 ha ja etäisyys Kauppatorilta noin 1,5 km. Noin 70 % alueesta on kaupungin omistuksessa.

Kaava-alueen maasto on tasaista ja matalaa, loivasti etelää kohti viettävää. Meren läheisyys, lähellä maanpintaa oleva pohjaveden taso ja asema valuma-alueen alajuoksulla muodostavat merkittävän tulvariskin ja haasteen hulevesien hallinnalle.

Alue toimii pääasiassa pienteollisuus- ja varastokäytössä ollen suurelta osin vajaakäytössä. Asumista on vain vähän; korttelin 28 puutalokokonaisuus sekä Nuutintien varteen 2010-luvulla poikkeusluvilla rakennetut kerrostalot. Merkittävimmät palvelut ovat ns. Saippua-Centerin kiinteistössä toimivat erilaiset liikuntapalvelut.

Asukkaita on yhteensä noin 100 ja työpaikkoja noin 500.

Muutamilla rakennuksilla on kulttuurihistoriallista arvoa.

Alueen naapurissa ovat vireillä asemakaavanmuutokset ”Aakenkatu” ja ”Vaasanpuisto” sekä hieman etäämmällä ”Herttuankulma”. Nämä kaikki ovat sisällöltään ja tavoitteiltaan samankaltaisia Linnakaupungin osayleiskaavaa toteuttavia, keskusta-aluetta laajentavia ja tiivistäviä kaupunkiuudistushankkeita.

Suunnittelutilanne

Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa Kirstinpuisto on valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä asumisen ja muiden taajamatoimintojen alue.

Turun kaupunkiseudun rakennemallissa 2035 Kirstinpuisto on osa Linnakaupungin uutta kerrostalovaltaista asuinaluetta. Sen läpi on osoitettu pikaraitiotien linjaus sekä pyörätie ja rataylitys Iso-Heikkilästä Pitkämäkeen.

25.2.2012 voimaan tulleessa Linnakaupungin osayleiskaavassa alue on työpaikkojen, palvelujen ja asumisen aluetta (PAK-2), johon saa sijoittaa enintään VIII-kerroksisia rakennuksia. Tontin 30-3 eteläkulmassa sijaitsevat vanhat Turun Saippuan keskeiset teollisuusrakennukset sekä korttelissa 28 olevat puiset asuinrakennukset on osoitettu suojeltaviksi. Aluetta halkoo lounais-koillissuunnassa puistoalue, jolla on varaus raitiotielle.

Voimassa olevissa asemakaavoissa alue on osoitettu pääasiassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi, joille voi sijoittaa myös liike- ja toimistotiloja teollisuustoiminnan tarpeisiin. Muita käyttötarkoituksia ovat mm. rautatiealue, yleinen pysäköintialue, autopaikkojen korttelialue sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue.

Nykyinen yhteenlaskettu rakennusoikeus alueella on noin 132 000 k-m² ja sallittu kerrosluku on II kortteleissa 45 ja 50, IV kortteleissa 1-3 ja 28 ja VII korttelissa 30.

Suunnittelun tavoitteet

Kirstinpuistosta tavoitellaan keskustamaista, toiminnoiltaan monipuolista ja viihtyisää asuinaluetta, joka tukeutuu joukkoliikenteeseen sekä laadukkaisiin kävely- ja pyöräily-yhteyksiin. Alueen suunnittelussa painotetaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja sekä laadukkaita julkisia tiloja ja viheralueita.

Asemakaavaratkaisulla toteutetaan Linnakaupungin osayleiskaavan ja Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035:n asettamia tavoitteita.

Liikennevirasto etsii uutta paikkaa VAK-ratapihalle. Yksi esillä ollut alue on tavara-aseman viereinen ratapiha Kirstinpuiston kaava-alueen pohjoispuolella, mikä on otettava huomioon suunnitelmissa.

Suunnittelun vaiheet ja osallistuminen

Asemakaavan laadinta perustuu Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen ja yksityisten kiinteistönomistajien aloitteeseen. Kaavamuutoksen laatimisesta on allekirjoitettu yhteistyösopimus Turun kaupungin ja NCC Rakennus Oy:n (nykyään Bonava Suomi Oy) välillä 23.9.2015.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta merkitsi 19.4.2013 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi 7.5.2013 (§ 122). Tästä jätettiin yksi mielipide. 9.2.2016 tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma merkittiin tiedoksi 16.2.2016  § 54.

Asemakaavan vireilletulosta on ilmoitettu Kaavoituskatsauksessa 2013 ja vireilläolosta 2014 sekä 2015.

Asemakaavaa ja sen tavoitteita käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin 17.2.2016 osoitteessa: Iso-Heikkiläntie 13, 20200 Turku / 3. kerros.

Alueella on tehty selvitys pilaantuneista maista (Golder Associates Oy, 2016) sekä alustavia hulevesiselvityksiä (FCG, 2016-17).

Yleisötilaisuuden ja selvitysten sisältöä on kuvattu tarkemmin liitteenä olevassa kaavaselostuksen luonnoksessa.

Asemakaavanmuutosluonnos

Merkittävin muutos on uuden korttelirakenteen ja sitä tukevan liikenneverkon muodostaminen. Suunnitelman ytimen muodostaa Linnakaupungin osayleiskaavan mukainen, alueen halkaiseva puistoakseli ja sen kanssa risteävä uusi pääkatu, Artturinkatu..

Luonnos on laadittu erillisessä projektityöryhmässä työstettyjen tavoitteiden pohjalta. Työryhmässä on kaupungin edustajien (Kiinteistöliikelaitos, Ympäristötoimiala, Vesiliikelaitos) lisäksi ollut kumppanin (Bonava Suomi Oy) edustajia sekä konsultteja (Schauman Arkkitehdit, Trafix Oy, Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy).

Uudisrakentaminen

Käyttötarkoitus on asumispainotteinen (AK, AL), toiminnoiltaan sekoittunut ja keskustamainen kaupunkirakenne. Kerrosluvut vaihtelevat pääosin välillä IV-VII uudisrakentamisen osalta. Rakennusoikeutta on yhteensä noin 155 000 kem², josta 125 000 (80 %) on uudisrakennuksissa. Lisäystä nykyiseen on noin 23 000 kem² (17 %). Asukasmäärä kasvaa arviolta noin 2600:aan, jolloin asuntojen kokonaismäärä olisi noin 1500.

Työpaikkojen määrän muutosta on vaikea arvioida. Oletettavasti teollisuus- ja logistiikkatoimintoihin liittyvät työpaikat vähenevät, kun taas palvelualojen paikkoja tulee lisää. Muutos on myös vaiheittainen, sillä alue rakentuu uudelleen pitkän ajan kuluessa ja osa nykyisestä yritystoiminnasta pysyy alueella.

Uudisrakentamiseen liittyvä mitoitus on alustava ja se tarkentuu ehdotusvaiheessa.

Liikenne

Lähtökohtana Kirstinpuiston asemakaavaluonnoksen laadinnassa on ollut Linnakaupungin osayleiskaava ja osayleiskaavaan liittyvät liikenneverkkosuunnitelmat. Merkittävin osayleiskaavassa esitetty muutos alueen nykyiseen liikenneverkkoon on raitiotiehen varautuminen ja alueen jalankulun ja pyöräilyn verkoston kehittäminen.

Valmisteluvaiheessa on tutkittu koko Kirstinpuiston alueen liikenneverkon periaatteita ja vaihtoehtoja. Tavoitteena on muuttaa nykyisenkaltainen teollisuusympäristön väljä katuympäristö paremmin asuinalueelle sopivaksi. Liikenneverkollisina vaihtoehtoina on tutkittu alueen liittymistä pääkatuna toimivaan Tukholmankatuun ja liittymäratkaisujen vaikutusta alueen luonteeseen ja liikenneverkon toimivuuteen.

Asemakaavaluonnokseen valittiin liikenneverkko, jossa:

Pysäköinti

Asemakaava-alueelle esitettyjen toimintojen on arvioitu vaativan noin 900 autopaikkaa. Autopaikkanormina on alustavasti käytetty 1 ap / 120 kem². Alueen pysäköinti on esitetty korttelikohtaisena pysäköintinä rakennusten yhteyteen, LPA-alueina ja kahtena pysäköintilaitoksena. Pysäköintilaitosten rakentamisen tarpeellisuus määritetään jatkosuunnittelun ja alueen rakentamisen yhteydessä. Pyöräpysäköintipaikkoja alueelle tarvitaan noin 3000 kpl.

Viherkerroin

Kirstinpuisto on Turun pilottikohteena kansainvälisessä EU-rahoitteisessa iWater-hankkeessa, jonka puitteissa kehitetään Turulle ns. viherkerrointa (GAF, green area factor). Asemakaavaluonnoksessa on esitetty viitteelliset viherkertoimet eri korttelialueille. Nämä luvut niihin liittyvine työkaluineen ja tavoitteineen kehittyvät ja tarkentuvat ehdotusvaiheessa.

Ilmaston kestävän kaupungin suunnitteluoppaan mukaan:

”Viherkerroinmenetelmä parantaa kaupungin edellytyksiä sopeutua ilmastonmuutokseen edistämällä tonttikasvillisuuden vihertehokkuutta ja riittävän viherrakenteen säilymistä. Sen avulla voidaan joustavasti arvioida ja kehittää tapaa rakentaa tiivistä kaupunkirakennetta, joka on ilmastomuutokseen sopeutunutta, vehreää ja luo sosiaalisia arvoja pihaympäristöihin. Menetelmä on kehitetty maankäytön suunnittelun tueksi erityisesti kaavoittajien, maisema-arkkitehtien ja pihasuunnittelijoiden käyttöön.”

Jatkosuunnittelu

Ehdotusvaiheessa tullaan vielä täsmentämään mm. rakennusten suojelua ja rakennussuunnittelua ohjaavia määräyksiä, sekä määräyksiä liittyen katualueisiin, liikennemelun suojaukseen, tonttiliittymiin, tarvittaviin autopaikkamääriin, hulevesien käsittelyyn ja lähiympäristön laatuun. Lisäksi huomioidaan mahdollinen uusi VAK-ratapiha.

Kunnallistekniikan yleissuunnitelman laatiminen käynnistetään luonnos-käsittelyn jälkeen. Lisäksi teetetään melu- ja tärinäselvitys, kiinteistöarviointi ja toteutusjärjestys.

Tärkeimmät luonnosvaiheessa päätettävät asiat ovat alueen liikenneverkko ja korttelirakenne sekä kortteleiden pääkäyttötarkoitukset.

Liite 1Luonnoskartta 6.2.2017 "Kirstinpuisto"

Liite 2Luonnosvaiheen selostus 6.2.2017 "Kirstinpuisto"

Oheismateriaali 1OAS-vaiheen mielipiteet

Oheismateriaali 2Aloituskokouksen muistio 3.2.2016

Oheismateriaali 3Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tarkistettu 9.2.2016

Va. toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä 6.2.2017 päivätyn luonnoksen laadittavan asemakaavaehdotuksen ”Kirstinpuisto” pohjaksi.

PäätösAsia pantiin pöydälle Sundqvistin Van Ooikin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kaavoitusarkkitehti Tero Lehtonen esitteli asiaa kokouksen alussa.

Kaava-alueella suoritettiin katselmus ennen kokousta.

Ksylk § 60

Pöydältä 14.2.2017 § 39.

PäätösKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päätti hyväksyä 6.2.2017 päivätyn luonnoksen laadittavan asemakaavaehdotuksen ”Kirstinpuisto” pohjaksi sillä lisäyksellä, että aluetta laajennetaan sisältämään Satamaraiteen ja Tukholmankadun välissä vireillä olevan Aakenkadun asemakaavanmuutoksen (kaavatunnus 27/2014) Iso-Heikkilän kaupunginosan 63. korttelin tontille 1 ja 64. korttelin tontille sekä Aakenkadulle. Samalla lautakunta päätti, että jatkosuunnittelussa selvitetään skeittipaikan sijoittamista 63. korttelin luoteispuolelle suunnitellulle virkistysalueelle. Lisäksi lautakunta päätti, että tutkitaan mahdollisuutta korkeampaan rakentamiseen.

Päätös asiassa tehtiin äänin 1-11, 1 tyhjä.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän kokouksessa muuttaman ehdotuksen puolesta äänesti Sandelin.

Ruohosen Hellsténin kannattamana tekemän lisäysehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Aaltonen, Ekroth, Hyyppä, Muurinen, Röberg, Sundqvist, Säteri, Van Ooik ja Vierimaa.

Koivisto äänesti tyhjää.

Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus oli seuraava:

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä 6.2.2017 päivätyn luonnoksen laadittavan asemakaavaehdotuksen ”Kirstinpuisto” pohjaksi sillä lisäyksellä, että aluetta laajennetaan sisältämään Satamaraiteen ja Tukholmankadun välissä vireillä olevan Aakenkadun asemakaavanmuutoksen (kaavatunnus 27/2014) Iso-Heikkilän kaupunginosan 63. korttelin tontille 1 ja 64. korttelin tontille sekä Aakenkadulle. Samalla lautakunta päättää, että jatkosuunnittelussa selvitetään skeittipaikan sijoittamista 63. korttelin luoteispuolelle suunnitellulle virkistysalueelle.

Ruohosen päätösehdotukseen tekemän lisäyksen mukaan tulee tutkia mahdollisuutta korkeampaan rakentamiseen.

Jakelu

tpvYmpäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu, kaavoitusyksikkö


Liitteet:

Ksylk § 39
Liite 1:Luonnoskartta 6.2.2017 "Kirstinpuisto"
Liite 2:Luonnosvaiheen selostus 6.2.2017 "Kirstinpuisto"

Ksylk § 60
Liite 1:Luonnoskartta 6.2.2017 "Kirstinpuisto"
Liite 2:Luonnosvaiheen selostus 6.2.2017 "Kirstinpuisto"