Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion5124.03.20213

1674-2021 (12 01 02, 08 01 01)

Sirkkala skolas skoltransporter under skolans grundläggande renovering 2021-2023

Sammandrag:

Nämnden för fostran och undervisning har föreslagit för nämnden att den ordnar skolbusslinjer för elever i Sirkkala skola för den tid som skolan renoveras. Koncernförvaltningen har godkänt grundandet och finansieringen av skolbusslinjerna, och det föreslås sålunda för nämnden att det grundas två nya skolbusslinjer i staden. Den här ärendepunkten gäller Åbo stad.

Kotn § 51

Kollektivtrafikplanerare Jouko Tervonen 16.3.2021:

Nämnden för fostran och undervisning (10.2.2021 § 25) har föreslagit för Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion att den ordnar skolbusslinjer för elever i Sirkkala skola för den tid som skolan renoveras, från sommaren 2021 till sommaren 2023. Flera möten har hållits med Fölis representanter, bildningssektors direktör, serviceområdeschefen för svenskspråkig fostran och undervisning och Sirkkala skolas rektor om skolbusslinjerna till Sirkkala skolas evakueringslokaler. Två möten om ordnandet av skolskjutsar har även hållits med representanter för föräldrarna till eleverna i Sirkkala skola.

Stadens koncernförvaltning har anmält att upphandlingen av nya skolbusslinjer kan godkännas och att de finansieras i samband med delårsöversikt 1. Därmed föreslås det för Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion att två skolbusslinjer grundas för den tid som Sirkkala skolas grundläggande renovering pågår, dvs. för läsåren 2021–2022 och 2022–2023. Som skolbusslinje 76 föreslås linjen Ilpois – Harittu – Luolavuori – Sirkkala skola – Nummis – Räntämäki – Kärsämäki evakueringslokal. Som skolbusslinje 79 föreslås linjen Kråkkärret – Svalberga – Hammarbacka – Sirkkala skola – Nummis – Räntämäki – Kärsämäki evakueringslokal. Linjernas detaljerade rutt presenteras i den bifogade kartan. Rutten för linje 76 har märkts ut med blått och rutten för linje 79 med grönt fram till den plats där rutten för de två linjerna blir den samma.

 Ett möte hölls med representanter för lokalservicen och trafikplaneringen om placeringen av skolbusslinjernas ändhållplats bredvid Kärsämäki evakueringslokaler. Den bästa lösningen var att placera ändhållplatsen på Tengströmsgatan som går längs med skolans kommande gårdsområde. Tengströmsgatan har genomfartsförbud för motorfordon, angiven med vägmärken, och trafikplaneringen anser därmed att ändhållplatsen kan genomföras som en körfältshållplats. Därmed kräver ändhållplatsen inget separat byggande och i praktiken räcker det att ett vägmärke för busshållplats placeras vid hållplatsen. Till ändhållplatsen kör man på morgonen från Kärsämäkivägen, och eftermiddagens turer från skolan körs från Tengströmsgatan via Gamla Tammerforsvägen till Magnus Tavasts gata.

Skolbusslinjernas närmare tidtabell upprättas tillsammans med rektorn för Sirkkala skola med beaktande av skolans arbetstider. Huvudregeln är att det på morgonen körs två turer till skolan och på eftermiddagen tre turer från skolan. Körtiden kommer att vara cirka 40–45 minuter per riktning. Utifrån dessa förmodanden kan upphandlingspriset för skolbusslinjerna 76 och 79 uppskattas uppgå till cirka 135 000 euro per år. Båda linjerna trafikeras med en boggibuss, vilket betyder att upphandlingen medför användningen av ytterligare två boggibussar. Skolbusslinjerna placeras i objekt 1/2015 som trafikeras av LS-Liikennelinjat Oy och vars avtal är lämpligt i kraft fram till den 30 juni 2023. Placeringen av tilläggsbussar i avtalsobjektet i fråga har avtalats om med trafikidkaren.

Bilaga 1Rutter för skolbusslinjerna 76 och 79 från och med den 11 augusti 2021

Kollektivtrafikdirektör Sirpa Korte:

FörslagKollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion beslutar att

BeslutFörslaget godkändes.

Innan beslutsfattandet ändrade föredragandet beslutsförslaget så att linjernas returrutt körs genom att delvis avvika från bilaga 1:s karta via rutten Tavastgatan – Gertrudsgatan – Sirkkalagatan.

Ärendet presenterades av planeringschef Lauri Jorasmaa som kollektivtrafikdirektörs suppleant.

Sändlista

förkLS-Liikennelinjat Oy
förkSirkkala skola
förkSivistystoimiala
förkXXXXX
förkXXXXX
förkXXXXX
förkXXXXX
förkXXXXX
förkXXXXX
förkXXXXX
förkXXXXX
förkXXXXX
förkXXXXX


Bilagor:

Kotn § 51
Bilaga 1:Rutter för skolbusslinjerna 76 och 79 från och med den 11 augusti 2021