Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta54329.11.20173

9399-2011 (630)

Puutarhakadun katu- ja liikennesuunnitelmat

Tiivistelmä:

Puutarhakadun uusi jalankulku- ja pyöräyhteys Koulukadun ja Aurakadun välille täydentää nykyistä pyöräilyverkkoa. Pyörätien rakentamiseen on varauduttu vuonna 2018, ja tämä pyörätiehanke on yksi valtion ja kuntien välisen MAL-sopimuksen hankkeista. Pyörätie on suunniteltu rakennettavaksi Puutarhakadun ratapihan puoleiselle reunalle kaksisuuntaisena pyörätienä.

Kilajk § 543

Yto, kaupunkisuunnittelu/suunnitteluyksikkö liikennesuunnitteluinsinööri Laura Pirilä ja liikenneinsinööri Jaana Mäkinen 16.11.2017:

Suunnitteluyksikkö on laatinut katu- ja liikennesuunnitelmat Puutarhakadulle. Suunnitelmat ovat olleet nähtävillä 30.10.2017–13.11.2017. Suunnitelmista on tullut kaksi muistutusta, joista toisen on tehnyt Turun Polkupyöräilijät ry ja toisen alueen asukas. Poliisi ja Seudullinen joukkoliikenne ovat antaneet suunnitelmista lausunnot.

Puutarhakadun nykyinen kapea pyörätie ulottuu Ratavahdinrinteeltä Koulukadulle saakka. Pyöräyhteyden jatkamiselle Aurakadulle saakka on selkeä tarve. Suunnitteluvaiheessa Puutarhakadulle on tutkittu sekä pyöräkaista- että pyörätievaihtoehtoa. Pyörätievaihtoehto otettiin suunnitelmien pohjaksi, koska käyttäjinä on paljon koululaisia ja Humalistonkadun risteyksessä vältytään kohtaamisilta kääntyvän bussin kanssa. Suuren pituuskaltevuuden takia Puutarhakatu-Aurakatu-Torninkatu-Tuureporinkatu-reitti ei ole luonteeltaan niinkään nopea läpiajoreitti, vaan lähialuetta palveleva tavanomainen pyöräreitti. Lisäksi pysäköintipaikkojen kokonaismäärä saadaan pysymään pyörätievaihtoehdossa lähellä nykyistä.

Suunnitelmissa esitetään Puutarhakadulle kaksisuuntaista jalankulku- ja pyörätietä kadun rautatien puoleiselle reunalle. Kadun poikkileikkauksen leveys vaihtelee. Jalkakäytävän leveys on 2,0-2,5 metriä ja pyörätien leveys on pääsääntöisesti 2,5 metriä ja aina vähintään 2,0 metriä. Pyörätien ja ajoradan välissä on 0,7-1,0 metriä leveä erotuskaista. Pysäköintipaikat ovat osittain kadun reunan suuntaisia ja osittain vinopysäköintipaikkoja. Autoliikenteelle on pääasiassa yksi kaista suuntaansa. Kadulle esitetään myös muutamia uusia katupuita.

Kadun tasaus säilyy lähellä nykyistä ja katualueen rajoilla korkeudet pysyvät lähes ennallaan. Suojateiden reunakivet tehdään valtakunnallisten esteettömyysohjeiden SuRaKun mukaan. Kadun kaivutyöt kohdistuvat vain pintarakenteisiin lukuun ottamatta uusien pintavesikaivojen rakentamista ja joidenkin laitteiden, esim. kaivojen, liikenteenohjaus-portaalin ja liikennevalopylväiden, siirtämistä. Kadulle esitetään myös jonkin verran uusia katupuita.

Nähtävillä olon jälkeen suunnitelmiin on tehty pieniä teknisiä tarkennuksia. Muun muassa suojateiden kohdilla välillä Aurakatu-Humalistonkatu pyöräteitä on kavennettu kahteen metriin, jotta on saatu suojatien ylitystä odottavalle jalankulkijalle hieman lisätilaa eikä jalankulkija seiso odottaessaan pyörätiellä. Humalistonkadun ja Käsityöläiskadun välillä on pyörätietä siirretty pysäkin kohdalla puoli metriä kadusta poispäin, jotta on saatu pysäkin odotustilalle hieman lisätilaa.

Humalistonkadun ja Puolalankadun välisellä osuudella pysäköintipaikkoja poistuu huomattavasti, mutta liikekortteleissa (Ursininkatu-Koulukatu) pysäköintipaikkojen määrää saadaan lisättyä tuntuvasti. Tämä tukee myös liikekortteleissa olevien yritysten toimintaa. Puutarhakadun muutokset pyörätien rakentamisen yhteydessä muuttavat katua viihtyisämmäksi ja sitä kautta parantavat keskustan elävyyttä. Pysäköintipaikkojen määrä vähenee kokonaisuudessaan vain vähän, ja kadulle saadaan lisää vihreyttä puuistutusten ansiosta. Kaistajärjestelyt selkeytyvät ja ajorata kapenee, mikä tukee nopeusrajoituksen noudattamista ja pienentää onnettomuusriskiä. Suunnitelmia ja niiden vaikutuksia on kuvattu tarkemmin oheismateriaalina olevassa suunnitelmaselostuksessa.

Lounais-Suomen poliisilaitos on lausunnossaan kannattanut pyörätien rakentamista Puutarhakadulle. Poliisi pitää hyvänä sitä, että pyöräliikenteen ratkaisu on yhtenäinen koko Puutarhakadun matkalla. Poliisi pitää suunnitelman mukaista autoliikenteen kaistajärjestelyjen selkeytystä (1+1 kaistaa) hyvänä. Poliisi toteaa lausunnossaan, että Puutarhakadun nykyinen ajoradan leveyden vaihtelu aiheuttaa runsaasti sivuttaissiirtymisiä, tarpeetonta ohittelua ja nopeita kaistanvaihtoja, jotka aiheuttavat etenkin jalankulkijoille hahmotusvaikeuksia. Seudullinen joukkoliikenne FÖLI puoltaa lausunnossaan Puutarhakadun pyörätiesuunnitelmaa ja hyväksyy Puutarhakadulle esitetyt pysäkkimuutokset.

Turun Polkupyöräilijät ry. esittää muistutuksessaan, että Puutarhakadulle olisi pitänyt suunnitella pyöräkaistat tai yksisuuntaiset pyörätiet, jotka ovat eri tasossa kuin jalkakäytävä ja autojen ajorata. Suunnitteluyksikkö on laatinut koko Puutarhakadun matkalta tarkastelun, jossa verrattiin kaksisuuntaista ja yksisuuntaista pyörätiejärjestelmää. Tarkastelu päätyi siihen, että Puutarhakadulle tehdään kaksisuuntainen pyörätie. Syynä tähän valintaan olivat seuraavat seikat:

- Puutarhakadun pyörätien tärkeäksi käyttäjäryhmäksi pidetään alueen koululaisia. Puolalan yhtenäiskoulussa on oppilaita 6-vuotiaista 15-vuotiaisiin ja sen tilat sijaitsevat Puutarhakadulla ja Torninkadulla. Muita lähialueen kouluja ovat Puolalanmäen lukio, Turun suomalainen yhteiskoulu ja Cygnaeuksen koulu, jotka sijaitsevat Aurakadulla ja Tuureporinkadulla. Suunniteltu kaksisuuntainen pyörätie sijaitsee samalla puolella katua kuin Puolalan koulun Puutarhakadun yksikkö, ja siitä saadaan jatkossa järjestettyä koululaisille turvallinen yhteys myös Aurakadulle, Torninkadulle ja Tuureporinkadun nykyiselle pyörätielle.

- Puutarhakadun pyörätie on Koulukadun ja Aurakadun välillä luonteeltaan pikemminkin paikallista pyöräliikennettä palveleva yhteys kuin pyöräilyn pääväylä. Tämä johtuu siitä, että reitillä on Puolalanmäen laella varsin jyrkkiä osuuksia, jotka eivät houkuttele nopeaa läpiajajaa.

- Puutarhakadulla on yksisuuntaisen pyörätieratkaisun kannalta muutama ongelmallinen risteys. Humalistonkadulta Puutarhakadulle kääntyy busseja, eikä tähän ole tulossa muutosta. Yksisuuntaisen pyörätien tai kaistan ollessa ratkaisuna Puutarhakadulta oikealle Humalistonkadulle kääntyvän bussin kuljettajan olisi vaikea nähdä samaan aikaan suoraan Aurakadun suuntaan ajavaa pyöräilijää. Varsinkaan kokematon pyöräilijä ei ymmärtäisi olevansa katveessa, vaan saattaisi ajaa kääntyvän bussin alle. Tämän tyyppisiä onnettomuuksia on Turussa tapahtunut viimeisten kymmenen vuoden aikana useampia. Kadun poikkileikkauksessa ei ole tilaa tehdä mitään sellaista välikaista- tai saarekeratkaisua, joka parantaisi tilannetta.

- toinen hankala risteys on Aurakadun ja Puutarhakadun risteys, jossa on voimakas kääntyvä autoliikenteen virta. Yksisuuntaisessa pyörätie- tai kaistaratkaisussa Puutarhakadulta ylös Aurakadulle kääntyvän pyöräilijän pitäisi ajaa tämän liikennevirran poikki. Aurakadulla alamäkeen menevällä kaistalla on ajoittain niin paljon autoja, että vasemmalle kääntyvä pyöräilijä ei näe ylämäkeen ajavia autoja ja on vaarassa ajaa näiden alle. Tilanne on vaikea aikuisillekin ja kouluikäisille varmasti liian vaativa.

- kaikkiaan Puutarhakadulla on suunnitteluosuudella neljä uutta risteystä pyöräilijöiden ja autojen välillä. Puolalankadun risteyksessä on pyörätien kohdalla korotettu suojatie jonka yli on vain vähän autoliikennettä. Käsityöläiskadun ja Humalistonkadun risteyksissä on liikennevalot, joiden ansiosta sivusuunnalta Puutarhakadulle tulevat autot eivät aja risteykseen samaan aikaan pyörätietä kulkevien pyörien kanssa. Aurakadun risteyksessä suunnitellussa ratkaisussa pyöräliikenne ei risteä vahvan, kääntyvän autoliikenteen virran kanssa. Risteykset ovat pyöräilyssä aina vaaranpaikkoja, ja kaksisuuntaisen pyörätien heikkous on se, että osa pyöräilijöistä saapuu risteykseen suunnasta, jota autoilija ei aina muista tarkkailla. Tarkemmin risteyksiä ja niiden liikennettä tutkittaessa on silti päädytty siihen, että kaksisuuntainen pyörätieratkaisu on tässä tapauksessa turvallisempi kuin yksisuuntainen.

- kaksisuuntainen pyörätie vähentää tutkituista vaihtoehdoista vähiten kadunvarsipysäköintipaikkoja. Toistaiseksi ei ole näköpiirissä korvaavia järjestelyjä kadunvarsipaikoille tai pysäköintitarpeen huomattavaa vähenemistä.

Yksisuuntaiset pyörätiet ja kaistat olisivat todellakin paras vaihtoehto, kun tavoitellaan sujuvaa, autolla ajon omaista etenemistä myös pyörille. Sellaisten rakentaminen pyöräilyn laatu- ja pääväylille luo parhaat edellytykset pyöräilyn kulkumuoto-osuuden kasvattamiseen. Tässä hankkeessa on kuitenkin päädytty painottamaan enemmän kokemattomien pyöräilijäryhmien turvallisuutta, kuin pyöräilyn nopeutta.

Pyöräilyn verkossa tulee jatkossakin olemaan myös keskustan alueella laatutasoltaan erilaisia väyliä, aivan kuten muussakin ajoneuvoliikenteen verkossa on.

Turun Polkupyöräilijöiden lisäksi yksi Puutarhakadun asukas on jättänyt katusuunnitelmasta muistutuksen. Asukas pitää ajoradan kavennusta huonona ja haluaisi, että pyöräily-yhteys sijoitettaisiin sivukaduille. Suunnitellun pyöräily-yhteyden sijainti on valittu verkon kannalta johdonmukaiseksi ja se on ollut mukana jo vuoden 2010 kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmassa. Ajoradan kaventamista on käsitelty edellä poliisin lausunnon yhteydessä.

Liite 1Liikennesuunnitelma L 6471 070, 17.11.2017

Liite 2Liikennesuunnitelma L 6471 071, 17.11.2017

Liite 3Katusuunnitelma K 6471 072, 17.11.2017

Liite 4Katusuunnitelma K 6471 073, 17.11.2017

Liite 5Katusuunnitelma K 6471 074, 19.10.2017

Liite 6Katusuunnitelma K 6471 075, 16.11.2017

Oheismateriaali 1Suunnitelmaselostus 16.11.2017

Oheismateriaali 2Suunnitelmaselostuksen liite

Oheismateriaali 3Seudullisen joukkoliikenteen lausunto

Oheismateriaali 4Lounais-Suomen poliisilaitoksen lausunto

Oheismateriaali 5Muistutus, Turun Polkupyöräilijät ry.

Oheismateriaali 6Muistutus, Puutarhakadun asukas

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä liitteinä 1-6 olevat liikenne- ja katusuunnitelmat.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKiinteistöliikelaitos, infrapalvelut
tpvYmpäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu, suunnitteluyksikkö


Liitteet:

Kilajk § 543
Liite 1:Liikennesuunnitelma L 6471 070, 17.11.2017
Liite 2:Liikennesuunnitelma L 6471 071, 17.11.2017
Liite 3:Katusuunnitelma K 6471 072, 17.11.2017
Liite 4:Katusuunnitelma K 6471 073, 17.11.2017
Liite 5:Katusuunnitelma K 6471 074, 19.10.2017
Liite 6:Katusuunnitelma K 6471 075, 16.11.2017