Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta19024.03.20151

12026-2011 (630)

Pyöräily-yhteys Humalistonsillalta Aurajokirantaan (kaupunginosa VII)

Tiivistelmä:

Pyöräily-yhteyden toteuttamiseksi Humalistonsillalta Aurajokirantaan on laadittu vaihtoehtoiset liikennesuunnitelmaehdotukset Humalistonkadulle Yliopistonkadun ja Ratapihankadun väliselle osuudelle sekä Käsityöläiskadulle Ratapihankadun ja Eerikinkadun väliselle osuudelle.

Kilajk § 190

Yto, kaupunkisuunnittelu/suunnitteluyksikkö, liikenneinsinööri Jaana Mäkinen:

 

Laadittujen liikennesuunnitelmien kuvaus

 

Suunnitteluyksikkö on tutkinut pyöräily-yhteyden toteuttamista Humalistonsillalta (ratapihan yli johtava kävely- ja pyöräilysilta) Aurajokirantaan kahta eri reittiä. Humalistonkadulle Yliopistonkadun ja Ratapihankadun väliselle osuudelle on laadittu pyöräily-yhteydestä liikennesuunnitelmat ja Käsityöläiskadulle Ratapihankadun ja Eerikinkadun väliselle osuudelle on laadittu liikennesuunnitelmaluonnokset kahdesta vaihtoehdosta. Toisessa Käsityöläiskadun vaihtoehdossa yhteys on toteutettu pyörätienä ja toisessa vaihtoehdossa pyöräkaistoina. Pyörätie on vain kadun toisella puolella ja se on kaksisuuntainen. Pyöräkaistat ovat ajoradan kummassakin reunassa, ja ne ovat yksisuuntaiset.

 

Humalistonkadun pyöräily-yhteys toteutettaisiin pääosin pyöräkaistoina. Humalistonkadulle laaditussa liikennesuunnitelmassa on kaksisuuntainen pyörätie kadun torin puoleisella reunalla Yliopistonkadulta korttelin puoliväliin saakka. Korttelin puolivälissä olevan suojatien kohdalla pyörätie jakautuu kahdeksi yksisuuntaiseksi pyörätieksi, jotka muuttuvat pyöräkaistoiksi ennen Puutarhakadun risteystä. Puutarhakadun risteyksessä on ns. pyörätaskut parantamassa pyöräilijöiden turvallisuutta liikennevaloissa. Puutarhakadun ja Läntisen Pitkäkadun välille suunnitelmassa on merkitty pyöräkaistat molemmin puolin katua. Ratapihankadun risteystä lähestyttäessä pyöräkaistat muuttuvat reunakivellä ajoradasta erotetuiksi yksisuuntaisiksi pyöräteiksi.

 

Pyöräkaistan ja pysäköintiruutujen välissä on 75 senttimetrin tila, jossa auton ovi mahtuu aukeamaan. Pysäköidyistä autoista kiinteistöihin kulkevat eivät risteä pyöräilijöiden kanssa, eikä pyöräkaistalla pyöräily Humalistonkadulla siis haittaa esim. Terveystalo Pulssin potilaskuljetuksia eikä jalankulkua kiinteistöjen edustalla. Humalistonkadun suunnitelmaratkaisut ja niiden perusteet on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa suunnitelmaselostuksessa.

 

Vaikutus pysäköintiin

 

Pyörätien tai pyöräkaistojen rakentaminen vaatii kadun poikkileikkauksesta noin kolmen metrin tilan. Käsityöläiskadulla tila pyöräyhteydelle jouduttaisiin ottamaan pääosin pysäköinniltä. Ratapihankadun ja Eerikinkadun välillä pysäköinti jouduttaisiin poistamaan suurimmaksi osaksi Käsityöläiskadun toiselta puolelta. Pysäköintipaikkoja vähenisi viiden korttelin matkalta pyörätievaihtoehdossa noin 64 kpl ja pyöräkaistavaihtoehdossa noin 77 kpl. Pyöräkaistavaihtoehdossa pysäköinti vähenee enemmän, sillä vinopysäköinnin taakse ei voi laittaa pyöräkaistaa, ja kaikki pysäköintipaikat ovat siksi kadun suuntaisia. Humalistonkadulle laaditun suunnitelman mukaan Humalistonkadulta poistuisi pyörätien ja pyöräkaistojen vuoksi 23 pysäköintipaikkaa. Suuri ero Käsityöläiskadulta poistuviin paikkoihin verrattuna johtuu siitä, että Humalistonkadulla on enemmän leveitä osuuksia, joissa tila pyöräyhteydelle voidaan ottaa osittain ajokaistojen mitoitusta tarkistamalla.

 

Alla olevaan taulukkoon on koottu pysäköintipaikkojen nykyinen määrä sekä niiden määrät Humalistonkadulle laaditussa vaihtoehdossa ja Käsityöläiskadun pyöräkaistavaihtoehdossa. Luvuissa on otettu huomioon Rauhankadulle ja Käsityöläiskadulle ehdotetut järjestelyt, joilla pyritään lieventämään paikkojen vähenemisestä koituvaa haittaa. Humalistonkadun vaihtoehdossa Rauhankadulle ja Käsityöläiskadulle saadaan lisättyä yhteensä runsas kymmenen pysäköintipaikkaa muuttamalla vinopysäköintiä kohtisuoraksi. Jos pyöräily-yhteys tehtäisiin Käsityöläiskadulle, vinopysäköintiä muuttamalla saataisiin paikkoja lisättyä vain 5–7 kpl Rauhankadulle. Asiointipaikkojen saatavuutta voidaan lisäksi parantaa muuttamalla Rauhankadun pysäköintipaikat Humalistonkadun ja Käsityöläiskadun välillä maksullisiksi ja siirtämällä tällä osuudella olevat asukaspysäköintipaikat kauemmas Humalistonkadusta.

 

 

 

Pysäköintipaikkojen lukumäärä

Alue

nykyisin

Humalistonkadun suunnitelmassa

Käsityöläiskadun pyöräkaistavaihtoehdossa

Humalistonkatu: Yliopistonkatu–Puutarhakatu

35

31

35

Humalistonkatu: Puutarhakatu–Rauhankatu

23 (osa ruuduista on tavallista lyhyempiä)

12

23

Humalistonkatu: Rauhankatu–Läntinen Pitkäkatu

31

23

31

Humalistonkatu välillä Yliopistonkatu–Ratapihankatu yhteensä

89

66

89

Käsityöläiskatu:

Eerikinkatu–Yliopistonkatu

41

41

26

Käsityöläiskatu:

Yliopistonkatu–Puutarhakatu

56, joista asukaspysäköintiä 13

56, joista asukaspysäköintiä 13

32, joista asukaspysäköintiä 13

Käsityöläiskatu:

Puutarhakatu–Rauhankatu

31

31, joista asukaspysäköintiä 5

13

Käsityöläiskatu:

Rauhankatu–Ratapihankatu

50, joista asukaspysäköintiä 45

56, joista asukaspysäköintiä 51

30, joista asukaspysäköintiä 30

Käsityöläiskatu välillä Eerikinkatu–Ratapihankatu yhteensä

178, joista asukaspysäköintiä 58

184, joista asukaspysäköintiä 69

101, joista asukaspysäköintiä 43

Rauhankatu välillä Puolalanpuisto–Jarrumiehenkatu yhteensä

85, joista asukaspysäköintiä 49

 

92, joista asukaspysäköintiä 37

92, joista asukaspysäköintiä 49

Koko yllä mainittu alue

351, joista asukaspysäköintiä 107

342, joista asukaspysäköintiä 106

282, joista asukaspysäköintiä 92

 

Kustannukset

 

Pyörätien rakentaminen Käsityöläiskadulle viiden korttelin matkalle maksaisi 500 000–900 000 euroa sen mukaan, onko tarvetta uusia koko poikkileikkaus vai vain toinen puoli katua. Pyöräkaistojen rakentamiskustannus Käsityöläiskadulla jäisi todennäköisesti alle 100.000 euron suuruusluokkaan. Humalistonkadun pyöräily-yhteys toteutetaan osittain pyörätienä ja suureksi osaksi pyöräkaistoina, ja rakentamisen tarve on siksi pienempi kuin Käsityöläiskadun pyörätievaihtoehdossa. Eerikinkadun ja Yliopistonkadun välinen osuus on Humalistonkadulla jo rakennettu pyörätieksi, eli uuden yhteyden pituus on Humalistonkadulla neljä korttelia. Poikkileikkausmuutoksia tehtäisiin Humalistonkadulla vain kahdessa korttelissa. Humalistonkadulla rakennuskustannus jäänee selvästi alle 400.000 euron. Kustannusarvio tarkentuu jatkossa, kun päätetään, minkä verran kadun painumia korjataan tässä yhteydessä ja halutaanko katuympäristön laatutasoa ja ilmettä kohentaa.

 

Reitin yhdistävyys, hahmotettavuus ja turvallisuus

 

Nykyisessä pyöräilyn verkossa Käsityöläiskatu menisi korttelin verran sivuun Teatterisillan ja Rautatiesillan yhdistävästä suorasta linjasta, ja palvelisi huonommin keskustan läpi kulkevaa pyöräliikennettä kuin Humalistonkatu. Läpiajoreittiä voi ajatella siirrettäväksi korttelin verran sivuun, jos se siirtyy sellaiseen suuntaan, johon ydinkeskustaan pyrkivä pyöräliikenne on suurelta osin menossa. Tällainen kompromissi on tehty, kun Brahenkadulle on rakennettu pyörätie Aninkaistenkadun sijaan. Käsityöläiskadun tapauksessa reitti siirtyisi kuitenkin sekä sivuun suoralta reitiltä että kauemmas keskustan vetovoimaisimmalta alueelta. Tämä tarkoittaisi, että suuri osa pyöräliikenteestä jäisi edelleen Humalistonkadulle, koska Humalistonkadun reitti on katuverkossa helpommin hahmotettava ja maastoltaan tasaisempi. Käsityöläiskadulle rakennettu pyöräily-yhteys jäisi todennäköisesti melko vähän käytetyksi, koska Humalistonkadun reitti olisi kuitenkin edelleen käytettävissä ajoradalla ajaen.

 

Humalistonkadulta ja Käsityöläiskadulta talviaamuna tehtyjen lyhyiden liikennelaskentojen mukaan Humalistonkadun liikennemäärä on noin kaksinkertainen Käsityöläiskadun liikennemäärään verrattuna. Lyhyiden laskentojen perusteella tehty karkea arvio Humalistonkadunkadun vuorokausiliikenteestä on 3500–4000 ajon/vrk ja Käsityöläiskadun vuorokausiliikenteestä 2000–2500 ajon/vrk. Näillä liikennemäärillä pyöräilyä ajoradalla tai pyöräkaistoilla pidetään melko turvallisena. Turvallisuutta on mahdollista edelleen parantaa laskemalla katujen nopeusrajoitus 30 kilometriin tunnissa.

 

Vuorovaikutus

 

Humalistonkadun liikennesuunnitelma ja suunnitelmaselostus olivat esillä kaupungin internetsivuilla 20.9.–6.10.2014. Kannanottoja pyydettiin erikseen seuraavilta osapuolilta:

 

Varsinais-Suomen poliisilaitos

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennetoimisto

Turun Polkupyöräilijät ry.

Turun Yrittäjät ry.

Turun kauppakamari

Humalistonkadun varren kiinteistöt Yliopistonkadun ja Ratapihankadun välillä.

 

Suunnitelmista saatiin 31 kannanottoa ja kaksi viranomaislausuntoa. Kannanotot ovat suunnitelmaselostuksen liitteenä. Varsinais-Suomen poliisilaitoksella ei ollut huomauttamista suunnitelmiin, ja Varsinais-Suomen liiton maankäyttöjaos kannattaa Humalistonkadun pyöräily-yhteyden parantamista. Kahdessa kannanotossa ei ilmaista suoraan kantaa suunnitelmiin, vaan esitetään kannanoton antajalle tärkeitä, suunnittelussa huomioon otettavia seikkoja. Yhdessätoista kannanotossa kannatetaan suunnitelman mukaista pyöräily-yhteyttä. Kuusi kannanottajaa haluaisi Humalistonkadulle pyörätien tai muun pyöräilyolosuhteita parantavan ratkaisun eikä pyöräkaistoja. Kahdessatoista kannanotossa vastustetaan pyöräily-yhteyden rakentamista Humalistonkadulle pysäköintipaikkojen vähenemisen vuoksi. Kannanottoihin laaditut vastaukset ovat suunnitelmaselostuksessa.

 

Kannanotot eivät ole aiheuttaneet muutoksia hyväksyttäväksi esitettäviin liikennesuunnitelmiin. Jatkosuunnittelussa otetaan esitettyjä näkökohtia huomioon mahdollisuuksien mukaan.

 

Liite 1                                  Humalistonkadun liikennesuunnitelma Puutarhakadun ja Ratapihankadun väliltä: L 4920 035, 18.2.2015

Liite 2                                  Humalistonkadun liikennesuunnitelma Yliopistonkadun ja Puutarhakadun väliltä: L 4920 036, 18.2.2015

Liite 3                                  Suunnitelmaselostus

Liite 4                                  Periaate pysäköintipaikkojen muutoksista Rauhankadulla ja Käsityöläiskadulla

Liite 5                                  Liikennesuunnitelmaluonnos Käsityöläiskadun pyöräkaistoista

Liite 6                                  Liikennesuunnitelmaluonnos Käsityöläiskadun pyörätiestä

 

Toimialajohtaja Jouko Turto:

 

Ehdotus        Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä katusuunnittelun pohjaksi liikennesuunnitelmat, jotka koskevat Humalistonkatua Ratapihankadun ja Yliopistonkadun välillä, piirustusten L 4920 035, 18.2.2015 ja L 4920 036, 18.2.2015 mukaisesti. Jotta alueen yrityselämälle muodostuisi riittävä muutoksiin sopeutumisaika, johtokunta päättää, että Humalistonkadun pyörätie toteutetaan aikaisintaan vuonna 2017. Lisäksi Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää, että Humalistokadun ympäristön pysäköintiä kehitetään liitteen 4 mukaisesti niin, että Käsityöläiskadulla ja Rauhankadulla muutetaan osa pysäköintipaikoista kohtisuoriksi ja, että Rauhankadulla Käsityöläiskadun ja Humalistonkadun välillä olevat asukaspysäköintipaikat siirretään korttelin päähän Rauhankadulle ja Käsityöläiskadulle, ja niiden tilalle tulee maksullisia pysäköintipaikkoja.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin kahden äänestyksen jälkeen.

Ensimmäisessä äänestyksessä äänestettiin asian käsittelyn jatkamisen ja Suomisen Koskimiehen kannattamana tekemän pöydällepanoehdotuksen välillä. Asian käsittelyn jatkaminen voitti äänin 7-5, yksi poissa.

Asian käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Toivari, Nurmio, Koski, Kari, Aholainen, Harjanne ja Puljujärvi-Seila.

Pöydällepanon puolesta äänestivät Suomisen ja Koskimiehen lisäksi Takkinen, Sipilä ja Hihnala. Mantere oli poissa kokouksesta.

Toisessa äänestyksessä äänestettiin Koskimiehen Takkisen kannattamana tekemän muutosehdotuksen ja esittelijän päätösehdotuksen välillä. Koskimiehen Takkisen kannattamana tekemä muutosehdotus oli, että poistetaan päätösehdotuksesta sana "aikaisintaan", jolloin pyörätie tulisi toteutettavaksi vuonna 2017. Esittelijän päätösehdotus voitti äänin 7-5, yksi poissa.

Päätökseksi tulleen päätösehdotuksen puolesta äänestivät Toivari, Nurmio, Koski, Kari, Aholainen, Harjanne ja Puljujärvi-Seila.

Koskimiehen Takkisen kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Sipilä, Hihnala ja Suominen.

Mantere oli poissa kokouksesta.

Jakelu

tpvYmpäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu, suunnitteluyksikkö


Liitteet:

Kilajk § 190
Liite 1:Humalistonkadun liikennesuunnitelma Puutarhakadun ja Ratapihankadun väliltä: L 4920 035, 18.2.2015
Liite 2:Humalistonkadun liikennesuunnitelma Yliopistonkadun ja Puutarhakadun väliltä: L 4920 036, 18.2.2015
Liite 3:Suunnitelmaselostus
Liite 4:Periaate pysäköintipaikkojen muutoksista Rauhankadulla ja Käsityöläiskadulla
Liite 5:Liikennesuunnitelmaluonnos Käsityöläiskadun pyöräkaistoista
Liite 6:Liikennesuunnitelmaluonnos Käsityöläiskadun pyörätiestä