Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallituksen konsernijaosto1105.03.20186

2632-2018 (00 00 01, 02 05 03)

Kuntalain (129 § - Lainan taikka takauksen tai muun vakuuden antaminen) mukaiset vakuusjärjestelyt kaupunkikonsernin yhteisöille

Tiivistelmä: -

Khkon § 11

Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna ja lakimies Antti Mäkelä 6.2.2018:

Kuntalain 129 § mukaan (Lainan taikka takauksen tai muun vakuuden antaminen) kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, joka liittyy sen liikuntalain (390/2015), kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (728/1992), museolain (729/1992), teatteri- ja orkesterilain (730/1992) tai nuorisolain mukaisen tehtävän edistämiseen. Takauksen ja muun vakuuden antamisen edellytyksistä on kuitenkin voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. Lisäksi kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun palveluvelvoitteeseen.

Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään.

Lähtökohtaisesti kaupunki ei ole pyytänyt vastavakuuksia tytäryhtiöilleen myöntämilleen antolainoille tai takauksille muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, kaupungin omistaessa 50 -100 % kyseisen yhtiön osakekannasta.

Kuntalain 129 §:n nojalla kaupungin on syytä pyytää riittävät ja turvaavat vastavakuudet pääsääntöisesti kaikilta uusilta antolainoiltaan sekä kunnan omavelkaisilta takauksiltaan. Ennen lain voimaantuloa myönnetyiltä antolainoilta ei tulla pyytämään vastavakuuksia. Käytännössä järjestely ei muuta kaupungin tämänhetkistä taloudellista asemaa mitenkään. Vakuusjärjestelyllä kaupunki turvaa saamisensa insolvenssitilanteessa yhtiön eri velkojien keskinäisen etuoikeusaseman suhteen, mikäli kaupungin tytäryhtiöllä on myös konsernin ulkopuolisia vakuudellisia lainoja.

Kaupunginhallitukset konsernijaoston tulisi antaa alla eritellyille konserniyhteisöillä asiaa koskeva konserniohje, jonka mukaan yhtiöiden hallitusten tulee päättää vastavakuuden myöntämisestä kaupungille antolainan, takauksen, tililimiitin tai leasinglimiitin vakuudeksi, mikäli kyseinen laina, takaus, limiitti tai leasinglimiitti on myönnetty ao. yhteisölle lain voimaantulon (1.5.2015) jälkeen.

Koska yhtiöiden asema kuntakonsernissa, toiminta markkinoilla ja vastuut kaupungille vaihtelevat tapauskohtaisesti, joudutaan myös vastavakuuksien laji, tarve ja määrä arvioimaan yhteisökohtaisesti. Poikkeuksena pääsäännöstä ovat kaupungin myöntämät vaihtovelkakirjalainat (Turun Satama Oy, Kuntec Oy, Arkea Oy, Turun Teknologiakiinteistöt Oy ja Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy), joiden vvk-lainapääomat vastaavat lähinnä ao. yhtiöiden omaa pääomaa, eli lainojen ehdot ja tuottovaatimukset ovat ehdoiltaan hyvin lähellä oman pääoman tuottovaatimusta. Oman pääoman erälle ei kuntalain mukaan tule saada vastavakuutta.

Oheismateriaalissa 1 on esitetty kaupungin antolainat tilanteessa 31.12.2017 ja sarakkeessa AS nykyiset kaupungin hallussa olevat vakuudet sekä esitys uudesta mahdollisesti haettavasta turvaavasta vakuudesta.

Perustelut yhtiöittäin

Koy Turun Syvälahden koulu, Koy Turun Yli-Maarian koulu ja Koy Turun Kaupunginteatteri ovat kaikki kaupungin 100 % omistamia yhtiöitä, joiden rahoitus on hoidettu rakennusaikaisen tililimiitin kautta. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt em. yhtiöiden lainoille omavelkaiset takaukset. Tulevaisuudessa, yhtiöiden rakennusaikaiset tililimiitit konvertoidaan pitkäaikaiseksi lainaksi kaupungin takauksella. Koy Turun Syvälahden koulun ja Koy Turun Kaupunginteatterin lainat on otettu ennen kuntalain voimaantuloa eli niille ei vaadita vakuutta.

Koy Turun Yli-Maarian koulun rahoitus on myönnetty helmikuussa 2016, minkä johdosta tälle määrälle haetaan riittävä vakuus (kiinteistökiinnitys). Myös Koy Turun Yli- Maarian koulun takaukselta edellytetään kaupunginvaltuuston päätöksessä vastavakuutta.

Kuntec Oy: Yhtiö toimii markkinoilla, minkä vuoksi valtiontukisäännökset edellyttävät täyttä vakuutta annetuille viiden (5) milj. euron leasinglimiitin takaukselle ja viiden (5) milj. euron myönnetylle tililimiitille. Yhtiöltä haetaan siten 10 milj. euron yrityskiinnityspanttia.

Arkea Oy: Yhtiö toimii markkinoilla, minkä vuoksi valtiontukisäännökset edellyttävät täyttä vakuutta annetuille 0,5 milj. euron leasinglimiitin takaukselle ja neljän (4) milj. euron myönnetylle tililimiitille. Yhtiöltä haetaan siten 4,5 milj. euron yrityskiinnityspanttia.

Oy Turku Energian, Lännen Tekstiilihuolto Oy:n, Turun Satama Oy:n, Koy Turun Monitoimihallin ja Turun Vesihuolto Oy:n osalta on perusteltua hakea yrityskiinnityspanttia niille antolainojen, tili- ja leasinglimiittien (ei vvk-lainoille) pääoman määrälle, joka on myönnetty yhtiöille Kuntalain voimaantulon (1.5.2015) jälkeen.

TVT Asunnot Oy:n ja Koy Turun Puistovalkaman (TVT:n tytär) osalta on perusteltua hakea kiinteistövakuus koko TVT – konsernin osalta siten, että vakuuden määrässä on huomioitu myös TVT:n tytäryhtiöiden (Turun Palvelutilat, Turun Päiväkoti, Koy Kulkurin Valssi ja Koy Vuokkokoti) riittävät vakuudet myönnetyille antolainoille, takauksille ja tililimiiteille.

Turun ylioppilaskyläsäätiön osalta kaupunki on saanut turvaavat vastavakuudet myöntämälleen omavelkaiselle takaukselle 20,5 milj. euroa (KV 23.6.2014 § 112). Antolainojen osalta suurimman vastuun (n. 7,6 milj. euroa) muodostaa kaupunginvaltuuston 11.1.1999 §14 päättämä velkojen järjestelysopimus, joka erääntyy 15.2.2019. Laina-aika on ollut 20 vuotta ja laina koroton. Mikäli kyseinen laina jälleenrahoitetaan kaupungin toimesta, tulee kyseiselle lainalle saada riittävät turvaavat vastavakuudet jälleenrahoituksen yhteydessä.

Turun Kaupunkiliikenne Oy:n osalta haetaan yrityskiinnityspantti, jolla katetaan antolainojen ja myönnetyn tili- ja leasinglimiitin riittävä vastavakuus.

Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n osalta vakuuksia ei tässä vaiheessa haettaisi, koska Sote-lainsäädännön valmistumisen myötä joudutaan yhtiön omistamisen perusteet harkitsemaan joka tapauksessa uudelleen.

Logomo Oy:n osalta vakuuksia ei haeta, koska myönnetty osakaslaina on hyvin lähellä oman pääoman ehtoista sijoitusta ja Logomon osalta valmistellaan rakennejärjestelyä yhtiön rahoituksen ja omistuksen osalta vuoden 2018 aikana.

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n osalta vakuuksia ei haeta, koska yhtiön pääomarakennetta ollaan juuri muuttamassa eli VVK-lainat tullaan vaihtamaan osakkeisiin ja kaupungin myöntämä 10,0 milj. euron junior-laina erääntyy jo 7.2.2019 eli vakuustarve sen osalta poistuu vajaan vuoden kuluttua.

Muiden vähäisten antolainojen (pääoma alle 500 t€) osalta vakuuksia ei haeta niiltä osin mitä kaupungilla jo ole hallussaan. Kuntien Tieran osalta yhtiön laina on myönnetty ennen lain voimaantuloa ja yhtiö toimii sidosyksikkönä eli vakuuksille ei ole siten perustetta.

Oheismateriaali 1Kaupungin antolainat tilanteessa 31.12.2017

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto ilmoittaa konserniohjeena, että kaupungin määräysvallassa olevien konserniyhtiöille myönnettävissä takauksissa, antolainauksessa ja tili- ja leasinglimiiteissä tulee noudattaa Kuntalain 129 §:ää, jonka mukaan kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Hallintosäännön 43 § mukaan talous- ja strategiaryhmän johtajan erityinen toimivalta kattaa rahoitusjärjestelyjen toteuttamisen kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päätösten ja kaupunginjohtajan ohjeiden mukaisesti sekä lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen myöntämisen kaupungin määräysvallassa olevalle yhteisölle valtuuston hyväksymissä rajoissa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvArkea Oy
tpvKiinteistö Oy Turun Monitoimihalli
tpvKiinteistö Oy Turun Puistovalkama
tpvKiinteistö Oy Turun Yli-Maarian koulu
tpvKuntec Oy
tpvLännen Tekstiilihuolto Oy
tpvOy Turku Energia-Åbo Energi Ab
tpvTurun Satama Oy
tpvTurun Vesihuolto Oy
tpvTurun Ylioppilaskyläsäätiö - Studentbystiftelsen i Åbo
tpvTVT Asunnot Oy
tpvKonsernihallinto, lakiasiat