Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto318.01.20213
Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto901.02.20213

12135-2020 (10 03 01, 10 03 02)

Linnakaupungin monitoimitalon tarveselvitys

Tiivistelmä:

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaostolle esitetään Linnakaupungin monitoimitalon tarveselvityksen hyväksymistä, ja että hankesuunnitteluun siirrytään monitoimitalovaihtoehdolla.

Khkeh § 3

Toimitilapäällikkö Minna Juselius ja tilacontroller Saku Lehtiö 17.12.2020:

Tarveselvityksen alkuperäinen tavoite oli tutkia vaihtoehtoinen ratkaisu Juhana Herttuan koulurakennuksen peruskorjaamiselle. Lisäksi tuli selvittää toimialojen muut mahdolliset lähialueen tilatarpeet, jotka olisivat yhdistettävissä samaan hankkeeseen. Tästä syystä selvitystä on viety eteenpäin monitoimitalon nimellä.

Tarveselvityksen laadinnan aikana Juhana Herttuan koulurakennus suljettiin sisäilmaongelmien vuoksi maaliskuussa 2020. Samaan aikaan suljettiin vastaavista syistä myös Luolavuoren koulu. Luolavuoren yläkoulun erityisoppilaiden tilat päätettiin tässä yhteydessä liittää tarveselvitykseen mukaan.

Lisäksi toukokuussa 2020 päivitetyt, kouluikäisten osalta voimakkaasti pienentyneet väestöennusteet, aiheuttivat vielä uuden tarkastelukierroksen erityisesti hankkeen mitoituksen suhteen. Epävarman ennusteen pohjalta rakennettava suuri lisäkapasiteetti olisi vaarassa jäädä tyhjilleen, mikäli kasvua ei tulekaan.

Ratkaisuna esitetään väistökoulun rakentamista tämän uudisrakennushankkeen yhteyteen. Varaudutaan Juhana Herttuan osalta ennusteen mukaiseen kasvuun ja rakennetaan lisäksi n.300 oppilaspaikan vaatimat lisätilat väistökouluksi. Tällöin ei tiloja ”rakenneta tyhjilleen”. Jos kasvu on ennakoitua suurempaa, pystytään tähän vastaamaan hankkeen myötä jo olemassa olevilla tiloilla.

Perusopetuksen tilaratkaisu on tarveselvityksessä jaettu kahteen osaan. Topeliuksen nykyisiin alakoulun rakennuksiin sijoitetaan perusopetuksen 1-6 -luokat ja ap-ip -toiminta. Esiopetus siirretään takaisin alakoulun yhteyteen.

Uudisrakennukseen sijoitetaan Juhana Herttuan ja Luolavuoren yläkoulun korvaavat tilat, sekä varautuminen oppilasmäärän kasvuun. Uudisrakennukseen on lisäksi mitoitettu väistökoulukäyttöön perusopetukselle n.300 oppilaspaikkaa. Normaalien opetustilojen lisäksi on huomioitu luonnontieteiden sekä taito- ja taideaineiden tiloihin lisämitoitus siten, että myös yläkoulun väistökäyttö onnistuu opetussuunnitelman mukaan normaalisti.

Koulun lisäksi uudisrakennukseen sijoitetaan oppilashuollon ja liikunnan tilat. Liikuntasaleista toinen on täysikokoinen sisäpelikenttä ja toinen pienimuotoisempaan ryhmäliikuntaan yms. soveltuva ns. ”peilisali”. Pieni Sali soveltuu hyvin myös päiväkodin käyttöön. Päiväkoti on mitoitettu 6-ryhmäisenä, jossa on n.126 hoitopaikkaa.

Muut toimialat eivät nähneet tässä yhteydessä tarvetta liittyä hankkeeseen mukaan.

Uudisrakennukseen tulee laskennallisesti n.850 oppilaspaikkaa ja 126 päiväkodin hoitopaikkaa, yhteensä siis lähes 1000 lasta. Henkilökuntaa rakennukseen tulee sijoittumaan arviolta 150.

Topeliuksen alakoulun korjauskustannusten on arvioitu olevan yhteensä n.4,1milj.€ (alv0%).

Uudisrakennuksen toteutushinta lopullisista ratkaisuista ja laajuudesta riippuen on arviolta 3000-3300€/brm2 (bruttoalaa, alv0%). Kokonaiskustannuksen ollessa näin yhteensä n.41 – 45 milj.€ (alv0%).

Yhteenlaskettuna Topeliuksen koulun ja Linnakaupungin monitoimitalon kustannusten arvioidaan olevan näin ollen n. 45 – 49 milj.€ (alv 0%).

 

Juhana Herttua

Luolavuoren

Väistökoulu/

 

 

+kasvuenn. 2020-2030

yläkoulu

kasvuenn. 2030-40

YHT:

Yhteistilat

1004 m²

 249 m²

 544 m²

1796 m²

Koulutilat

3258 m²

 1231 m²

 1903 m²

6391 m²

Yhteensä hyötyala:

 4261 m²

 1480 m²

 2446 m²

8188 m²

 

  

  

  

 

Oppilashuolto

 106 m²

 94 m²

 31 m²

231 m²

Liikuntatilat

 1695 m²

 288 m²

  

1983 m²

Päiväkoti

 1390 m²

  

  

1390 m²

Yhteensä hyötyala:

 7452 m²

 1861 m²

 2478 m²

11791 m²

Yhteensä bruttoala:

8520 m²

2128 m²

2833 m²

13481 m²

Uudisrakennusta esitetään sijoitettavaksi Vaasanpuiston kaava-alueelle. Rakennuksen ja sen piha-alueen laajuuden vuoksi ei vaihtoehtoja varsinaisesti ole. Uutena kaava-alueena olisi tässä yhteydessä mahdollista ottaa heti aluksi huomioon suuren koulurakennuksen järjestelyt. Asemakaavan valmistuminen on arvioitu vuodelle 2023. Näin ollen pienin varauksin voidaan arvioida uudisrakennuksen aikaisimmaksi mahdolliseksi valmistumisajankohdaksi vuosi 2025.

Saadut lausunnot

Tilapalvelut pyysi lausuntoa Linnakaupungin monitoimitalon tarveselvityksestä kasvatus- ja opetuslautakunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta, liikuntalautakunnalta ja kaupunkiympäristölautakunnalta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta 25.11.2020 § 177:

Lähtökohtana on, että uudisrakennus on monilta osin korvaava investointi. Tarkoituksena on korvata Topeliuksen yläkoulun käytössä ollut ns. Juhana Herttuan entinen koulurakennus sekä osin suljettuna oleva Luolavuoren koulurakennus. Topeliuksen koulu on alueen lähikoulu, jossa annetaan opetusta vuosiluokilla 1-9. Luolavuoren koulu on lähikoulu vuosiluokilla 1-6 ja keskitetyn palvelun koulu vuosiluokilla 7-9. Luolavuoren koulun 7.-9. -luokan oppilailta on tähän asti puuttunut ns. vertaisryhmä kokonaan. Nykyisen koulutuksen järjestämismallin mukaan erityisen tuen oppilaita ei tule eristää muista saman ikäisistä oppilaista ja tulee etsiä mahdollisuuksia opetukselliseen ja toiminnalliseen integraatioon kuten Luolavuoren koulun 1-6 -vuosiluokilla on tapahtunut.

Useissa aiemmissa yhteyksissä sekä sivistystoimialan virkajohto että kasvatus- ja opetuslautakunta ovat todenneet tarpeen väistökoululle, jotta voidaan vähentää niitä tarpeita, joita usein äkillisesti ja suunnittelematta syntyy, kun kouluja joudutaan pakottavista syistä siirtämään väistötiloihin.

Koko ns. Linnakaupungin alueen osalta, joka käsittää uudisrakennettavan alueen, joka sijoittuu Linnankadun ja Uudenkaupungin radan väliselle alueelle, asukasennuste on varsin epävarma. Epävarmuutta osaltaan lisää se tosiasia, että 0-15 -vuotiaiden päiväkoti- ja peruskouluikäisten lasten määrä on tätäkin epävarmempi. Joka tapauksessa on oletettavaa, että alueelle muuttaa 15.000 uutta asukasta.

Sivistystoimiala kiinnittää lautakunnan huomiota, että tarveselvitys on peruskoulun ja päiväkodin tarpeen selvittämisen näkökulmasta perusteltu ja hyväksyttävissä.

Sen sijaan sivistystoimiala kiinnittää lautakunnan huomiota, että kaksi ehdotettua sijaintipaikkaa (vaihtoehdot 2 ja 3) ovat alueella, jossa on pilaantuneita maita ja jossa muutenkin paalutussyvyyksistä johtuen perustamiskustannukset nousevat vääjäämättä huomattavan korkeiksi. Tämä viime kädessä tulee aiheuttamaan korkeat rakennuskustannukset ja siten toimialalle ja lautakunnalle merkittäviä vuokravelvollisuuksia. Lautakunnan tulisi edellyttää uusien sijaintivaihtoehtojen etsimistä, jotta rakentamiskustannuksia voidaan alentaa.

Esittelijän ehdotus oli, että Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy tarveselvityksen perusteet, mutta ei katso voivansa sitoutua aiheutuviin kustannuksiin ennen kuin selkeästi on perusteltu, ettei laajalta alueelta löydy sellaisia perustamisolosuhteita, jotka ovat kustannuksiltaan edullisempia.

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi ehdotuksen ja lisäksi lautakunta totesi, että

Liikuntalautakunta 17.11.2020 § 102:

Tarveselvitystä on tehty hyvässä yhteisymmärryksessä kaupungin eri toimijoiden kesken ja tilaohjelmasta löytyy liikuntapalveluiden kannalta oleelliset ja välttämättömät tilat eli 1056m2 kokoinen liikuntasali, joka on jaettavissa kolmeen eri osaan sekä sen vaatimat pukuhuone ynnä muut oheistilat. Tämän lisäksi monitoimitaloon on tarkoitus rakentaa pienempi 200m2 liikuntatila, joka voidaan varustaa normaalista liikuntasalista poikkeavalla tavalla, tarjoamaan houkuttelevan olosuhteen pienempien lasten liikkumiseen, sekä tarvittaessa erityislasten motoristen taitojen kehittymiseen. Pienimpi liikuntatila mahdollistaa myös uudenlaisia mahdollisuuksia ikäihmisten liikuntatoiminnan edistämiseen Turussa.

Erityisen huomio on silti kiinnitettävä monitoimitalon yhteydessä oleviin ulkoliikuntaolosuhteisiin. Monitoimitalon tontti on kokonaisuudessaan riittävän suuri, jotta siihen voidaan sijoittaa sekä yläkoululaisille suunnattuja liikuntaolosuhteita, sekä pienemmille lapsille soveltuvia olosuhteita. Olosuhteiden tarkempi suunnittelu tehdään hankesuunnitteluvaiheessa, mutta niiden tulee sisältää vähintään nappulakenttäkokoinen valaistu pallokenttä 44x64m, joka on päällystetty lyhytnukkaisemmalla keinonurmella, jotta sitä voidaan talvisin jäädyttää. Lisäksi alueelle tulee sijoittaa mm monitoimikenttä, skeitti-, skuutti- ja muita pienempiä omatoimisen liikkumisen olosuhteita eri ikäisille kuntalaisille.

Liikuntalautakunta puoltaa monitoimitalon rakentamista esitetylle Vaasan puiston alueelle ja sitoutuu omalta osaltaan siihen rakennettaviin liikuntaolosuhteisiin. Monipuoliset ja riittävän laadukkaat liikuntaolosuhteet tarvitsevat riittävän investointibudjetin lisäksi myös ylläpitoon varattavat resurssit liikuntapalveluiden budjettiin, jotta olosuhteita voidaan ylläpitää ja tarjota ympärivuoden korkealla käyttöasteelle kuntalaisille.

Kaupunkiympäristölautakunta 24.11.2020 § 419:

Konsernihallinnon tilapalveluiden laatima tarveselvitys esittää uuden Linnakaupungin monitoimitalon sijoittamista Vaasanpuiston alueelle. Uusi monitoimitalo vaatii piha-alueineen n. 2,5 – 3 ha suuruisen tontin, jolle ei ole käytännössä nykyisen Juhana Herttuan koulun lähialueelta muita sekä tilavaraukseltaan että liikkumisen kannalta hyviä soveltuvia sijoituspaikkoja löydettävissä. Tästä syystä esitettyä sijoituspaikkaa pidetään hankkeelle hyvänä. Uusi sijoituspaikka tukee myös hyvin uusien Kirstinpuiston sekä Herttuankulman kehittyvien asuinalueiden tarpeita.

Vaasanpuiston alueen kaavoitukseen on varauduttu kaupungin asemakaavoitusohjelmassa. Työ on ohjelmoitu käynnistettäväksi vuonna 2022 ja kaava on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2023 aikana. Asemakaavoituksen yhteydessä tullaan arvioimaan tarkemmin koulun paras sijoituspaikka alueella.

Laadituissa kustannusarvioissa tulee huomioida, että Vaasanpuiston alueella on merkittävässä määrin pilaantuneita maa-alueita. Ne vaikuttavat sekä rakennuspaikan sijoitteluun että myös tuleviin rakennuskustannuksiin. Alueelta on Rambollin laatima pilaantuneiden maiden riskinarvio. Arvion perusteella koulun sijoittaminen alueelle aiheuttaa n. 3- 5 milj. euron maaperän kunnostamiskustannukset.

Uuden koulun sijoittaminen Vaasanpuistoon vapauttaa nykyisen Juhana Herttuan koulun kiinteistön jatkokehitykseen. Tämä mahdollistaa kohteen kaavoituksen samassa yhteydessä Merenkulkuoppilaitoksen kaavan kanssa ja voi edistää kokonaisuuden kannalta paremman maankäytöllisen ratkaisun löytymistä. Juhana Herttuan koulun rakennukseen tullee liittymään suojelutavoitteita, jotka todennäköisesti tulevat rajoittamaan rakennuksen tulevaa käyttötarkoitusta ja siten sen jatkokäyttöä.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi ehdotuksen seuraavalla lisäyksellä:

"Lautakunta pitää tärkeänä, että Juhana Herttuan koulutalon mahdolliset suojeluarvot selvitetään. Juhanan Herttuan tontin tulisi ensi sijassa säilyä kaupungin toimintojen käytössä. Lisäksi lautakunta pitää alueen kehittymisen kannalta tärkeänä, että Turun kaupungilla on ajantasainen käsitys kouluverkon kehityksestä ja tarpeista."

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2020 § 493:

Lautakunta päätti antaa tarveselvityksestä seuraavan lausunnon (hieman tiivistetty muoto):

Topeliuksen alakoulun yhteydessä tarjotaan oppilashuollon (kouluterveydenhuolto, psykologi, kuraattori ym.) palveluja ja palvelutaso tullaan pitämään ennallaan.

Monitoimitalon tarveselvityksessä alakoulun oppilashuolto sijoitetaan nykyiseen hallintorakennukseen, jolloin vähäisillä väliseinämuutoksilla saadaan toteutettua mm. lepohuone ja hätäpoistumistie terveydenhoitajan huoneeseen. Kouluterveydenhuollon kannalta tämä ratkaisu olisi kannatettava.

Topeliuksen yläkouluun on mitoitettu kaksi terveydenhuollon tilaa. Yläkoulun kouluterveydenhuoltoon tarvitaan tila vähintään yhdelle terveydenhoitajalle ja väistökoulun tarpeisiin toiselle terveydenhoitajalle. Hyvinvointitoimialalla työskentelee enenevissä määrin liikkuvaa työtä tekeviä henkilöitä, jotka tarvitsisivat ajoittain työskentelytiloja sekä sosiaali- ja taukotiloja. Tämä tulisi huomioida uusia tiloja suunnitellessa.

Oppilashuolto tulee rakennusta suunnitellessa käsitellä yhdessä, josta muodostetaan kaikkia toimijoita hyödyttävä kokonaisuus. Myös psykologin ja kuraattorin tilat ovat sijoitettavissa oppilashuollon tilojen yhteyteen. Kouluterveydenhuollon näkemyksen mukaan vaihtoehto 2 sopii sijaintinsa ja ympäristönsä puolesta uudisrakennukselle. Tässä vaihtoehdossa on huomioitava vilkkaan Tukholmankadun liikennejärjestelyt oppilaiden turvallisuuden takaamiseksi. Suurin osa oppilaista joutunee ylittämään Tukholmankadun.

Hyvinvointitoimialan näkemyksen mukaan monitoimirakennuksen rakentaminen tulee toteuttaa vaihtoehdon 2 mukaisesti (sijoitus Vaasanpuiston kaava-alueelle).

Yhteenveto

Sivistystoimiala sekä Kasvatus- ja opetuslautakunta nostivat aiheellisesti esiin huolensa ehdotetun sijainnin perustamiskustannuksista, erityisesti pilaantuneiden maiden osalta.

Paalutussyvyyksien osalta alue on Turun seudulle täysin tyypillinen, syvyyksien vaihdellessa n. 5 ja 30 metrin välillä. Vaasanpuiston alue on entisen Turun kaupungin keskuspuhdistamon toiminnan jäljiltä tutkittu kokonaisuudessaan. FCG Oy on laatinut maaperän pilaantuneisuudesta selvityksen, sekä lisäksi eri toimintojen sijoittamisen kannalta riskinarvion kustannusvaikutuksineen. Pienin kustannusvaikutus olisi puistolla, jolloin voidaan monin paikoin vain peittää olemassa oleva maa-aines, jota ei tarvitse vaihtaa. Suurempia kustannuksia aiheuttaa rakentaminen, jolloin perustuksien yms. rakenteiden vuoksi kaivettava maa on kuljetettava pois.

Tarveselvityksessä esitetty uudisrakennus ulkoalueineen tulee käyttämään Vaasanpuiston 9,9ha alueesta kuitenkin vain osan, lopullisista ratkaisuista riippuen arviolta 20-25%. Pilaantuneiden maiden kustannusvastuu on joka tapauksessa kaupungilla, eikä näitä kuluja tulisi sisällyttää koulurakennushankkeeseen sellaisenaan rasittamaan suoraan käyttäjätoimialan taloutta. Kustannuksia voidaan kattaa esim. alueen muun osan kaavoittamisella asuinkäyttöön, jolloin mm. tonttimaan myynnistä saadaan tuloja.

Keskusteluissa ja lausunnoissa on myös tiedusteltu vaihtoehtoista sijaintia tarveselvityksessä tutkituille ja nyt esitettävälle paikalle. Lähiympäristössä on kuitenkin lähes yksinomaan vanhoja teollisuuskiinteistöjä, mitkä olisivat kaavoituksen kautta mahdollisia vaihtoehtoja uudisrakennuksen sijainniksi. Näistä tulisi kuitenkin tehdä PIMA-selvitys aivan kuten Vaasanpuistossakin. Maamassojen vaihtotarvetta ei näin ollen tässä vaiheessa varmuudella tiedetä, mutta oletettavasti tähän haasteeseen törmätään myös muilla alueen sijainneilla. Sijainti ei muiltakaan osilta näissä oleellisesti paranisi nyt esitettyyn nähden.

Juhana herttuan koulurakennuksen osalta on lausunnoissa pyöritelty useita eri näkökulmia ja selvitettäviä asioita. Rakennuksen peruskorjaamista arvioineen hankesuunnitteluprosessin aikana v.2018 todettiin korjauskustannusten kohoavan korkeiksi ja koulukäytön edellyttävän nykytekniikan sovittaminen haastavaksi. Kustannusarvio peruskorjaamiselle, siis ennen v.2020 sisäilma- ja kosteusteknisessä kuntotutkimuksessa todettuja vaurioita, oli tuolloin n.15M€. Saneeraus väistökoulukäyttöön pitää edelleen sisällään samat tekniset haasteet kuin ennenkin. Hajautettu ratkaisu väistökoulun ja Topeliuksen yläkoulun välillä kasvattaisi lisäksi hankekustannuksia huomattavasti, sekä poistaisi yhteistoimintamahdollisuuden näiden väliltä niin henkilökunnan kuin tilojenkin suhteen. Liikkumavara mm. oppilasmäärän osalta on koulujen välillä huomattavasti joustavampi kokonaisratkaisun sisältävässä hankkeessa.

Museokeskus kirjasi v.2018 hankesuunnitelmaan: Turun museokeskus on arvottanut Juhana Herttuan koulutalon modernistisen arkkitehtuurin ja Turun sivistyshistorian avainkohteena paikallisesti arvokkaaksi (SR3). Se muodostaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan, eri aikakauden koulusuunnitteluperiaatteita kuvastavan hienon kokonaisuuden Malminkadun vastakkaisella puolella sijaitsevan Topeliuksen koulun samalla kalliolla kohoavan, valtion rakennuttaman merenkulkuoppilaitoksen kanssa. On oletettava, ettei museokeskus tule puoltamaan rakennuksen purkamista.

Uuden koulun sijoittaminen Vaasanpuistoon vapauttaa nykyisen Juhana Herttuan koulun kiinteistön jatkokehitykseen. Mikäli kiinteistö jäisi kaupungin käyttöön, olisi sille todennäköisesti helpompi löytää jatkokäyttömahdollisuuksia, jos sen peruskorjaaminen voitaisiin suunnitella peruskoulukäyttöä pienemmille henkilömäärille, jolloin mm. nykytekniikan ja tilojen sovittamisen kustannukset putoaisivat. Suojelun piirin arvotettu rakennuksen massoittelu ja julkisivut olisi myös kevyemmällä ratkaisulla helpompi säilyttää.

Luolavuoren yläkoulun oppilaat ovat erityisen tuen piirissä olevia, pienryhmissä toimivia oppilaita. Heiltä puuttuu nykytilanteessa ikätasoinen vertaisryhmä, eikä heillä ole mahdollisuutta opetussuunnitelman edellyttämään yhteistyöhön yleisopetuksen oppilaitten kanssa. Yhteiset koulut ovat sekä valtakunnan että kaupungin pedagoginen periaate ja tavoite. Yhteinen koulu antaa erityisen tuen oppilaille mahdollisuuden osallistua ja oppia muiden kanssa, sekä on tärkeä tasa-arvon kannalta. Luolavuoren yläkoulun erityisen tuen oppilaat joutuvat jo tälläkin hetkellä toimimaan väistötiloissa eikä pysyvien tilojen saamista tulisi viivyttää. Väistötilaratkaisut ovat parhaimmillaankin vain välttäviä uusiin tarvittaviin esteettömiin tiloihin nähden, jotka tämän hankkeen yhteydessä on mahdollista toteuttaa.

Liite 1Linnakaupungin monitoimitalon tarveselvitys

Kaupunginjohtaja Minna Arve

EhdotusKaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan tarveselvityksen. Hankesuunnitteluun siirrytään monitoimitalovaihtoehdolla, jossa toteutetaan Linnakaupunkiin Vaasanpuiston alueelle Topeliuksen yläkoulun, Luolavuoren yläkoulun, päiväkodin sekä väistökoulun tilat.

PäätösAsia pantiin pöydälle Maaskolan Miikkolan kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä selvittämässä toimitilapäällikkö Minna Juselius.

Khkeh § 9

Pöydältä 18.1.2021 § 3

PäätösEhdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

Molemmat muutosehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Maaskolan Aaltosen kannattamana tekemästä ehdotuksesta seuraavansisältöinen muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti:

"Luolavuoren koulun erityisen tuen oppilaiden osalta on vielä hankesuunnittelun yhteydessä selvitettävä vertaisryhmän sijainti suhteutettuna kuljetuksiin ja uuteen kouluverkkoselvityksen."

Sundqvistin Aaltosen kannattamana tekemästä ehdotuksesta seuraavansisältöinen muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti:

"Asemakaavoituksessa sekä rakennusten ja piha-alueen toimintojen sijoittelussa tulee mahdollistaa lisäsiiven tai muun laajentumisosan rakentaminen tontille myöhempänä ajankohtana.

Perustelut:

Linnakaupungin alueen asukasennuste on epävarma, minkä johdosta alueen oppilasmäärä saattaa olla huomattavasti nyt mitoituspohjana käytettyä arviota suurempi. Lisäksi alueella voidaan tulevaisuudessa tarvita tiloja nyt esitettyä laajemmille toiminnoille. Linnakaupungin alueelle ei esimerkiksi tässä vaiheessa ole suunniteltu erillistä nuorisotila, sillä nuorisotoimi ei katsonut vielä pystyvänsä osoittamaan resursseja tätä varten. Näihin mahdollisiin uusiin toimintoihin ja ennustettua suurempaan oppilasmäärään on järkevä varautua jo suunnitteluvaiheessa, jotta mahdolliset laajennustarpeet on tulevaisuudessa helppo toteuttaa monitoimitalon yhteyteen taloudellisesti kestävällä tavalla."

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä selvittämässä toimitilapäällikkö Minna Juselius.

Jakelu

tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKaupunkiympäristötoimiala
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut
tiedSivistystoimiala


Liitteet:

Khkeh § 3
Liite 1:Linnakaupungin monitoimitalon tarveselvitys

Khkeh § 9
Liite 1:Linnakaupungin monitoimitalon tarveselvitys