Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto3708.06.20204

2989-2020 (10 03 02)

Pansio-Pernon monitoimitalon tilatarveselvitys

Tiivistelmä:

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaostolle esitetään, että Pansio-Pernon monitoimitalon -tilatarveselvitys hyväksytään vaihtoehdon A mukaisesti, jossa toteutetaan alakoulun, esiopetuksen, ap-ip-kerhotoiminnan, kirjaston, nuorisotilan, päiväkodin ja perhetelakkatoiminnan tilat uuteen monitoimitaloon vanhan Pernon koulun tontille. Hankkeessa esitetään siirtymistä hankesuunnitteluvaiheeseen.

Khkeh § 37

Toimitilapäällikkö Minna Juselius ja tilacontroller Saku Lehtiö 1.6.2020:

Pansion koulu- ja kirjastorakennuksen peruskorjauksesta on laadittu tarveselvitys 2010 -luvun alkupuolella ja edelleen tarveselvityksen päivitys loppuvuodesta 2017. Tilatarpeiden päivitysselvityksessä tarkasteltiin Pansion koulun ja sen yhteydessä sijaitsevan kirjaston tulevaisuuden tilatarpeita ja etsittiin niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Selvityksen ja siitä saatujen lausuntojen pohjalta todettiin, ettei Pansion koulun peruskorjaus pelkästään teknisenä parannuksena ja korjauksena palvele pitkällä tähtäimellä rakennukseen ajateltua toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi tunnistettiin läheisten palvelurakennusten piakkoin vastaan tulevat peruskorjaustarpeet, jolloin ehdotettiin tutkittavaksi nämä toiminnot yhdistävää toteutusmallia. Tästä johtuen päivitettyä selvitystä ei viety päätöksentekoon ja tarkastelu on nyt laajennettu uudisrakennuksena toteutettavaan monitoimitalomalliin. Tässä yhteydessä tarkasteluun on liitetty läheisen päiväkodin ja nuorisotilan toiminnot sijoitettavaksi samaan rakennukseen koulun ja kirjaston lisäksi.

Tarkastelussa olevat rakennukset ovat 50- ja 70-luvuilta. Rakennukset ovat olleet ilman suuria peruskorjauksia ja nykykunnoltaan vain välttävässä tai heikommassa kunnossa. Koululla on riittämättömät ja osin epätarkoituksenmukaiset tilat, kirjastolla tilat taas ovat pinta-alaltaan hieman ylimitoitetut. Päiväkodilla on ollut tarve lisäryhmille, joita nykytilat eivät mahdollista. Nuorison tilat ovat riittävät ja kunnoltaan välttävät. Ap-Ip -kerhotoiminta sijaitsee nykyisellään väistötiloissa (nuorison rakennuksesta C) koulun puolella.

Pansion nuorisotilan yhteydessä sijaitsee edellä mainitun lisäksi viereisen kisapuiston pukusuojat, nuorten starttipaja sekä kerhotoiminnassa ollut moottorihalli, bändin treenikämppänä toiminut asunto, kaupungin ylläpitämä kuntosali sekä seurakunnan vuokraama tila paikallisen partiolippukunnan käytössä. Näistä toiminnoista on kuntosali sisällytetty monitoimitalon tilaohjelmaan. Kisapuiston puku- ja pesutilat on mahdollista sisällyttää monitoimitalon yhteyteen, mutta tarve tähän riippuu uudisrakennukselle valittavasta sijainnista. Muiden em. kerhotoimintojen, kuten myös koulun yhteydessä sijainneen Icehearts-toiminnan, osalta tulee näiden tilatarve ja sijoittuminen arvioida erikseen.

Pansio-Pernon alueella on yläkouluikäisiä vuosittain noin 40. Näistä yläkouluikäisistä vain osa jatkaisi oman alueensa yläkouluun, ja osa hakeutuisi muihin (esim. erikoislinjojen) yläkouluihin. Näin ollen alueen oppilasmääristä muodostuisi noin 100 oppilaan yläkoulu. Tämän kokoinen yläkoulu ei ole toiminnallisesti kannattava, eikä esimerkiksi valinnaisaineiden toteutusta kyettäisi takaamaan riittävässä laajuudessa. Edellä mainituista syistä monitoimitalohanketta on koulun osalta valmisteltu vain alakoulun kattavana. Pernon vanha koulu puretaan vuoden 2020 aikana ja tähän on varattu tästä hankkeesta erillinen määräraha, purkulupa kuulutettiin 6.5.2020 ja siinä on 30 päivän valitusaika.

Tilatarpeen ratkaisuvaihtoehdot

Tilatarpeen ratkaisuksi on tutkittu toiminnot yhdistävän monitoimitalon uudisrakentamista. Sijaintivaihtoehtoina on tutkittu sekä Pansion koulun vastapäisen Kisapuiston ympäristöä että purettavan Pernon koulun tonttia. Välimatkaa näillä sijainneilla on noin 600m. Vaihtoehtona arvioidaan yhdistettävien toimintojen käytössä olevien nykyrakennusten korjaamista.

Pansion Kisapuiston ympäristöä tutkittiin monitoimitalon mahdollisena sijoitusvaihtoehtona mm. sen hyvien liikuntamahdollisuuksien puolesta. Tutkittu rakennuspaikka on nykyisen Pansion nuorisotilan tontti, joka kuitenkin on monitoimitalon laajuuden kannalta liian pieni. Koulun ja päiväkodin ulkoalueet olisi tässä vaihtoehdossa levitettävä laajalti kisapuiston alueelle, sillä viereinen metsäalue on suojeltu kaavassa. Vaihtoehdossa nuorisotalolle tarvittaisiin väistötilat, mikä myös luo lisäkustannuksia hankkeelle. Sijainnin vahvuus on erittäin kattavat ulkoilu- ja urheilumahdollisuudet kisapuiston alueella.

Pernon koulun tonttia Palvelukeskus Höveliä vastapäätä on tarkasteltu monitoimitalon toisena mahdollisena sijaintina. Vaihtoehdon vahvuudet Kisapuiston tonttiin nähden ovat sen riittävä koko ja tasaisuus sekä yhteistoimintamahdollisuus Hövelin kanssa. Kävelyetäisyys Kisapuistoon on vain n.600m joten nämä erittäin kattavat ulkoilu- ja urheilumahdollisuudet ovat edelleen koulupäivän aikana saavutettavissa. Asemakaava vastaa jo nykyiselläänkin suunnitellun monitoimitalon kokoista rakennusta sekä toimintaa, vaikka vaatiikin joka tapauksessa kaavamuutoksen vapautuvien osien uudelleen käytön, rakennusalan määrittämisen ja mahdollisen tielinjan siirron myötä. Sijainti ei aiheuta myöskään väistötilojen tarvetta, mutta mahdollinen Hyrköistentien uudelleenlinjaus tuo hieman lisäkustannuksia.

Vaihtoehto A: Uudisrakennus -vaihtoehdossa toteutettavalla, alueen palvelut yhteen kokoavalla, monitoimitalolla on mahdollista helposti vastata tuleviin tilatarpeisiin ja viranomaisvaatimuksiin. Palvelut yhdistävällä ratkaisulla voidaan parhaimmillaan saavuttaa kaikille toimijoille yhteiskäytön myötä monipuolisemmat toimintamahdollisuudet kokonaislaajuuden kuitenkin jäädessä jopa pienemmäksi kuin nykyisissä tiloissa.

Monitoimitalon tilaohjelmaan on sisällytetty alakoulun 1.-6. -vuosiluokat kaksisarjaisena, valmistava opetus, esiopetus ja ap-ip -kerhotoiminnan tilat. Lisäksi on huomioitu kasvava pienryhmätilojen tarve. Tilojen mitoitus on 300 oppilaan mukaan.

Oppilashuoltoon on mitoitettu kaksi vastaanoton mahdollistavaa tilaa sekä lisäksi psykologin ja kuraattorin toimistohuoneet oheistiloineen.

Päiväkoti on mitoitettu 6 ryhmän mukaisesti, 126 lapselle.

Päiväkodin ja nuorisotilan yhteyteen sijoitetaan kotikeittiö, jota voidaan hyödyntää niin päiväkodin ja perhetelakan käytössä kuin nuorisotilan harraste- ja kahvikeittiönäkin.

Nuorisotila ja omatoimikirjasto on suunniteltu yhteisenä kokonaisuutena karkeasti ottaen nykykapasiteetin mukaisesti, mutta yhteiset tilankäyttömahdollisuudet tuovat joustoa toimintamahdollisuuksiin ja tapahtumien järjestämiseen.

Yhteiskäyttötiloissa on lisäksi mm. kuntosali ja 450m2 liikuntasali puku-, pesu-, ja varastotiloineen. Keittiö on mitoitettu valmistuskeittiönä ja ruokailutilaan on varattu 150m2. Tekeillä olevan kaupungin keittiöverkkoselvityksen perusteella tulee valmistuskeittiön mitoitusvaraus tarkastaa hankevaiheessa. Kaikissa yhteiskäyttötiloissa aulatiloineen huomioidaan myös iltakäyttö.

Kokonaislaajuus tilaohjelmassa teknisten ja liikennetilojen kanssa on n.6350m2, bruttoala n.7000m2.

Kustannusarviossa perustamiskustannukset ovat 18,6 M€ (alv.0%) ilman kalustamisen ja varustamisen kustannuksia. Hankekustannuksiin tulee lisäksi huomioida kaavailtu Hyrköistentien linjauksen siirtokustannus n. 400 000€.

Vaihtoehto B: Peruskorjausvaihtoehdossa huomioitavaksi tulee nyt kaikkien käsittelyssä olevien nykytoimintojen rakennukset. Nuorison osalta rakennuksissa A-C sijaitsee lisäksi toimintoja, joita ei ole sijoitettu monitoimitaloon, mutta nämä tulee kuitenkin soveltuvin osin kunnostaa, mikäli monitoimitaloa ei toteuteta.

Päiväkodista on tullut viimeisen vuoden aikana useita ja koulusta muutamia sisäilmailmoituksia, joiden käsittely on tällä hetkellä kesken. Päiväkotirakennus on välttävässä kunnossa ja kattoa lukuun ottamatta peruskorjauksen tarpeessa.

Pansion koulu- ja kirjastorakennuksen peruskorjaaminen on tutkittu sitä varten tehdyssä tarveselvityksessä 2012 ja sen päivityksessä 2017. Rakennus on välttävässä, osin huonossakin, kunnossa. Peruskorjaaminen ei mahdollista toimintojen optimaalista järjestämistä sellaisenaan ja laajennuksen tekeminen rakennuksen yhteyteen olisi erittäin haastavaa.

Nuorison rakennukset ovat välttävässä, osin huonossakin, kunnossa. Nuorisotilan rakennuksista moottorihalli ja kisapuiston pukutilat, eli rakennus C, on ollut jo jonkin aikaa vakiokäytöltä suljettuna. Rakenteista löytyneet piilevät vesivuodot ovat aiheuttaneet siinä laajuudessa vaurioita, että rakennus C on todettu purkukuntoiseksi ja nuorisotoimi on päättänyt olla jatkamatta tätä toimintaa.

Varsinainen nuorisotila sijaitsee nyt rakennuksessa B, joka on kunnoltaan kohtalainen. Rakennuksessa A sijaitsee kuntosali, starttipaja, treenikämppä ja seurakunnan partiolle vuokraamat tilat. Rakennuksen kattoa parhaillaan korjataan, muuten tilat ovat välttävässä kunnossa.

Nykyrakennuksien laajuudet huonetila-aloina yhteensä ovat n.6300m2. (sisältäen vss, tekniset ja liikennetilat)

Olemassa olevien rakennusten peruskorjauskustannus on arvioitu neliöhintaperusteisesti. Kustannusvaihtelu tämän tyyppisten rakennusten korjaamisessa on mm. kuntotasosta riippuen erittäin suuri. Peruskorjaamisen kokonaiskustannukset asettuvat arviolta noin 19-22 M€:on (alv. 0%). Tämä kattaa ainoastaan nykytilojen korjaamisen, eikä toiminnan kaipaamia laajennuksia tai muutoksia.

Peruskorjaamisen yhteydessä tulee hankekustannuksiin merkittävä lisä myös tarvittavien väistötilojen hankinnasta.

Sisäisten vuokrien arviot

Monitoimitalo:

Peruskorjaus:

Koulu 1 000 000 – 1 100 000 €/v

Päiväkoti 380 000 – 420 000 €/v

Kirjasto 130 000 – 140 000 €/v

Nuoriso 80 000 – 90 000 €/v

Keittiö 50 000 – 55 000 €/v

Hyvinvointitoimiala  8 000 – 9 000 €/v

Tarveselvityksen yhteenveto

Selvityksestä voidaan todeta, että peruskorjaaminen sekä monitoimitalon uudisrakentaminen ovat hankekustannuksiltaan melko samaa suuruusluokkaa. Korjaaminen ei vielä ratkaise toiminnan vaatimia muutoksia ja lisätilatarpeita sekä sisältää aina riskejä, joita ei uudisrakentamisessa ole, lisäksi rasitteena ovat väistötilojen kustannukset. Monitoimitalo mahdollistaa uudenlaisten oppimisympäristöjen huomioimisen ja Pernon koululta vapautuvan tontin käyttö luo Pansio-Pernon alueelle elävöittävää uutta ympäristöä.

Pyydetyt lausunnot

Tilapalvelukeskus pyysi käyttäjänäkökulmasta lausuntoa Pansio-Pernon monitoimitalon tilatarveselvityksestä kasvatus- ja opetuslautakunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta, kulttuurilautakunnalta, liikuntalautakunnalta ja nuorisolautakunnalta. Maankäytön ja kaavoituksen näkökulmasta pyydettiin lausunto kaupunkiympäristötoimialalta, Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitokselta sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta. Lausunnot on kokonaisuudessaan esitetty oheismateriaalina 2. Sosiaali- ja terveyslautakunnalta ei saatu lausuntoa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta 11.3.2020 § 40:

Sivistystoimiala puoltaa, että uuden mahdollisen monitoimitalon paikaksi valitaan vaihtoehdoista ns. Pernon koulun tontti, joka on lähellä Höveliä.

Sivistystoimiala puoltaa myös ensisijaisesti uuden monitoimitalon rakentamista, johon saadaan toiminnallisesti koottua eri toimialojen toisiaan tukevia toimintoja ja saadaan modernit ja toiminnallisesti tehokkaat tilat.

Kulttuurilautakunta 18.3.2020 § 29:

Peruskorjausvaihtoehto on jo aikaisemmin todettu huonoksi ratkaisuksi, joten kirjastopalveluiden kannalta kirjasto-nuorisotilan sijaitseminen monitoimitalossa mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja kirjaston avaamisen myös omatoimisena. Kirjastopalveluiden kannalta Pernon koulun tontti mahdollistaa paremmin myös kirjastoautotoiminnan sijoittamisen monitoimitalon yhteyteen.

Kirjastopalvelut esittää uudisrakennuksen yhteydessä huomioitavaksi kirjastoautotoiminnan siirtämisen monitoimitalon yhteyteen. Kirjastoautot toimivat nyt Amiraalistonkadulla vanhoissa, huonokuntoisissa raitiovaunuhalleissa ja liikennöinti alueen uudisrakentamisen myötä on selvästi hankaloitunut. Kirjastopalveluiden näkökulmasta Pansion kirjaston ja kirjastoautotoiminnan yhdistäminen samoihin tiloihin mahdollistaa henkilöstöresurssien ja kokoelmien tehokkaamman käytön. Kirjastoautotoiminnan sisällyttäminen suunnitelmaan tarkoittaisi kirjaston neliömäärän kasvamista n. 370m2 (kahden kirjastoauton talli 200m2, henkilökunnan työtilat 70 m2, kokoelmatilaa varastoineen 100m2). Tällä hetkellä Amiraalistonkadulla on kirjaston käytössä 839m2. Lisäksi Pansion alueelta on hyvät liikenneyhteydet eri puolille Turkua, mikä sujuvoittaisi kirjastoautotoimintaa.

Kulttuurilautakunta lausuu edellä esitetysti hyväksyvänsä osaltaan laaditun tilatarveselvityksen ja esittää toteutettavaksi vaihtoehto A:n eli uudisrakentamisen Pernon koulun tontille siten, että monitoimitalon yhteyteen lisäksi rakennetaan tilat kirjastoautotoiminnalle.

Kaupunkiympäristölautakunta 24.3.2020 § 103:

Kaupunkiympäristölautakunta päättää antaa Pansion-Pernon monitoimitalon tarveselvityksestä seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta pitää laadittua tarveselvitystä kattavana ja se ottaa hyvin huomioon mahdollisia vaihtoehtoisia sijainti- ja toteutusratkaisuja monitoimitalohankkeelle.

Laadittujen taloudellisten ja toiminnallisten selvitysten perusteella uuden monitoimitalon rakentaminen on kaupungille peruskorjausta riskittömämpi valinta.

Esitetyistä sijaintivaihtoehdoista kaupunkiympäristölautakunta pitää parempana uuden hankkeen sijoittamista nykyisen Pernon koulun tontille. Sijainti Pernon koulun tontilla mahdollistaa synergiaa Hövelin rakennuksen kanssa ja on sijainniltaan toista vaihtoehtoa keskeisempi. Lisäksi nykyisen nuorisotilan tontti on ahdas ja edellyttäisi toimintojen laajentamista kisapuiston kentän alueelle, joka ei ole toivottavaa. Nykyinen Pernon koulun asemakaava vastaa suunniteltua rakentamista, mutta edellyttää kaavamuutosta Hyrköistentien siirron, rakentamisalueiden rajojen ja nykyisen tontin yläosan muuttuvan maankäytön osalta. Hyrköistentien sijaintia tulisi kuitenkin esitettyihin suunnitelmiin nähden yrittää tarkentaa, jotta tielinjaa ei tarvitsisi sijoittaa tontilla sijaitsevaan jyrkkään rinteeseen.

Kiinteistökehityksen näkökulmasta molemmat vaihtoehtoiset sijoituspaikat luovat edellytyksiä uudelle asuntorakentamiselle, joka antaa mahdollisuuksia alueen segregaatiokehityksen hillitsemiseen. Vapautuvilla rakennuspaikoilla voisi nykyistä asuntokantaa monipuolistaa esimerkiksi pientalo- ja omistusasuntokannalla. Myös uuden monitoimitalon toteuttamisella tulee olemaan positiivisia vaikutuksia alueen houkuttelevuuden parantamisessa.

Nuorisolautakunta 23.4.2020 § 24:

Peruskorjausvaihtoehto on nykyisten tilojen osalta huono ratkaisu koska tilat eivät ole joustavasti muunneltavissa. Rakennus C:ssä sijainneen moottorihallin toimintaa ei tulla jatkamaan. Rakennus A:ssa toiminut starttipaja ei myöskään jatka nykyisissä tiloissa. Kirjasto-nuorisotilan sijaitseminen monitoimitalossa mahdollistaa toiminnan kehittämisen paremmin. Nuorisopalveluiden kannalta molemmat tontit ovat mahdollisia.

Nuorisopalvelut esittää uudisrakennuksen yhteydessä huomioitavaksi seuraavat asiat:

Nuorisolautakunta päättää liitteiden 1 ja 2 pohjalta hyväksyä osaltaan laaditun tilatarveselvityksen ja lausuu edellä esitetyn perusteella toteutettavaksi vaihtoehto A:n eli uudisrakentamisen.

Lisäksi nuorisolautakunta katsoo, että monitoimitalon suunnittelussa tulee huomioida nuorten toiminnan erityistarpeet.

Liikuntalautakunta 21.4.2020 § 32:

Peruskorjausvaihtoehto on osoittautunut huonoksi ratkaisuksi sekä hintansa että toimintojen hajanaisuuden vuoksi, joten varteenotettavimmaksi ratkaisuksi nousi uuden monitoimitalon rakentaminen entisen Pernon koulun tontille.

Turun kaupungin liikuntapalveluiden näkökulmasta hyvä sijainti monitoimitalolle olisi ollut Pansion Kisapuiston liikuntaolosuhteiden vieressä. Tämä sijainti olisi ollut houkutteleva ja olisi taannut parhaat edellytykset nykyisten urheilualueiden täydelle hyödyntämiselle. Tontin ahtaus ja toisaalta sen läheisyydessä sijaitsevat teollisuusalueet eivät tukeneet tätä sijaintia, joten varteenotettavammaksi sijainniksi jäi entisen Pernon koulun tontti.

Monitoimitaloon mitoitettu liikuntasali (450 m²), riittävän moneen osaan jaettavana tilana, olisi omiaan palvelemaan alakoulun ja päiväkodin sekä aamu- ja iltapäiväkerhojen sekä iltakäyttäjien tarpeita. Monitoimitaloon kaavailtu kuntosali palvelisi hienosti alueen käyttäjien tarpeita ja näitä palvelevat puku- ja pesutilat muodostaisivat riittävän monipuolisen sisäliikuntaolosuhteen alueelle. Yhteisneliöitä liikuntaa palvelevilla tiloilla olisi n. 840 m².

Koska tilat palvelevat kaikkia käyttäjiä olisi ne järkevä sijoittaa hallinnollisesti liikuntapalveluiden alle. Liikuntapalvelut voisi varmistaa, että tilat on varusteltu kaikkia käyttäjiä varten ja huolehtisi siitä, että kaikki toimijat ja omatoimiliikkujat pystyisivät maksimaalisesti hyödyntämään tiloja. Liikuntapalvelut huolehtivat tilavarausten sekä kuntosalipalveluiden kokonaisvaltaisesta järjestämisestä. Näiden tilojen kokonaiskustannukset olisivat pois muilta monitoimitalon toimijoilta ja näin ollen tämä ratkaisu ei lisäisi rakentamisen tai ylläpidon kustannuksia. Vuosikustannus näiden liikunnallisten tilojen osalta olisi yhteensä 218 131,20 € vuositasolla (18 177,60 € / kk).

Monitoimitalon piha-alueelle tulee sijoittaa liikunnallisen elämäntavan mahdollistavat välituntipiharatkaisut, joita voisi olla monitoimikenttä ja monipuoliset liikunnalliset leikkivälineet. Pihaolosuhteet tulee luoda erityisesti välituntiliikuntaa sekä päiväkotilasten ulkoliikuntaa silmällä pitäen. Erillisiä laajempia ulkoliikuntaolosuhteita ei ole järkevä koulun tontin viereen rakentaa, koska laadukkaat Kisapuiston liikuntaolosuhteet sijaitsevat vain n 500m päässä kaavaillusta Pernon koulun tontista. Osana monitoimitalon mallia tulee myös luoda pysyvät pukuhuonetilat Kisapuistoon, jossa tällä hetkellä on jouduttu poistamaan vesivahingon jälkeen vanhat pukuhuonetilat käytöstä ja korvaamaan ne tilapäisillä konttiratkaisuilla. Monitoimitaloon tulevan tilaohjelman mukaisen kuntosalitilan myötä voidaan nykyisistä Kisapuistossa sijaitsevista kuntosalitiloista luopua.

Liikuntalautakunta hyväksyy siis osaltaan laaditun tarveselvityksen ja esittää toteutettavaksi uudisrakennusvaihtoehdon, jossa monitoimitalo rakennettaisiin entisen Pernon koulun tontille. Liikuntalautakunta esittää, että monitoimitaloon tulevat liikuntaa palvelevat tilat (yht. 840 m²) ovat liikuntapalveluiden hallinnoimat ja niille varataan tarvittavat määrärahat palvelualueen budjettiin. Lisäksi Kisapuistossa sijaitsevasta kuntosalitilasta luovutaan ja samalla rakennetaan pysyvät pukuhuonetilat Kisapuiston kentän käyttäjille. Monitoimitalon piha-alueesta tulee rakentaa liikunnallisen elämäntavan ja monipuolisen välituntiliikunnan mahdollistavat. Tontin viereen ei tule kaavoittaa isompia ulkoliikuntaolosuhteita, vaan monitoimitalon palveluiden tulee tukeutua tältä osin noin 500 m päässä sijaitsevan Kisapuiston ulkoliikuntaolosuhteisiin.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos 17.4.2020:

Pelastuslaitos ei ota kantaa tässä vaiheessa monitoimitalon sijaintipaikkaan. Molemmat sijaintivaihtoehdot ovat Seveso III direktiivin mukaisella konsultointivyöhykkeillä, jonka johdosta Tukesilta tulee pyytää lausuntoa asemakaavamuutoksesta, joka mahdollistaa tulevan toiminnan. Pelastuslaitos antaa tulevasta kaavamuutoksesta tarvittaessa lausunnon kaavoittajalle.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 6.5.2020:

Selvitysten perusteella Tukes katsoo, että esitetyistä vaihtoehdoista parempi on Pernontie 47 (Pernon koulun tontti).

Pernontie 16 on etäisyydeltään arviolta vain noin 250 m Teboil Oy:n osoitteessa Pansiontie 57 olevasta varastosta ja mallinnusten mukaan lähes tyhjän säiliön räjähdys voisi aiheuttaa haitallisia painevaikutuksia tuolla etäisyydellä olevalle kohteelle. Myös PCAS Finland Oy:n tekemät leviämismallit puoltavat monitoimitalon sijoittamista osoitteeseen Pernontie 47.

Pernontie 47 on kuitenkin riittäväksi katsottavalla etäisyydellä Meyer Turku Oy:n ja Sahlsten Pakkaus Oy:n laitoksista.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.5.2020 § 227:

Hyvinvointitoimialan lasten, nuorten ja perheiden palveluja on alueella neuvolassa, Pernontie 31. Kaikki alueen lapset ja perheet eivät ole mahtuneet Pansion neuvolaan, joten osa asioi Kustavintien neuvolassa, Kustavintie 4. Hövelin kiinteistössä Hyrköistentie 26, jonka toisessa kerroksessa on entisen Pernon sosiaaliaseman toimitilat, jotka v.2019 alkaen ovat olleet osittain ehkäisevän terveydenhuollon lapsiperheiden kotipalvelun ja sosiaalityön/lastensuojelun käytössä. Hövelin kiinteistössä toimii myös Fingerroos-säätiön ylläpitämä Pansion Me-talo. Perhe- ja sosiaalipalvelujen suunnitelmana on ollut keskittää alueen toimintojaan Hövelin kiinteistöön, jonne myös neuvolan toiminta on ajateltu siirtää. Näin syntyisi toimiva kokonaisuus yhdessä monitoimitalon toimintojen kanssa. Samalla pystyttäisiin hyödyntämään Me-talon yhteisöllistä potentiaalia. Oppilashuollon ja kouluterveydenhuollon tilat on huomioitu monitoimitalon tilasuunnitelmassa.

Yhdistämällä Hövelin ja monitoimitalon toiminnot alueella pystyttäisiin toteuttamaan hyvin sen erityistarpeisiin vastaavaa perhekeskustoimintaa. Hyvinvointitoimiala yhtyy sivistystoimialan näkemykseen monitoimitalon tarpeellisuudesta ja Pernon koulun tontin soveltuvuudesta uuden monitoimitalon paikaksi.

Hyvinvointitoimiala puoltaa, että uuden mahdollisen monitoimitalon paikaksi valitaan vaihtoehdoista ns. Pernon koulun tontti, joka on lähellä Höveliä.

Hyvinvointitoimiala puoltaa ensisijaisesti vaihtoehto A:ta eli uuden monitoimitalon rakentamista, johon saadaan toiminnallisesti koottua eri toimialojen toisiaan tukevia toimintoja ja saadaan modernit ja toiminnallisesti tehokkaat tilat, jotka tukevat moniammatillista työskentelyä.

Yhteenveto/Johtopäätökset

Edellä kuvattujen lausuntojen ja taloudellisen tarkastelun pohjalta nousee Pansio-Pernon monitoimitalon tarveselvityksen vaihtoehto A yksimielisesti esitettäväksi toteutusvaihtoehdoksi.

Vanhojen rakennusten korjaaminen yhdessä väistötilakustannusten kanssa nostavat kustannustason selvästi uudisrakentamista korkeammalle. Nykyisten rakennusten korjaaminen sellaisenaan ei myöskään vastaa nykyvaatimusten mukaisiin tilaratkaisuihin sekä sisäilma- ja esteettömyysvaatimuksiin. Toiminnallisten muutosten ja nykytekniikan sovittaminen nostaisi kustannuksia vielä edelleen jo nyt arvioidusta.

Monitoimitaloratkaisu mahdollistaa nykyaikaisten esteettömien ja tarkoituksenmukaisten tilojen toteuttamisen jossa yhteistyö eri toimijoiden välillä on mahdollisimman joustavaa ja saumatonta. Sijainti Pernon koulun vanhalla tontilla on alueen asutukseen nähden keskeisellä paikalla ja luo lisäksi myös mahdollisuuden yhteistyöhön mm. Hövelissä sijaitsevien järjestötoimijoiden kanssa.

Pansion Kisapuiston yhteyteen tulee toteuttaa uudet erilliset pysyvät pukuhuonetilat sekä koulua että järjestötoimintaa varten. Pukutilat järjestetään tilapäisin parakein koska vanhat tilat on sisäilmaongelmien vuoksi suljettu. Kulttuurilautakunnan esittämän kirjastoautotoiminnan tarvitsemien tilojen toteutusvaihtoehtoja selvitetään vielä erikseen.

Kustannusarvio monitoimitalohankkeelle on lasketun tilaohjelman laajuisena n.18,6 miljoonaa euroa. Kustannusarvio vahvistuu hankesuunnitteluvaiheessa.

Liite 1Pansio-Pernon monitoimitalon tilatarveselvitys

Oheismateriaali 1Lautakuntien lausunnot esitysteksteineen

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto päättää hyväksyä Pansio-Pernon monitoimitalon tilatarveselvityksen vaihtoehto A:n mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 11-2.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä asian käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Kallio, Toivari, Miikkola, Schauman, Sundqvist, Sarlund, Weber, Ruohonen, Aaltonen, Kattelus ja Maaskola.

Lindforsin tekemän seuraavansisältöisen palautusehdotuksen puolesta äänesti hänen lisäkseen häntä kannattanut Rinne.

"Palautetaan esitys siten uudelleen valmisteluun, että tuodaan vaihtoehdoksi myös yläkoulun lisääminen Pansio-Pernon kokonaisuuteen."

Perustelut:

"Yläkoulu voisi entisestään lisätä Pansio-Pernon vetovoimaa. Yläkoulun oppilasmäärä olisi turvattu Pansio-Pernon väestöpohjan ja Aunelan koulusta Pansio-Pernoon siirtyvien oppilaiden myötä."

Kokouksessa asiaa oli etäyhteydellä selvittämässä tilacontroller Saku Lehtiö.

Jakelu

tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKaupunkiympäristötoimiala
tiedSivistystoimiala
tpvTilapalvelukeskus


Liitteet:

Khkeh § 37
Liite 1:Pansio-Pernon monitoimitalon tilatarveselvitys