Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto6418.06.20183

3464-2018 (10 03 02)

Wäinö Aaltosen museon peruskorjauksen ja laajennuksen tilatarveselvitys

Tiivistelmä: -

Khkeh § 64

Toimitilapäällikkö Nora Hilden 4.6.2018:

Wäinö Aaltosen museo (Itäinen Rantakatu 38) on yksi Turun kaupungin museopalveluiden ylläpitämistä museopaikoista. Wäinö Aaltosen museo (WAM) on moderniin ja nykytaiteeseen keskittynyt taidemuseo.

Nykyinen museorakennus on valmistunut vuonna 1967. Museorakennuksen kokonaispinta-ala on 3.056 m². Museopalvelujen maksama sisäinen vuokra tiloista on 76.193 euroa/kk, 914.320 euroa vuodessa.

Rakennuksen teknistä kuntoa on seurattu ja syksyllä 2017 rakennuksesta laadittiin kuntoarvio. Kuntoarviossa kartoitettiin tarvittavia tulevia rakennusteknisiä toimenpiteitä. Rakennuksen tyydyttävä/välttävä tekninen kunto toimi alkusysäyksenä sille, että kohteesta alettiin laatimaan Turun kaupungin tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeiden mukaista tilatarveselvitystä. Tarveselvityksessä on selvitetty teknisten tarpeiden lisäksi Wäinö Aaltosen museon peruskorjaukseen liittyviä tulevaisuuden toiminnallisia tilatarpeita ja etsitty niihin ratkaisuvaihtoehtoja.

Wäinö Aaltosen museon tilatarveselvitystyöryhmä tunnisti merkittäviä toiminnallisia tilatarpeita liittyen mm. teoskuljetusten turvaamiseen, esineturvallisuuteen, sosiaalitilojen puutteeseen ja esteettömyyteen. Tilatarpeiden pohjalta määritettiin kaksi ratkaisuvaihtoehtoa, joissa on pyritty vastaamaan olemassa olevien tilojen edellä esitettyihin haasteisiin. Samalla on haluttu säilyttää nykyisen rakennuksen arkkitehtonisesti arvokkaat näyttelytilat muuttumattomina. Ratkaisuvaihtoehdot ovat:

TASO 1: Nykyisen rakennuksen peruskorjaus ja huolto- ja teoskuljetustilojen sekä toimistotilojen uudisrakentaminen

Peruskorjausvaihtoehtoa laadittaessa havaittiin, että teossiirtojen turvallisuuden takaamista ei kyetä toteuttamaan nykyisten tilojen puitteissa. Taso 1 -tilaratkaisussa teosten kuljetus tulisi tapahtumaan Paavo Nurmen puistotien kautta Aurajoelta katsoen talon takaa. Uudet lastaus- ja varastotilat rakennetaan nykyisten toimistotilojen ja niille johtavien ulkoportaiden kohdalle, mikä tarkoittaa toimistotilojen purkua ja uudelleen rakentamista.

Taso 1 -vaihtoehdossa taidekuljetusten järjestäminen lastaustiloineen edellyttää tontin laajentamista puiston suuntaan.

Kustannusarvio taso 1:

13 997 000 € (alv 0 %)

Käyttäjille aiheutuvat vuokra-arviot on laskettu edellä esitetyistä kustannusarvioista. Arvio museopalveluille aiheutuvista vuokrakustannuksista taso 1:

118 000,50 €/kk ja 1 416 006,00 €/vuodessa.

TASO 2: Nykyisen rakennuksen peruskorjaus ja huolto- ja teoskuljetustilojen sekä toimistotilojen uudisrakentaminen ja laajennus Ekoluodon tontille

Taso 2 vaihtoehto sisältää saman sisällön kuin taso 1, lisättynä noin 1.100 m2 laajennusosalla, johon sijoittuisi myös yhteistyömuseon tai yhteistyökumppanin näyttelytila.

Kustannusarvio taso 2:

13 997 000 € ja lisäksi laajennus Ekoluoto-tontille 6 024 000 € (alv. 0 %), yhteensä 20 019 000 € (alv. 0 %).

Arvio museopalveluille aiheutuvista vuokrakustannuksista taso 2:

159 044,30 €/kk ja 1 908 531,60 €/vuodessa.

Irtaimiston hankintakustannukset eivät sisälly investointikustannuksiin, eivätkä näinollen vaikuta sisäisiin vuokriin. Toimialan tulee varautua irtaimistohankintoihin omassa talousarviossaan.

Laajennettaessa Ekoluoto -tontille, tulee varautua kustannuksiin, jotka aiheutuvat ko. tontilla sijaitsevien maanalaisten kaapelien siirrosta. Tarveselvitysvaiheen arvio siirtokustannuksista on 50.000 €.

Hankkeen toteutusaikataulu vahvistetaan kaupunginvaltuustossa talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Peruskorjauksen ajan tilat eivät ole käytettävissä. Hankesuunnittelun yhteydessä tulee vahvistaa hankkeen toteutusaikataulu, jotta näyttelytoiminta kyetään ajoittamaan peruskorjauksen aikataulun mukaisesti.

Turun kaupungin tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeessa määritetyn (kv 26.2.2018 § 37) mukaisesti tilapalvelukeskus pyysi lausunnot kulttuuri- ja kaupunkiympäristötoimialoilta tilatarveselvityksestä.

Kaupunkiympäristölautakunta 17.4.2018 § 187 päätti ilmoittaa lausuntonaan Wäinö Aaltosen museon peruskorjauksen ja laajennuksen tilatarveselvityksestä, että Wäinö Aaltosen museo (WAM) vaatii rakennuksena täydellisen peruskorjauksen ja tekniikan nykyaikaistamisen pikaisesti. Samalla, kun kohde peruskorjataan, on järkevää tehdä taidekuljetuksille toimiva reitti ja lastaustila.

Molemmissa vaihtoehdoissa taidekuljetusten järjestäminen lastaustiloineen edellyttää tontin laajentamista puiston suuntaan ts. asemakaavan muutosta. Tonttia tulisi laajentaa noin neljän metrin verran myös korttelin 16 tontin 9001 puolelle. Huolto- ja teoskuljetustilojen ajoväylän toteuttaminen edellyttäisi merkittävää louhintaa puiston suuntaan. Louhinnan maisemallisia vaikutuksia ja toteuttamisen edellytyksiä arvioidaan kaavanmuutoksen yhteydessä. 

WAM on nykytaiteen esittämiseen painottuva museo. Nykytaide ja taiteen tekemisen tekniikat ovat muutoksessa. Taide ei enää ole seinälle ripustettuja objekteja, vaan laajenee tilallisiksi immersiivisiksi kokonaisuuksiksi. Tämä vaatii uutta näyttelytekniikkaa ja joustavia tilaratkaisuja.

Jotta kohde voi jatkossa toimia em. tavalla tulee WAMissa sijaitsevan taide- ja arkistokokoelman osalta tehdä myös kannanotto kokoelman siirtoon WAMista mahdolliseen tulevaan kokoelmakeskukseen.

Kohteen korjausprosessiin suunnitteluineen (ei sisällä arkkitehtikilpailua) tulee varata neljä vuotta edellyttäen, että käytettävissä on voimassa oleva asema-kaava, jossa tontti on laajennettu.

Liikennesuunnittelun kannanotto on kirjattu jo laadittuun tilatarveselvitykseen. Tontille ajon tulisi tapahtua Paavo Nurmen puistotien suunnasta. Myllyahteen suunnan tonttiliittymän käytön tulisi rajoittua joitakin kertoja vuodessa toistuvien, rekoilla tapahtuviin taidekuljetuksiin siten, että rekat poistuvat tontilta Itäisen Rantakadun suuntaan.

Kulttuurilautakunta 28.3.2018 § 32 totesi, ettei sillä ole ei ole huomautettavaa tarveselvitykseen.

Kulttuurilautakunnan mukaan esitetyistä ratkaisuvaihtoehdoista tason 2 mukainen toteutus lisää näyttelytiloja ja mahdollistaa uusien oheispalveluiden kehittämisen. Lisääntyvän näyttelytilan myötä museoon voidaan luoda monipuolisempi ja kattavampi näyttelyohjelmisto, joka mahdollistaa lippuhintojen korotuksen ja houkuttaa laajempia asiakasvirtoja. Museon näyttelyt voidaan porrastaa niin, ettei museota ole nykyisen toiminnan tapaan tarpeen sulkea asiakkailta näyttelyvaihdon ajaksi. Tarkempi taloudellisten vaikutusten arviointi laajennuksen osalta valmistellaan hankesuunnitteluvaiheen yhteydessä.

Kulttuurilautakunta esittää kantanaan, että hankesuunnitelmavaiheeseen tulisi siirtyä tason 2 mukaisesti, mikäli valmistelussa oleva kansainvälinen näyttelysopimus toteutuu. Muussa tapauksessa hankesuunnitteluvaiheeseen tulee siirtyä tason 1 pohjalta. Esitetyistä ratkaisuvaihtoehdoista tason 2 mukainen toteutus, yhdessä kansainvälisen näyttelysopimuksen kanssa, lisää näyttelytiloja ja mahdollistaa uusien oheispalveluiden kehittämisen.

Liite 1Wäinö Aaltosen museon tilatarveselvitys

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto päättää hyväksyä Wäinö Aaltosen museon tilatarveselvityksen. Lisäksi kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto päättää, että hankeselvitysvaiheeseen siirrytään tason 2 mukaisesti, mikäli valmistelussa oleva kansainvälinen näyttelysopimus toteutuu. Muussa tapauksessa hankesuunnitelma tulee laatia tason 1 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 11-2.

Suoritetussa kättennostoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Toivari, Kallio, Lundén, Achrén, Sundqvist, Sarlund, Weber, Ruohonen, Aaltonen, Kattelus ja Eklund.

Yrttiahon tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänesti hänen lisäkseen häntä kannattanut Miikkola:

"Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto päättää hyväksyä Wäinö Aaltosen museon tilatarveselvityksen. Lisäksi kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto päättää, että hankeselvitysvaiheeseen siirrytään tason 1 mukaisesti."

Yrttiahon muutosehdotuksen perustelut:

"Taso 1 mukaisessa vaihtoehdossa puistoalue voidaan paremmin säilyttää.

Wäinö Aaltosen museon nykyrakennus on kaupunkikuvallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas sellaisenaan ja merkittävien laajennusten tekeminen voi vahingoittaa tätä kokonaisuutta.

Kansainvälisestä näyttelysopimuksesta ei ole mitään valmisteltua tietoa."

Jakelu

tiedKaupunkiympäristötoimiala
tpvTilapalvelukeskus
tiedVapaa-aikatoimiala, museopalvelut


Liitteet:

Khkeh § 64
Liite 1:Wäinö Aaltosen museon tilatarveselvitys