Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, kehittämispalvelut 
Strategia- ja kehittämisjohtaja108.01.2024 

8391-2023 (02 08 00)

Ryhmätukijaksojen hankinta kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden suomenkieliseen varhaiskasvatukseen ajalle 1.1.-31.7.2024

Projektikoordinaattori Lotta Luukkonen ja hankintasuunnittelija Irina Erlamo 5.1.2024:

Ryhmätukijaksojen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen henkilöstön ymmärrystä yleisen tuen toteuttamisesta ja antaa konkreettisia työkaluja henkilöstölle yleisen tuen laadun vahvistamiseen lapsiryhmässä. Ryhmätukijaksot suunnataan päiväkodin lapsiryhmille ja niissä työskentelevän henkilöstön työn tueksi.

Hankinnan tausta

Turun kaupungin kehittämispalveluiden projektitoimisto on pyytänyt tarjouksia ryhmätukijaksojen hankinnasta kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden suomenkieliseen varhaiskasvatukseen (Ryhmätukijaksoja varhaiskasvatukseen, kevät 2024).

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Turvakolttu – Turun varhaiskasvatuksen kolmitasoinen tuki -hanke toteutetaan vuosina 2022–2024. Tavoitteena on jalkauttaa ja juurruttaa kolmitasoisen tuen malli Turun varhaiskasvatukseen.

Hankkeen tarkoituksena on yleisen tuen laadun ja saatavuuden kehittäminen.

Hankinnassa on kysymys julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) kansalliset kynnysarvot alittavasta hankinnasta eli ns. pienhankinnasta.

Hankintaa koskeva tarjouspyyntö lähetettiin julkaistavaksi Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa 8.12.2023 osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi/turku.

Tarjouspyynnössä kuvattiin hankinnan kohde ja hankinnalle asetetut ehdottomat vaatimukset sekä tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset.

Hankinnasta ei esitetty erillisiä kysymyksiä.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus yhden palveluntuottajan kanssa.

Määräaikaan 22.12.2023 klo 10.00 mennessä saatiin tarjous yhdeltä palveluntuottajalta: Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten arviointi ja vertailu toteutettiin kolmessa vaiheessa: 1) tarjoajien soveltuvuuden arviointi, 2) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja 3) tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu ja valinta.

Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Arviointi- ja valintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin tarjoajien edellytykset suoriutua hankinnan tuottamisesta. Tätä arvioitiin tarjoajille asetetuilla soveltuvuusvaatimuksilla.

Tarjoaja on täyttänyt tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

Arviointi- ja valintaprosessin toisessa vaiheessa arvioitiin ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjoajien tarjoukset. Tarjoukset tarkistettiin suhteessa niihin vaatimuksiin, joita tarjouspyynnössä edellytettiin.

Arvioinnissa todettiin tarjouksen täyttävän tarjouspyynnön vaatimukset.

Tarjousten kokonaistaloudellisuuden vertailu ja valinta

Saadun tarjouksen kokonaishinta on 54.800 € (lisäksi alv).

Laatuvertailua ei voitu suorittaa, koska tarjoajia oli vain yksi.

Ehdotus​Esitämme, että​

- hankitaan päiväkotiryhmiin yleisen tuen laadun kehittämisen ja sen saatavuuden varmistamisen avuksi sekä peruspedagogiikan toteuttamisen tueksi suomenkieliseen varhaiskasvatukseen Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista 10 kpl ryhmätukijaksoja ajalle 1.1.-31.7.2024.

Hankinnan kustannukset, enintään 54.800 € (lisäksi alv) kohdistetaan kustannuspaikalle 14270 KH/KAOPA Projektitoimisto ja projektit, tilastollinen tilaus OKM 10026 (Turvakolttu 1/24-7/24).

Strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila:

Päätös​Päätin edellä esitettyjen perusteluiden mukaisesti, että hankitaan päiväkotiryhmiin yleisen tuen laadun kehittämisen ja sen saatavuuden varmistamisen avuksi sekä peruspedagogiikan toteuttamisen tueksi suomenkieliseen varhaiskasvatukseen Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista 10 kpl ryhmätukijaksoja ajalle 1.1.-31.7.2024. Hankinnan kustannukset, enintään 54.800 € (lisäksi alv) kohdistetaan kustannuspaikalle 14270 KH/KAOPA Projektitoimisto ja projektit, tilastollinen tilaus OKM 10026 (Turvakolttu 1/24-7/24).

​Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

Hankintayksikköä sitova sopimus tai tilaus ei synny tämän hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella tai tilauksella. Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, oikaisuvaatimuksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

​Hankintasopimus tai tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen tiedoksi.

Rami Savila

strategia- ja kehittämisjohtaja

Oikaisuohje liitteenä.

Lisätiedot: hankintasuunnittelija Irina Erlamo p. 0449074203

Jakelu

aoOppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onervan toimipiste
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX