Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Hankintajohtaja205.01.2024 

6634-2021 (02 08 00)

Suurkeittiölaitteiden sopimuksien jatkaminen 29.2.2024 asti

Hankinta-asiantuntija Kirsi Mäntynen 4.1.2024:

 

Hankinnan tausta

 

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalveluiden hankintapäällikön päätöksellä 14.12.2021 § 131 on päätetty valita Kaarea Oy:n ja Kaarinan, Liedon, Loimaan, Naantalin, Paimion ja Turun kaupungin sekä Maskun, Mynämäen, Ruskon ja Sauvon kunnan käyttöön hankittavien suurkeittiölaitteiden toimittajiksi ajalle 1.2.2022 – 31.1.2024 seuraavat toimittajat:

 

Osa-alue 1 Esivalmistuslaitteet varaosineen

ensisijaiseksi toimittajaksi Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet

varatoimittajaksi Metos Oy Ab

 

Osa-alue 2 Keittolaitteet

ensisijaiseksi toimittajaksi Metos Oy Ab

varatoimittajaksi Dieta Oy

 

Osa-alue 3 Uunit, liedet, parila ja paistinpannu

ensisijaiseksi toimittajaksi Metos Oy Ab

varatoimittajaksi Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet

 

Osa-alue 4 Kylmälaitteet

ensisijaiseksi toimittajaksi Dieta Oy

varatoimittajaksi Metos Oy Ab

 

Osa-alue 5 Jakelukalusteet (neutraali, kylmä ja lämmin), keittiövaunut, tarjoiluvaunut

ensisijaiseksi toimittajaksi Kavika Oy

varatoimittajaksi Metos Oy Ab

 

Osa-alue 6 Kahvinvalmistuslaitteet

ensisijaiseksi toimittajaksi Metos Oy Ab

varatoimittajaksi Dieta Oy

 

Osa-alue 7 Astianpesu

ensisijaiseksi toimittajaksi Metos Oy Ab

varatoimittajaksi Dieta Oy

Osa-alue 8 Raepesukone

ensisijaiseksi toimittajaksi Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet

varatoimittajaksi Dieta Oy

 

Osa-alue 9. Keskitetyn jakelun lämmönhallinallinen ruokakuljetus- ja tarjoiluvaunu ja telakka (Vain Kaarea Oy)

ensisijaiseksi toimittajaksi Dieta Oy

varatoimittajaksi Metos Oy Ab

 

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut pyysi 1.11.2023 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia Kaarea Oy:n ja Kaarinan, Liedon, Loimaan, Naantalin, Paimion, Raision ja Turun kaupungin sekä Koski tl, Maskun, Mynämäen, Ruskon, Sauvon ja Vehmaan kunnan käyttöön hankittavista suurkeittiölaitteista ajalle 1.2.2024 - 31.1.2026.

 

 

 

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalveluiden hankintapäällikön päätöksellä 21.11.2023 § 60 päätettiin keskeyttää hankintamenettely, ja käynnistää uusi hankintamenettely.

 

Kaarea Oy:n ja Kaarinan, Naantalin, Paimion ja Turun kaupungin sekä Liedon, Maskun, Mynämäen, Ruskon ja Sauvon kunnan suurkeittiölaitteiden saatavuus on tarpeen turvata siihen asti, kunnes uusi hankintamenettely saadaan toteutettua ja uusi sopimus astuu voimaan. Tämän vuoksi 31.1.2024 päättyviä sopimuksia on tarpeen jatkaa sopimusmuutoksilla Dieta Oy:n, Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteiden, Metos Oy Ab:n ja Kavika Oy:n kanssa yhdellä (1) kuukaudella 29.2.2024 asti. Loimaan kaupunki ei katsonut tarvetta sopimuksen jatkamiselle yhdellä (1) kuukaudella.

 

Sopimusmuutos voidaan tehdä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 136 §:n 2 momentin 5 nojalla, koska kyseessä on vähäarvoinen sopimusmuutos, joka alittaa EU-kynnysarvon ja jonka arvo on pienempi kuin 10 prosenttia alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta eikä muutos vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen.

 

Sopimuksen jatkamista koskevan sopimusmuutoksen tekemisen vanhojen toimittajien kanssa on katsottava noudattavan hankintalain 3 §:n mukaisia tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita ottaen huomioon, että suurkeittiölaitteita koskeva uuden kilpailutuksen perusteella solmittava hankintasopimus on tarkoitus saada voimaan 1.3.2024 mennessä ja, että sopimuksien jatkaminen koskee ainoastaan lyhyttä saatavuuden turvaamiseksi välttämätöntä ajanjaksoa

 

Turun kaupunki on tiedustellut kirjallisesti Dieta Oy:ltä, Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteilta, Metos Oy Ab:ltä sekä Kavika Oy:ltä halukkuutta jatkaa Kaarea Oy:n ja Kaarinan, Naantalin, Paimion ja Turun kaupungin sekä Liedon, Maskun, Mynämäen, Ruskon ja Sauvon kunnan kanssa sopimusta alkuperäisen sopimuksen ehdoin ja hinnoin 29.2.2024 asti. Dieta Oy, Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet, Metos Oy Ab ja Kavika Oy ovat kirjallisesti ilmoittaneet halukkuutensa sopimuksen jatkamiseen,

 

Kaarea Oy, Kaarinan, Naantalin ja Paimion kaupungit sekä Liedon, Maskun, Mynämäen, Ruskon ja Sauvon kunnat ovat valtuuttaneet Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalveluiden hankintajohtajan tekemään sopimuksen jatkopäätöksen heidän puolesta. Kukin kunta / kaupunki tekee omat sopimusmuutokset.

 

Toimivalta

 

Turun kaupungin hallintosäännön 79 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä. Kaupunginhallitus on päätöksellään 5.6.2023 § 215 päättänyt muuttaa hankintapäällikön tehtävänimikkeen hankintajohtajaksi.

 

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari:

 

Päätös          Päätän edellä esitetyin perustein, että Kaarea Oy:n ja Kaarinan, Liedon, Naantalin, Paimion ja Turun kaupungin sekä Maskun, Mynämäen, Ruskon ja Sauvon kunnan suurkeittiölaitteiden sopimuksia jatketaan Dieta Oy:n, Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteiden, Metos Oy Ab:n ja Kavika Oy:n kanssa yhdellä (1) kuukaudella 29.2.2024 asti.

 

Hankintayksikköjä sitovat sopimusmuutokset eivät synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävien kirjallisten sopimusliitteiden allekirjoittamisella.

 

Tilaajat eivät sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

 

Sopimusmuutokset voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen voidaan katsoa saaneen päätöksen ja oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi. Kukin kunta / kaupunki tekee omat sopimusmuutokset.

 

Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

 

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintajohtaja

 

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä.

 

Lisätietoja: hankinta-asiantuntija Kirsi Mäntynen, puhelin 044 907 5894

Jakelu

aoDieta Oy
aoElectrolux Professional Oy
tiedKaarea Oy
tiedKaarinan kaupunki
aoKavika Oy
tiedLiedon kaupunki
tiedLoimaan kaupunki
tiedMaskun kunta
aoMetos Oy Ab
tiedMynämäen kunta
tiedNaantalin kaupunki
tiedPaimion kaupunki
tiedRuskon kunta
tiedSauvon kunta
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX