Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö608.01.2024 

70-2024 (01 02 01)

Kertapalkkion maksaminen

Muutosjohtaja Anu Parantainen 19.12.2023:

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) II luvun 14 §:n mukaan viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa kertapalkkio, mikäli kunnan/kuntayhtymän asianomainen viranomainen harkitsee sen suorittamisen perustelluksi. Kertapalkkiota voidaan käyttää esim. silloin, kun työnantaja haluaa palkita yksilöä tai ryhmää.

Kertapalkkio esitetään maksettavaksi Lasten ja nuorten palvelukokonaisuuden muutoshankkeen muutosryhmän seuraaville jäsenille; liikuntapalvelujohtaja XXXXX , nuorisopalvelujohtaja XXXXX , hankepäällikkö XXXXX ja perusopetuksen rehtori XXXXX . Kertapalkkio esitetään maksettavaksi ao. henkilöille ansiokkaasta työstään muutosryhmässä. Tehdyssä työssä korostuvat halu olla rakentamassa Uutta Turkua, kehittämässä yhteisvaikuttavaa tapaa toimia sekä erityisesti tahto edistää lasten ja nuorten hyvinvointia uudella poikkihallinnollisella tavalla.

Tehtävä työ tukee kaupungin talouden tasapainottamista, koska muutoshankkeessa tavoitteena on edistää yhteensovittavaa johtamista ja resurssien suunnittelua. Tämä palveluiden ja toimintojen yhteensovittaminen ehkäisee työn ja resurssien käytön päällekkäisyyttä ja edistää omalta osaltaan talouden tasapainottumista.

Muutosryhmän yhden jäsenen kohdalla voidaan katsoa tehtävien muuttuneen olennaisesti määräaikaisesti vaativammaksi, jolloin kertapalkkion sijaan on tarkoituksenmukaista tarkastella tehtäväkohtaista palkkaa. Kansliapäällikön delegointipäätöksen 28.12.2022 § 418 mukaan henkilöstöjohtajan tehtävänä on päättää virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta viran tai toimen palkkaryhmittelystä ja hinnoittelukohdasta sekä viran tai toimen palkan tai palkanosan tarkistuksesta ja muista palkka-asioista.

Edellä mainitulla perusteella esitän, että kertapalkkio 500 € maksetaan seuraaville muutosryhmän jäsenille; liikuntapalvelujohtaja (vak.nro 403800) XXXXX , nuorisopalvelujohtaja (vak.nro 404100) XXXXX , hankepäällikkö (vak.nro 903407) XXXXX ja perusopetuksen rehtori XXXXX (vak.nro 805027).

Kertapalkkiot maksetaan kustannuspaikalta 12500 (KH/LaNu palvelukokonaisuus).

Edellä mainitut työntekijät/viranhaltijat sijoittuvat eri palvelukokonaisuuksiin, mutta kustannukset kohdistuvat kaupunginhallituksen alaisiin määrärahoihin. Näin ollen voidaan katsoa tarkoituksenmukaiseksi, että päätöksentekijänä toimii kansliapäällikkö.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että liikuntapalvelujohtaja (vak.nro 403800)​ XXXXX , nuorisopalvelujohtaja (vak.nro 404100)​ XXXXX XXXXX hankepäällikkö (vak.nro 903407)​ XXXXX ​ ja perusopetuksen rehtori (vak.nro 805027)​ XXXXX e XXXXX maksetaan 500 euron kertapalkkio esityksen mukaisesti. Kertapalkkiot maksetaan kustannuspaikalta 12500.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
aoXXXXX
aoXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX
aoXXXXX