Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus 
Muutosjohtaja204.01.2024 

8509-2023 (01 02 00)

Toiminnanjohtajan tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen tehtävien vaativuuden tilapäisesti muuttuessa, vak.nro 404177 - oikaisu päätökseen 11.12.2023 § 17

Nuorisopalvelupäällikkö Oskari Orvasto 7.12.2023:

Esitän nuorisopalvelujen toiminnanjohtajan (vak.nro. 404177) tehtäväkohtaisen palkan korottamista 5 prosentilla ajalla 1.1.2024 – 31.12.2024 tai kunnes vakanssille valmistelussa oleva tehtävänkuvan päivitys astuu voimaan. XXXXX toimii edellä mainitun aikavälin Ahtelan leirialueen henkilökunnan esihenkilönä ja nuorisopalveluiden kolmen leirialueen toiminnasta vastaavana, jolloin XXXXX tehtävänkuva muuttuu hänen varsinaista tehtäväänsä vaativammaksi ja vastuullisemmaksi.

Vakanssin 404177 tehtävänkuvan päivitys on valmistelussa, jonka jälkeen vakanssin tehtävänkuvaan on suunniteltu sisältyvän Ahtelan leirialueen henkilökunnan esimiehenä ja leirialueiden toiminnasta vastaavana toimiminen.

XXXXX on maksettu aikavälillä 1.7.2023 – 31.12.2023 5 %:n palkankorotus (dnro: 3925-2023). Perusteluna korotukselle on ollut esihenkilötyö, leirialueiden toiminnasta vastaavana toimiminen sekä leirialueiden kehittäminen.

XXXXX toimii tällä hetkellä kehittäminen ja johdon tuki -yksikössä kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, hänen palkkahinnoittelukohtansa on 02VAP050. Esimiestyön yhdistyessä hänen nykyisiin asiantuntijatehtäviinsä XXXXX tehtäväkokonaisuus ja vastuut nousevat selvästi aiempaa vaativammalle tasolle ylittäen samassa palkkahinnoittelukohdassa olevien virkojen ja toimien vaativuustason.

KVTES:n II luvun 10 § 1 momentissa todetaan, että jos viranhaltijan / työntekijän tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan, jos se ei vastaa muuttuneita tehtäviä. Kansliapäällikkö on delegointipäätöksellään 2.6.2021 § 98 siirtänyt päätösvaltaansa siten, että palvelukokonaisuuden johtaja päättää tehtäväkohtaisen palkan määrittämisestä hoidettaessa sijaisuutta, avoimen vakanssin tehtäviä tai omien työtehtävien ohella toisen viranhaltijan / työntekijän tehtäviä. Omien työtehtävien ohella toisen viranhaltijan / työntekijän tehtäviä hoidettaessa tehtäväkohtaisen palkan korotuksen enimmäismäärä on yhden henkilön hoitaessa tehtäviä 15 % ja kahden henkilön hoitaessa tehtäviä 7,5 % / henkilö. Mikäli korotuksen suuruus on yli 5 %, on korotuksesta pyydettävä konsernihallinnon henkilöstöohjaus -yksikön lausunto.

XXXXX tehtäväkohtainen palkka on 2664,30 € / kk 1.12.2023. Ajanjaksolla 1.1.2024 - 31.12.2024 XXXXX tilapäisesti 5 %:lla korotettu tehtäväkohtainen palkka olisi 2797,52 € / kk. Kustannukset kohdennetaan nuorisopalveluiden kustannuspaikalle 22000.

Muutosjohtaja Anu Parantainen:

PäätösPäätin, että toiminnanjohtaja​ XXXXX (vak.nro 404177) tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan määräaikaisesti 5 %:lla siten, että ajalla 1.1. - 31.12.2024, tai kunnes päivitettävänä oleva tehtäväkuva astuu voimaan, tehtäväkohtainen palkka on 2797,52 € / kk. Kustannukset kohdennetaan nuorisopalveluiden kustannuspaikalle 22000.

Anu Parantainen

muutosjohtaja

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX