Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus 
Muutosjohtaja103.01.2024 

8906-2023 (01 02 01)

Kertapalkkioiden myöntäminen lasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuudessa

Henkilöstöasiantuntija Milla Forsell 15.12.2023:

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkausluvun 14 §:n mukaan viranhaltijalle ja työntekijälle voidaan maksaa kertapalkkio, mikäli kunnan tai kuntayhtymän asianomainen viranomainen harkitsee sen suorittamisen perustelluksi. Kertapalkkiota voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun työnantaja haluaa palkita yksilöä tai ryhmää. Kertapalkkion maksamiselle on oltava riittävät perustelut ja kertapalkkiolla palkitaan henkilöstöä jälkikäteen hyvästä työstä.

Kertapalkkioiden myöntämiseen saadaan käyttää enintään 0,4 % kuukausipalkkaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkojen yhteismäärästä ja yksittäinen myönnettävä lisä voi olla enintään 5 % viranhaltijan/työntekijän vuotuisesta tehtäväkohtaisesta palkasta. Kertapalkkion maksaminen ei voi olla peruste talousarvion ylittämiselle.

Nuorison palvelualueet ovat edellä olevan ohjeistuksen mukaisesti valmistelleet esitykset henkilöstölle maksettavista kertapalkkiosta perustuen erinomaiseen työsuoritukseen ja tulokselliseen toimintaan.

Kansliapäällikkö on 2.6.2021 § 98 päättänyt siirtää hallintosäännön 79 §:ssä mainittua toimivaltaansa siten, että kertapalkkiosta päättää palvelukokonaisuuden johtaja.​

Liite 1Kertapalkkiot 2023 Nuoriso (suojattu, tietosuojalain mukaan ei verkkojulkinen)

Liite 2Kertapalkkiot 2023 Nuoriso

Muutosjohtaja Anu Parantainen:

PäätösPäätin edellä mainittujen periaatteiden ja esitysten perusteella, että liitteessä 1 mainituille henkilöille maksetaan liitteessä todetun suuruinen kertapalkkio. Kertapalkkio maksetaan samalta kustannuspaikalta, jolta henkilön palkka maksetaan lukuun ottamatta henkilöitä, joiden kohdalla on ilmoitettu poikkeava kustannuspaikka.

Anu Parantainen

muutosjohtaja

Jakelu

tpvSarastia Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
mtpvXXXXX


Liitteet:

Lanupykp § 1
Liite 1:Kertapalkkiot 2023 Nuoriso (suojattu, tietosuojalain mukaan ei verkkojulkinen)
Liite 2:Kertapalkkiot 2023 Nuoriso