Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus408.01.20244

63-2024 (02 06 01)

Työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma vuodelle 2024

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitus varaa vuosittain kaupungin talousarvioon työllisyysmäärärahan, jolla rahoitetaan kaupungin työllisyyden edistämistä kannustavin toimin. Työllisyysmäärärahan hallinnoinnista vastaa kaupungin työllisyyspalvelut. Työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelmassa tehdään varauksia eri käyttökohteisiin. Alkaneelle vuodelle on varattu 7.7 M€. Käyttösuunnitelma esitetään kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Turun kaupunginhallituksen työllisyyspalveluiden muutosryhmä on käsitellyt suunnitelman käyttökohteineen kokouksessaan 19.12.2023. Työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelma on luonteeltaan ohjeellinen. Lisäksi esitetään, että toimintavuoden aikana työllisyysjohtaja voi tarvittaessa päättää määrärahojen siirroista käyttökohteiden välillä työllisyysmäärärahan sisällä ja voi tarvittaessa päättää työllistymistä edistävien ostopalveluiden hankkimisesta siten, että työllisyysmäärärahan nettosumma säilyy samana.

Kh § 4

Työllisyysjohtaja Riitta Uitto 21.12.2023:

Työllisyysmäärärahalla toteutetaan työllistymistä tukevia ja kannustavia sekä työllistymisedellytyksiä lisääviä palveluja turkulaisille työttömille. Palveluiden kohderyhmänä ovat työllisyyspalveluiden sekä työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat. Palveluiden tavoitteena on työllisyysvaikutusten lisääminen ja sen kautta työttömyydestä kaupungille aiheutuvien kustannusten, kuten työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen. Vuonna 2023 kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuusmeno oli noin 22 M €. Vuoden 2022 työmarkkinatukimaksu on ollut 21,6 M €. Vuoden 2024 menoarvio on 20 miljoonaa euroa. Arvio perustuu suunnitelmaan siitä, että mm. työllisyysmäärärahalla katettavilla palveluilla alennetaan kunnan työmarkkinatukimaksuja.

Työllisyysmäärärahan nettosumma vuodelle 2024 on 7,7 M€. Tuloina työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelmassa ovat tukityöllistämisen palkkatuet, joiden arvioidaan olevan yhteensä noin 3 M€. Mahdolliset tulevat lakimuutokset v. 2024 aikana huomioidaan toiminnassa.

Työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelmassa painopisteenä ovat työmarkkinatuen kuntaosuuden piiriin kuuluvien ja sinne liukumassa olevien työnhakijoiden, yli 12 kuukautta yhdenjaksoisesti työttömänä olleiden sekä nuorten työllistymisen edistäminen. Vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien työllistymistä avoimille työmarkkinoille tuetaan valmentamalla, kaupungille työllistäminen ja välityömarkkinoiden ja ostopalveluiden mahdollisuudet hyödyntäen. Työllisyystoimilla edistetään myös kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia, ehkäisee syrjäytymistä ja lisää verotuloja.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilu 2024

Vuoden 2021 maaliskuussa käynnistyi työllisyyden kuntakokeilut. Kokeilut jatkuvat v.2024 loppuun. Kokeiluihin ohjattiin kokeilualueilla kaikki työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja kaikki maahanmuuttajat. Kokeilukunta vastaa henkilöasiakkaiden julkisten työvoimapalveluiden järjestämisestä kokeilulain mukaisesti. Ansiopäivärahaa saavat työttömät työnhakijat ovat kokeilunkin aikana valtion TE-toimiston palveluiden piirissä.

Työllisyyskokeilujen tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeiluissa kehitetään työnhakijoille tarjottavia työllistymistä tukevia palveluja ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan tunnistaa ja ratkaista asiakkaiden yksilölliset palvelutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Kokeilun aikana rakennetaan kokonaisvaltaista työllisyyden edistämisen mallia, jossa yhteen sovitetaan kaupungin laajaa palvelutarjontaa, verkostoja ja julkisia työvoimapalveluita lakisääteisine henkilöasiakaspalveluineen.

Kuntakokeilun asiakasmäärä on noin 16.000 henkilöä. Asiakasmäärän kasvu heijastuu palvelutarpeen kasvuna sekä tarpeena ohjata työttömiä työnhakijoita koulutus- ja muihin työllisyyttä ja hyvinvointia edistäviin palveluihin. Taloudellinen tavoite on pienentää työmarkkinatuen kuntaosuutta ja kannustaa työttömiä työllistymään ja, tai siirtymään työllistymistä edistäviin palveluihin parantaakseen työllistymisen mahdollisuuksia. Työllisyyspalveluissa luodaan lisäksi kontakteja työnantajiin ja aktivoidaan käyttämään työnvälityksen palveluita. Vuonna 2022 käyttöön otettu ns. pohjoismainen uusi asiakaspalvelumalli, joka lakisääteisesti edellyttää työttömien nykyistä aktiivisempaa yhteydenpitoa työvoimapalveluihin sekä säännöllistä työnhakua.

Kaupungille työllistäminen

Työllisyyspalvelut auttavat rekrytoinnissa ja tarjoavat kaupungin palvelualueille ja yksiköihin lisätyövoimaa lähinnä avustaviin työtehtäviin. Työllistämisessä voidaan hyödyntää valtion palkkatukea. Työllisyyden edistämisen ohella tukityöllistämisen tavoitteena on erityisesti kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuusmenojen vähentäminen ja työttömien työkyvyn sekä osaamisen ylläpitäminen. Työllistetty henkilö poistuu työmarkkinatuen kuntaosuuden piiristä työssäolon ajaksi sekä lisäksi työllistyessään avoimille työmarkkinoille ja työssäoloehdon täytyttyä kokonaan reiluksi 2 vuodeksi.

Työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelmassa vuodelle 2023 on varattu 6 M€:n nettomääräraha työllistämiseen kaupungin eri yksiköihin ja edelleen sijoittamiseen työnantajien palvelukseen. Työllistämiseen tulee valtion korvausta arviolta noin 3 M€. Määrärahalla tavoitellaan yhteensä 1.200 henkilön työllistämistä muutaman kuukauden mittaisiin työsuhteisiin vuoden aikana. Määrärahaa käytetään työmarkkinatuen kuntaosuuden piiriin kuuluvien työnhakijoiden ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen, nuorten ja maahanmuuttajien työllistämiseen, osatyökykyisten ja velvoitetyöllistettävien työllistämiseen. Määrärahasta voidaan rahoittaa myös osaamisen kehittämistä työtehtävien yhteydessä.

Välityömarkkinat

Turun kaupungin työllisyyden Turku-lisää myönnetään turkulaisen työmarkkinatukea saavien pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. Tuen tarkoituksena on lisätä tukityöllistettävien työelämätaitoja valmennuksen ja koulutuksen keinoin. Turun kaupungin työllisyyden korotettu Turku-lisä kohdistuu palkkauksen kustannuksiin, ja sitä myönnetään pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen työssäoloehdon täyttävälle ajalle. Korotettu Turku-lisä kattaa palkkauksen kustannukset siltä osin, kun valtion myöntämä palkkatuki ei niitä kata.

Työelämätaitojen vahvistaminen ja osaamisen kehittäminen

Turun kaupungin kesätyöseteli antaa nuorille mahdollisuuden ensimmäiseen työpaikkaan ja on tarkoitettu turkulaisille nuorille. Kesä- ja kausityöseteli on 320 euron arvoinen kertakorvaus työnantajalle, joka palkkaa setelin saaneen nuoren kesätöihin. Nuorten yrittäjyyttä edistetään, harkinnanvaraiseen työharjoitteluun on mahdollisuus. Näillä toimilla tukityöllistämisen lisäksi innostetaan nuoria työntekoon ja estetään nuoria syrjäytymästä ja joutumasta pitkäaikaistyöttömyyden kovaan ytimeen. Tuemme myös 16–29-vuotiaita koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria löytämään oman polkunsa Vamos-yhteistyön avulla ja vahvistamme Ohjaamon osaamisen kehittämiseen liittyvää ohjausta ja monialaista ohjauspalvelua.

Työllisyysmäärärahaa varataan myös lyhyisiin täsmäkoulutuksiin, eri työtehtäviin pätevöittäviin korttikoulutuksiin ja suomen kielen koulutukseen vieraskielisille sekä työkykyyn vaikuttamisen keinoihin, esimerkiksi Kimmoke-ranneke, kulttuurisetelit ja -palvelut ja neuvonta voidaan yhdistää asiakkaiden työelämään valmentamiseen. Liikuntapalveluihin aktivoimalla edistetään työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia

Työnlöytämisen ostopalveluita

Ostopalveluilla tehostetaan työllistymisen edistämistä. Ostopalveluilla hankitaan työnlöytäjäpalveluita yksityisiltä palveluntuottajilta sekä vaikuttavuusperusteista työllistämispalvelua. Työnantajien löytämiseen ja rekrytointitarpeiden kartoittamiseen hankitaan myös lisäpalvelua oman toiminnan tueksi.

Liite 1Työllisyysmäärärahan käyttökohteet –suunnitelma 2024

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus hyväksyy työllisyysmäärärahan käyttösuunnitelman ja valtuuttaa työllisyysjohtajan päättämään määrärahojen siirroista käyttökohteiden välillä ja hankkimaan työllistymistä edistäviä ostopalveluita työllisyysmäärärahan puitteissa siten, että työllisyysmäärärahan nettosumma säilyy samana.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvElinvoima, työllisyyspalvelut
tiedElinvoiman palvelukokonaisuus
tiedKasvatus ja opetus
tiedKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto
tiedKulttuurin palvelukokonaisuus
tiedLasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus
tiedLiikunnan palvelukokonaisuus
tiedRevisiotoimisto


Liitteet:

Kh § 4
Liite 1:Työllisyysmäärärahan käyttökohteet -suunnitelma 2024