Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö204.01.2024 

8797-2023 (01 01 00, 01 02 00)

Palvelusihteerin toimen (vak. nro 700711) tehtävänimikkeen, kelpoisuusvaatimuksen ja palkkahinnoittelukohdan muuttaminen sekä tehtäväkohtaisen palkan tarkistus

Kaupunkiympäristö, liikkumispalvelut, joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 19.12.2023:

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuteen liikkumispalvelujen palvelualueen seudullisen joukkoliikenteen vastuualueelle on vuoden 2024 henkilöstösuunnitelmassa ollut tarve palvelusuunnittelijan toimen perustamisesta. Tehtävien uudelleen järjestelyillä, palvelusihteerin toimen TVA-tarkistuksella ja tehtävänimikkeen muutoksella palvelusuunnittelijaksi voidaan luopua suunnitellusta uudesta palvelusuunnittelijan vakanssista.

Vakanssin tehtäväsisältö on muuttunut olennaisesti aiemmasta. Kelan tietojärjestelmävaatimukset ovat kasvaneet merkittävästi samalla kun Kela on lisännyt rahoitustaan joukkoliikenneviranomaiselle.

Nykyiset prosessit mm. koulumatkojen ja Kelan osalta vaativat itsenäistä harkintaa, teknistä ammattitaitoa ja järjestelmäosaamista. Palvelusuunnittelija hoitaa em. yhteistyötä seitsemän kunnan osalta ja kehittää järjestelmien raportointia päätöksenteolle tiedolla johtamisen tueksi. Kuntien koulumatkatukijärjestelmä ja Kelan koulumatkatuki tuottavat Fölille tuloja noin 4,2 milj. euroa vuodessa.

Digitaalisten palveluiden käytettävyydessä on vielä kehitettävää. Datan käsittely, analysointi ja seuranta sekä raportoinnin (PowerBi) kehittäminen vaatii jatkuvaa kehittämistä ja resurssia. Erilaiset joukkoliikenteen palveluiden tuotteistamiset vaativat asiantuntijuutta ja yhteistyötä kehittämistiimin kanssa.

Palvelusuunnittelijan työ edistää kaupungin taloudellisia tavoitteita ja digitaalisia palveluja.

Päivitetty tehtäväkuvaus on ollut asiantuntijatehtävien TVA-ryhmän arvioitavana 1.12.2023 ja se on arvioitu ASI-hinnoittelun vaativuusluokkaan 2C, jossa tehtäväkohtainen palkka on 3 122,17 €/kk.

​Koska uuden vakanssin perustamisesta luovutaan, vakanssimuutos ei vaikuta palvelukokonaisuuden HTV-lukuun. Palkkakustannusten nousu vuonna 2024 on n. 9.000 €, josta 35 % eli n. 3.000 € katetaan muiden Föli-kuntien maksuosuuksilla. Kustannusvaikutukset on otettu huomioon vuoden 2024 talousarviossa.

Vakanssin vakituista haltijaa on muutoksiin liittyen kuultu eikä hänellä ole niihin huomautettavaa.

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi 20.12.2023:

Esitän, että 1.1.2024 lukien kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden liikkumispalvelujen palvelualueen seudullisen joukkoliikenteen vastuualueen palvelusihteerin toimen (vakanssi 700711) ja toimen hoitajan XXXXX tehtävänimikkeeksi muutetaan palvelusuunnittelija, vakanssin kelpoisuusehdoksi muutetaan korkeakoulututkinto ja että vakanssin tehtäväkohtainen palkka tarkistetaan samasta ajankohdasta lukien vastaamaan muuttuneiden tehtävien vaativuutta TVA-ryhmän arvion mukaisesti 3​ 122,17 e/kk ( kvtes, 01ASI040, VL 2C).

Palvelussuhdepäällikkö, henkilöstöjohtajan varahenkilö Tarja Kullanmäki 22.12.2023:

Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi ja joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte ovat esittäneet, että 1.1.2024 lukien kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden liikkumispalvelujen palvelualueen seudullisen joukkoliikenteen vastuualueen palvelusihteerin toimen (vak.nro 700711) ja toimen hoitajan tehtävänimikkeeksi muutetaan palvelusuunnittelija, vakanssin kelpoisuusvaatimukseksi muutetaan korkeakoulututkinto ja että toimen tehtäväkohtainen palkka on 3.122,17 e/kk (KVTES, 01ASI040, VL 2C).

Esityksessä on todettu, että seudullisen joukkoliikenteen vastuualueelle on vuoden 2024 henkilöstösuunnitelmassa ollut tarve palvelusuunnittelijan toimen perustamisesta. Tehtävien uudelleen järjestelyillä, palvelusihteerin toimen TVA-tarkistuksella ja tehtävänimikkeen muutoksella palvelusuunnittelijaksi voidaan luopua suunnitellusta uudesta palvelusuunnittelijan vakanssista. Palvelusihteerin tehtäväsisältö on muuttunut olennaisesti aiemmasta.

Esityksen mukaan koska uuden vakanssin perustamisesta luovutaan, vakanssimuutos ei vaikuta palvelukokonaisuuden HTV-lukuun. Palkkakustannusten nousu vuonna 2024 on n. 9.000 €, josta 35 % eli n. 3.000 € katetaan muiden Föli-kuntien maksuosuuksilla. Kustannusvaikutukset on otettu huomioon vuoden 2024 talousarviossa. Toimen hoitaja on antanut suostumuksensa muutoksille.

Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole huomautettavaa esitettyjen muutosten osalta.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus vastaa siitä, että toiminta on järjestetty tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Toimen muutoksesta aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä talousarvioon, jossa on huomioitu sopeuttamisohjelmaan sisältyvät henkilöstön käytön tavoitteet.

Liite 1​Esitys palvelusihteerin toimen (vak.nro 700711) muutoksista

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että 1.1.2024 lukien kaupunkiympäristön palvelukokonaisuuden liikkumispalvelujen palvelualueen seudullisen joukkoliikenteen vastuualueen palvelusihteerin toimen (vak.nro 700711) ja toimen hoitajan XXXXX tehtävänimikkeeksi muutetaan palvelusuunnittelija, vakanssin kelpoisuusvaatimukseksi muutetaan korkeakoulututkinto ja että toimen tehtäväkohtainen palkka on 3.122,17 e/kk (KVTES, 01ASI040, VL 2C).

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Oikaisuvaatimusohje liitteenä

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunkiympäristö
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
aoXXXXX


Liitteet:

Konha § 2
Liite 1:Esitys palvelusihteerin toimen (vak.nro 700711) muutoksista