Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, lakipalvelut 
Kaupunginjuristi (vakanssi 000851)102.01.2024 

15-2024 (02 06 04, 02 06 01)

Saamisten tileistä poistaminen 1/2024

Kaupunginjuristi Hans Vikdal 2.1.2024:

Myyntisaatavien laskutus- ja perintäohjeiden (Kansliapäällikkö 16.6.2022 § 219) kohdan 26 mukaan todetut menetykset ja epävarmat saatavat poistetaan kaupungin kirjanpidosta kirjanpitolain mukaan. Saatavat poistetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kirjanpidosta poistetut saatavat annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle taikka lautakunnalle.

Kirjanpitolain mukaan todetut menetykset ja epävarmat saatavat on poistettava ja kirjattava kuluksi. Saatavaa voidaan pitää epävarmana, jos suorituksen saamista on velallista koskevien luottotietojen tai hänen varallisuusasemaansa koskevan muun selvityksen perusteella pidettävä ilmeisen epätodennäköisenä.

Myös sellaisesta saatavasta, joka on poistettu kirjanpidosta, on pyrittävä saamaan suoritus. Myyntisaatavista poistaminen ei siten merkitse velan anteeksiantoa, vaan perintää jatketaan tapauskohtaisesti.

Saatavien tileistä poistamisesta päättää hallintosäännön 43 § 1 mom. 14 kohdan mukaan kansliapäällikkö, joka on delegoinut toimivallan johtavalle kaupunginlakimiehelle ja kaupunginlakimiehille päätöksen 5.6.2023 § 178 pykälässä 12.

Revire Perintä Oy on esittänyt luottotappioitavaksi laskusaatavia, jotka ovat epävarmoja. Pääosin luottotappioksi kirjaamista on suositeltu velallisen huonon maksukyvyn vuoksi. Luottotappiosuosituslistalle ovat nousseet myös saatavat, joissa velallinen on kuollut ja jossa velallinen tai kuolinpesä on varaton. Myös pääoman ollessa hyvin pieni suhteessa oikeudellisen perinnän ja ulosottoperinnän kuluriskiin, on saatava noussut luottotappiolistalle. Revire on esittänyt luottotappioitavaksi liitteinä 1-5 olevia laskuja, joista löytyy tarkemmat saatavakohtaiset erittelyt.

Listalla on myös lakipalvelujen suoraan luottotappioihin esittämiä laskuja tilanteessa, jossa velallinen on kuollut ja kyseessä on varaton kuolinpesä, jonka velat eivät olleet vielä siirtyneet perintään tai jossa kuolinpesän jako-osuus on maksettu ja loppusaatavat kirjataan luottotappioksi tai velalliselle on myönnetty velkajärjestely tai velka on vanhentunut.

Konsernihallinnossa luottotappioitavia on yhteensä 5 254,13 euroa, kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuudella 100,01 euroa, liikunnalla 3,99 euroa, kulttuurilla (sis. kirjasto) 922,72 euroa ja kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudella 3 999,30 euroa.

Liite 1​Luottotappioitavat konsernihallinto, hyvinvoinnin palvelukokonaisuus ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos (salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 23 kohta)

Liite 2​​Luottotappioitavat kasvatus ja opetus (salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 23 kohta)

Liite 3​Luottotappioitavat liikunta (salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 23 kohta)

Liite 4​​​Luottotappioitavat kulttuuri ja nuoriso (salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 23 kohta)

Liite 5​Luottotappioitavat kaupunkiympäristö (salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 § 23 kohta)

Päätös

Päätös ​Päätin poistaa myyntisaatavista liitteiden 1-5 saatavat.

Hans Vikdal

kaupunginjuristi

Liite

Jakelu

tpvSuomen Kuntaperintä Oy
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunginhallitus
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tpvKonsernihallinto, talouspalvelut, myynnistä suoritukseen
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX
tiedXXXXX


Liitteet:

Klakipa § 1
Liite 1:Luottotappioitavat konsernihallinto, hyvinvoinnin palvelukokonaisuus ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos
Liite 2:Luottotappioitavat kasvatus ja opetus
Liite 3:Luottotappioitavat liikunta
Liite 4:Luottotappioitavat kulttuuri ja nuoriso
Liite 5:Luottotappioitavat kaupunkiympäristö