Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto 
Kansliapäällikkö35522.12.2023 

8833-2023 (01 00 00, 01 00 01)

Henkilöstön palkkaamiseen liittyvät määräykset vuodelle 2024

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen 21.12.2023:

Kaupunginhallitus päätti 18.12.2023 § 476 hyväksyä toimintasuunnitelman noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset päätöksen liitteen 4 mukaisesti.

Em. määräyksissä on todettu henkilöstön palkkaamisen osalta seuraavaa:

Henkilökuntaa voidaan palkata vain talousarvion määrärahan ja työvoiman käytölle asetetun henkilötyövoimamäärän puitteissa. Työvoiman käytölle asetetun tavoitteen toteutumista ja seurantaa tehdään osana toiminnan ja talouden kehittymistä.

Kansliapäällikkö antaa erilliset ohjeet henkilöstön rekrytoinnista.”

Kansliapäällikön päätöksellä on tarkoituksenmukaista hyväksyä erilliset ohjeet, joissa määritellään ne tehtävät, joihin rekrytoitaessa tarvitaan rekrytointiin erillinen palkkaamislupa.

Hallintosäännön 93 §:n mukaisesti kansliapäälliköllä on oikeus antaa tarvittavia määräyksiä henkilöstön ottamisen rajoituksista.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Päätös​Päätin, että palvelukokonaisuuksien tulee noudattaa henkilöstöä palkattaessa seuraavia ohjeita:

Henkilöstön palkkaamiseen tarvitaan pääsääntöisesti palkkaamislupa. Palvelukokonaisuuden johtaja myöntää oman palvelukokonaisuutensa osalta palkkaamisluvat, kuitenkin niin, että taloudelle asetetut tavoitteet toteutuvat myös henkilöstön käytön osalta.

Kaupunkitasoisesti on määritelty, että henkilöstöä palkattaessa palkkaamislupaa​ ei vaadita, jos ollaan palkkaamassa

·​ ​ ​ ​ ​ ​​ vuorotteluvapaa- tai osa-aikaeläkesijainen tai korvaavan työn​ sijainen

·​ ​ ​ ​ ​ ​​ kesätyöntekijä​ tai​ harjoittelija

·​ ​ ​ ​ ​ ​​ työllisyysmäärärahoilla palkattava​ tukityöllistetty

Palvelukokonaisuuden johtaja voi lisäksi määritellä tarkemmin omassa palvelukokonaisuudessaan, missä tehtävissä palkkaamislupaa ei tarvita. Palvelujohtajalle määriteltyä em. toimivaltaa konsernihallinnossa käyttää hallintojohtaja.

Kun henkilöstöä poistuu Turun kaupungin palveluksesta, palvelukokonaisuuksissa on tarkasteltava jo olemassa olevien resurssien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen myös eri palvelukokonaisuuksien välillä. Lisäksi on tarkasteltava, onko Turun kaupungin palveluksessa ko. tehtävään mahdollisesti uudelleensijoitettavia henkilöitä.

Palkkaamisluvat myöntää palvelukokonaisuuden henkilöstön osalta palvelukokonaisuuden johtaja ja konsernihallinnon henkilöstön osalta hallintojohtaja. Palkkaamislupa-asiat toimitetaan päätöksentekijälle ko. palvelukokonaisuuden tai konsernihallinnon henkilöstöasioista vastaavan henkilön (esim. henkilöstöpäällikkö) kautta. Palkkaamislupa-asiat käsitellään kiireellisinä.

Määräaikaisen henkilöstön palkkaaminen

Jos työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve tehtävään, henkilöä ei voi palkata määräaikaiseen palvelussuhteeseen, vaan palvelussuhteen tulee olla toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikaisen henkilöstön osalta on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että työsopimuslain (55/2001) ja kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (304/2003) edellytykset määräaikaisen palvelussuhteen käytölle täyttyvät. Määräaikaiselle palvelussuhteelle täytyy olla lainmukainen peruste, joita voivat olla esim. sijaisuus, harjoittelu, projekti, kausiluonteinen työ tai avoimen viran hoitoon liittyvät perusteet. Määräaikaisen palvelussuhteen peruste tulee aina kirjata työsopimukseen tai viranhoitomääräykseen.

Tuomas Heikkinen

kansliapäällikkö

Jakelu

noudElinvoiman palvelukokonaisuus
tiedHyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta
noudKasvatus ja opetus
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunginhallituksen konsernijaosto
tiedKaupunginhallitus
noudKaupunkiympäristö
tiedKaupunkiympäristölautakunta
tiedKeskusvaalilautakunta
noudKonsernihallinto
tiedKonsernihallinto, henkilöstöohjaus
tiedKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
noudKulttuurin palvelukokonaisuus
noudLasten ja nuorten palveluiden yhteisvaikuttavan kokonaisnäkemyksen palvelukokonaisuus
noudLiikunnan palvelukokonaisuus
tiedLiikuntalautakunta
tiedLounais-Suomen jätehuoltolautakunta
tiedRakennus- ja lupalautakunta
noudRevisiotoimisto
tiedTarkastuslautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tpvXXXXX
tiedXXXXX