Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Hankintajohtaja8021.12.2023 

1567-2020 (02 08 00)

Catering-palveluiden tarkastetut hinnat ajalle 1.1.-30.9.2024

 

 

Konsernihallinnon hankintapalvelut, hankinta-asiantuntija, Liisa Yli-Yrjänäinen, 21.12.2023:
 

Turun kaupungin strateginen hankinta (nykyisin hankintapalvelut) on kilpailuttanut catering-palveluita Turun kaupungille käyttöön ajalle 1.8.2020-30.9.2022, minkä jälkeen sopimusta voitiin jatkaa Tilaajan kirjallisella päätöksellä alkuperäisin ehdoin kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisella optiokaudella ajalle 1.10.2022–30.9.2023 sekä 1.10.2023-30.9.2024. Optioista on tehty hankintapäällikön päätökset 12.1.2022 § 4 ja 16.3.2023 § 36.

  

Hankintasopimuksessa todetaan seuraavaa sopimushintojen tarkistamisesta:

Palveluntuottaja voi esittää Tilaajalle perustellusta syystä hinnanmuutosta palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavasti joko ensimmäisen tai toisen optiokauden osalta. Hinnanmuutosta voidaan siten esittää ainoastaan kerran. Kuitenkin Kaupunginhallituksen ohjeen, jonka perusteella kaupunki arvioi hinnankorotuksia, mukaan kaupunki arvioi myös esityksiä määräaikaisesti, kun ne perustuvat nyt käsillä olevaan poikkeukselliseen tilanteeseen.

 

Hinnanmuutosehdotusta verrataan Tilastokeskuksen palvelujen tuottajahintaindeksin (I majoitus- ja ravitsemustoiminta, 56 ravitsemustoiminta) vuotuiseen muutokseen. Hintatason muutos todetaan viimeisimmän käytettävissä olevan Tilastokeskuksen palvelujen tuottajahintaindeksin vuosineljänneksen vuosimuutoksen perusteella.

 

Tilaaja ei hyväksy hinnanmuutoksia tuottajahintaindeksin vuosimuutoksen ollessa alle 2 %. Mikäli tuottajahintaindeksin vuosimuutos ylittää kaksi (2) %, Tilaaja hyväksyy enintään kahden (2) prosentin hinnanmuutoksen.

 

Unica Oy on esittänyt huhtikuussa 2023 väliaikaista hinnankorotusta ajalle 1.5.-30.9.2023 ja siitä on tehty hankintapäällikön päätös 20.4.2023 § 62.

 

Unica Oy on esittänyt 27.10.2023 8-12 % hinnankorotuksen ajalle 1.10.2023-30.9.2024 perustellen sitä seuraavasti: ”Turun Kaupungin Catering kilpailutus toteutettiin alkuvuodesta 2020 Koronaepidemian vasta alkaessa ja kun hinnat annettiin toukokuussa 2020, kukaan ei vielä osannut ennustaa sen pitkäkestoisuutta ja kerrannaisvaikutuksia mm tuottamisen kustannuksiin tai sopimuksen ostovolyymeihin Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sen aiheuttama pitkäkestoinen vaikutus valmistuksen kustannuksiin mm raaka-ainehintojen ja sähkön osalta on lisännyt painetta nostaa palvelujen hintoja kautta linjan. Korkea inflaatio, jonka nousu näyttää ennustusten mukaan taittuvan, mutta pysyvän yhä huomattavan korkealla verrattuna vuoden 2020 pitkään jatkuneeseen tilanteeseen on aiheuttanut merkittäviä valmistuksen kustannusten nousua mm palkkoihin.

 

Tällä hetkellä Unica Ravintolat on tehnyt ja tekee kokonaisuutena Turun kaupungin sopimuksen mukaisista kahvituksista tappiota. Unican tahtotila on pitää tuotteistus ja palvelut jatkuvalla korkealla tasolla, nykyisellä hintatasolla se muodostuu kohtuuttoman vaikeaksi. Ottaen huomioon koronavuosien pienen tilausvolyymin, joka ei vastaa sopimustuotteisiin alkuperäisesti verrattua palveluhinnoittelua, pidämme kohtuullisena nyt esitettyä

8–12 % korotusta.”

 

Sopimusmuutoksessa on kyse julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 136 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisesta muutoksesta. Hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida sopimusmuutoksen tarvetta hankintaa kilpailuttaessa, eikä muutos vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen.

 

Liite 1 Hinnankorotukset

Liite 2 Hinnankorotusesitys

 

 

Toimivalta

 

Turun kaupungin hallintosäännön 79 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon

järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä. Kaupunginhallitus on päätöksellään 5.6.2023 § 215

päättänyt muuttaa hankintapäällikön tehtävänimikkeen hankintajohtajaksi.

 

Hankintajohtaja Susanna Sarvanto-Hohtari:

 

Päätös          Päätän edellä esitetyin perustein hyväksyä Unica Oy:n esittämän hinnankorotuksen niin, että nykyinen 2 % hinnankorotus jatkuu sopimuskauden loppuun asti 30.9.2024 ja lisäksi ajalle 1.2.– 30.6.2024 hyväksytään 6–10 % hinnankorotus tuotteittain liitteen hinnaston mukaisesti.

 

Päätös voi muuttua oikaisun, valituksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

 

 

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintajohtaja

 

 

Oikaisuohje liitteenä

 

Lisätiedot: Hankinta-asiantuntija, Liisa Yli-Yrjänäinen, 044 907 5216

 

 

 

 

 

Jakelu

aoUnica Oy
tiedKaupunginhallitus
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX


Liitteet:

Khankpa § 80
Liite 1:Liite 1 hinnankorotukset
Liite 2:Liite 2 Hinnankorotusesitys