Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Hankintajohtaja7820.12.2023 

15209-2021 (02 08 00)

Lehti-ilmoitusten julkaiseminen ilmaisjakelulehdissä - hinnankorotus 1.3.2024 lähtien / ML-Mediat Oy

Konsernihallinto, hankintapalvelut, hankinta-asiantuntija Jaana Kaurala 18.12.2023:

Turun kaupungin konsernihallinnon hankintapalvelut on pyytänyt avoimella hankintamenettelyllä tarjouksia Lehti-ilmoitusten julkaiseminen ilmaisjakelulehdissä hankintaan Turun kaupungin eri palvelukokonaisuuksien käyttöön ajalle 1.3.2022-29.2.2024, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan kirjallisella päätöksellä alkuperäisin ehdoin kahdella (2) yhden (1) vuoden pituisella optiokaudella ajalle 1.3.2024-28.2.2025 ja 1.3.2025-28.2.2026. Optiosta on tehty hankintajohtajan päätös 18.12.2023 § 76.

Hankintasopimus (15209-2021) on hankintapäällikön päätöksen 09.02.2021 § 20 mukaisesti tehty ML-Mediat Oy:n kanssa.

Hankintasopimuksessa on sovittu hinnan tarkastamisesta seuraavaa:

Palveluntuottaja voi esittää vuosittain Tilaajalle perustellusta syystä hinnanmuutosta palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. Esitykset hinnanmuutoksista on esitettävä Tilaajalle kirjallisesti vähintään kolme (3) kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa marraskuun loppuun mennessä (ensimmäisen kerran ennen 1.12.2022) Hintamuutokset tarkistetaan Tilastokeskuksen palvelujen tuottajahintaindeksin (J informaatio ja viestintä), tarkasteluajankohdan vuotuisen muutoksen perusteella.

Yleisen kustannustason tarkistamisen arvioinnissa käytetään viimeisiä saatavissa olevia valtakunnallisia tilastokeskuksen tilastotietoja. Hinnanmuutosta laskettaessa käytetään Tilastokeskuksen palvelujen tuottajahintaindeksiä (J informaatio ja viestintä). Muutosta tarkastellaan edelliseltä vuodelta (esimerkiksi 1.12.2022 mennessä esitettävä hinnanmuutos todetaan vuoden 2022 3. vuosineljänneksen (1.7. – 30.9.2022)) Tilastokeskuksen palvelujen tuottajahintaindeksin (J informaatio ja viestintä) vuosimuutoksesta. Hinnanmuutos saa olla enintään Tilastokeskuksen palvelujen tuottajahintaindeksin vuosittaisen muutoksen suuruinen, kuitenkin enintään kaksi (2) prosenttia.

ML-Mediat Oy on toimittanut hinnantarkastusesityksen 29.11.2023. ML-Mediat Oy on esittänyt hintojen korotusta kahdella (2) prosentilla 1.3.2024 lähtien. Perusteluna hinnankorotukselle mainitaan kohonneet postikustannukset sekä painokustannukset.

Turun kaupunki on tutustunut ML-Mediat Oy:n hinnantarkastukseen. Edellä mainitun indeksin vuosimuutos viimeisimmän saatavilla olevan indeksin (2023 Q3) mukaan on 2,3% (BtoAll). Tähän sopimukseen oikeampi indeksi olisi 2,0 % (BtoB). Koska tätä ei ole sopimukseen kirjattu, käytetään pääkohtaa BtoAll.

Toimivalta

Turun kaupungin hallintosäännön 79 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä. Kaupunginhallitus on päätöksellään 5.6.2023 § 215 päättänyt muuttaa hankintapäällikön tehtävänimikkeen hankintajohtajaksi.

Hankintajohtaja Susanna Sarvanto-Hohtari:

Päätös​Päätän edellä esitetyin perustein hyväksyä ML-Mediat Oy:n esittämän kahden (2) % hinnankorotuksen 1.3.2024 lähtien lehti-ilmoitusten julkaiseminen ilmaisjakelulehdissä hankintasopimuksessa.

Päätös voi muuttua oikaisun, valituksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintajohtaja

Oikaisuohje liitteenä

Lisätiedot: hankinta-asiantuntija Jaana Kaurala, 040 635 1130

Jakelu

aoML-mediat Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX