Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Konsernihallinto, hankintapalvelut 
Hankintajohtaja7520.12.2023 

7625-2021 (02 08 00)

Lehti-ilmoitusten julkaiseminen sopimuksen jatkaminen ajalle 1.3.2024-28.2.2025

Konsernihallinto, hankintapalvelut, hankinta-asiantuntija Jaana Kaurala 18.12.2023:

Hankinnan tausta

Turun kaupungin hankintapäällikön päätöksellä 20.12.2021 § 134 on päätetty valita lehti-ilmoitusten julkaisemisen palveluntuottajaksi ajalle 1.3.2022 - 29.2.2024:

Osakokonaisuus 1: Suomenkielinen tilattava sanomalehti, joka ilmestyy Turun talousalueella - Turun Sanomat Oy

Osakokonaisuus 2: Suomenkielinen valtakunnan laajuisesti ilmestyvä tilattava sanomalehti - Sanoma Media Finland Oy

Osakokonaisuuden 3 osalta siirryttiin neuvottelumenettelyyn ÅU media Ab:n kanssa. Hankintapäällikön päätöksellä 1.2.2022 § 12 on päätetty valita lehti-ilmoitusten julkaisemisen palveluntuottajaksi ajalle 1.3.2022 - 29.2.2024:

Osakokonaisuus 3: Ruotsinkielinen Turun talousalueella ilmestyvä tilattava sanomalehti - ÅU media Ab

Hankintasopimuksen mukaan sopimusta voidaan jatkaa tilaajan päätöksellä alkuperäisin ehdoin optiokaudella ajalle 1.3.2024-28.2.2025.

Palveluntuottajat ovat osoittaneet täyttävänsä tarjouspyynnön vaatimukset sopimuskaudella sekä tarjouspyynnössä tarjoajalle asetetut rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset.

Hankinnan arvonlisäverottomaksi arvoksi on arvioitu noin 200 000 €/vuosi.

Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon sopimusaikana.

Suurimmat hankinnan käyttäjät puoltavat option käyttöönottoa.

Toimivalta

Turun kaupungin hallintosäännön 79 §:n mukaan kansliapäällikkö päättää yhteishankinnoista mukaan lukien seutuhankinnat. Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen 12 § mukaan hankintapäällikölle on siirretty toimivalta päättää yhteishankinnoista mukaan luettuna seutuhankinnat ja niitä koskevista puitejärjestelyistä. Kaupunginhallitus on päätöksellään 5.6.2023 § 215 päättänyt muuttaa hankintapäällikön tehtävänimikkeen hankintajohtajaksi.

Hankintajohtaja Susanna Sarvanto-Hohtari:

Päätös​Päätän edellä kuvatuin perustein, että lehti-ilmoitusten julkaisemisen hankintasopimuksia jatketaan valittujen palveluntuottajien kanssa alkuperäisin ehdoin optiokaudelle 1.3.2024-28.2.2025:

​Osakokonaisuus 1: Suomenkielinen tilattava sanomalehti, joka ilmestyy Turun talousalueella - Turun Sanomat Oy

Osakokonaisuus 2: Suomenkielinen valtakunnan laajuisesti ilmestyvä tilattava sanomalehti - Sanoma Media Finland Oy

Osakokonaisuus 3: Ruotsinkielinen Turun talousalueella ilmestyvä tilattava sanomalehti - ÅU media Ab

Turun kaupunki ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai -arvoon.

Optiokaudelle solmitaan erillinen hankintasopimus. Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen, oikaisuohjeen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Päätös voi muuttua tehdyn valituksen, hankintaoikaisun tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Susanna Sarvanto-Hohtari

hankintajohtaja

Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä​

​Lisätiedot: hankinta-asiantuntija Jaana Kaurala, 040 635 1130

Jakelu

aoSanoma Media Finland Oy
aoTurun Sanomat Oy
aoÅbo Underrättelser
tiedKaupunginhallitus
tiedXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tpvXXXXX
tiedXXXXX