Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus34725.09.20237

3861-2023 (03 06 02)

Oikaisuvaatimus koskien johtavan kaupunginlakimiehen päätöstä 4.7.2023 § 156

Tiivistelmä:

Turun kaupungille on tehty oikaisuvaatimus johtavan kaupunginlakimiehen päätöksestä 4.7.2023 § 156. Mainitulla päätöksellä on hylätty vahingonkorvausvaatimus, jolla on haettu korvausta auton etuoven rikkoutumisesta, joka on ollut seurausta Luolavuoren koulun oppilaan heittämästä kivestä. Oikaisuvaatimuksella alkuperäinen 1.455,02 euron määräinen vahingonkorvausvaatimus on alennettu 500,00 euroon. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty selvitystä, joka antaisi aiheen muuttaa johtavan kaupunginlakimiehen asiassa tekemää päätöstä. Konsernihallinnon lakipalvelut katsoo, että oikaisuvaatimus olisi perusteltua hylätä kokonaisuudessaan.

Kh § 347

Konsernihallinnon lakipalvelut, lakimies Jukka Jyrkinen 18.9.2023:

Kaupungille esitetty korvausvaatimus ja johtavan kaupunginlakimiehen päätös

PMJ Saarinen Ay (jälj. myös korvauksenhakija tai oikaisuvaatimuksen tekijä) on esittänyt Turun kaupungille 1.455,02 euron suuruisen vahingonkorvausvaatimuksen ajoneuvon (rek.nro YXG-305) vahingoittumisesta sen ollessa 4.5.2023 noin klo 14.20 Luolavuoren koulun Ruiskadun yksikön takseille varatulla oppilaiden noutopaikalla. Korvaushakemuksen mukaan kahdelle koulun oppilaalle oli tullut riitaa, jolloin toinen oppilaista oli juossut häntä odottaneen taksin etupenkille. Toinen oppilas oli yrittänyt heittää taksin sisään juossutta oppilasta kivellä, mutta kivi olikin osunut taksin etuoveen sillä seurauksella, että taksin oikean puoleiseen etuoveen oli tullut lommoja ja painaumia. Korvaushakemuksessa on ilmoitettu, että ajoneuvolla on vapaaehtoinen autovakuutus, jota ei ole käytetty autolle aiheutuneiden vahinkojen kattamiseen.​

Johtava kaupunginlakimies on päätöksellään 4.7.2023 § 156 hylännyt korvauksenhakijan vaatimukset.

Korvauksenhakijan oikaisuvaatimus

Korvauksenhakija on tehnyt kaupungille 4.9.2023 saapuneen oikaisuvaatimuksen kysymyksessä olevasta johtavan kaupunginlakimiehen päätöksestä. Oikaisuvaatimus on saapunut kaupungille oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksessaan korvauksenhakija ilmoittaa, että auton vahingot korjattaisiin auton omasta vakuutuksesta, minkä johdosta kaupungille asiassa esitetty korvausvaatimus on alennettu vakuutuksen omavastuuosuutta vastaavaan 500,00 euroon, jota vaatimusta oikaisuvaatimuksen tekijä pitää kohtuullisena vaatimuksena asiassa. Oikaisuvaatimuksessa katsotaan, että Luolavuoren koulun oppilaat ovat erityisoppilaita, joilla voi olla vaikeuksia itsensä hillitsemisessä ja keskittymisessä, minkä vuoksi koulun tulee ohjata ja tarkkailla oppilaita. Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että kiven heittäneen ja taksiin nousseen oppilaan välillä oli ollut kahnausta jo koulupäivän aikana, joten koulun olisi tullut seurata oppilaita tarkemmin koulun päättyessä.

Asiaan sovellettava lainsäädäntö

Kaupungin vastuu asiassa määräytyy vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) mukaisena tuottamusvastuuna (vahingonkorvauslaki 2 luku 1 §) eikä vastuu ole niin sanottua ankaraa tuottamuksesta (huolimattomuus, laiminlyönti) riippumatonta vastuuta. Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan kaupunki on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka kaupungin työntekijä tai viranhaltija virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa.

Ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma ei synnytä korvausvastuuta. Vahingon ennakoitavuutta pidetään korvausvastuun yleisenä kriteerinä niin, että korvausvastuu ei käsitä vahinkoja, joiden aiheutuminen on ollut ennalta-arvaamatonta (Ari Saarnilehto - Vesa Annola - Mika Hemmo - Juha Karhu - Leena Kartio - Eva Tammi-Salminen - Juha Tolonen - Jarmo Tuomisto - Mika Viljanen: Varallisuusoikeus, 2. uud. painos, Helsinki 2012 s. 582).

Asiassa saatu selvitys

Luolavuoren koulun Ruiskadun yksikön antaman selvityksen mukaan kyseinen tapahtuma oli sattunut koulupäivän jälkeen. Koulunkäynninohjaajat valvovat taksipihalla ennen ja jälkeen koulupäivän. Koulun selvityksen mukaan kysymys on ollut kahden oppilaan välisestä kinastelusta, joka oli saanut alkunsa liikuntatunnilla, mutta oli rauhoittunut, kunnes koulupäivän jälkeen taksipihalla oppilaiden välillä oli ollut yhteenotto ilmeisesti syystä, että he ärsyttivät toisiaan molemminpuolisesti. Toinen oppilaista oli napannut suurehkon kiven taksipihan maasta ja koittanut heittää sillä toista oppilasta, joka oli juossut juuri taksin sisälle. Kivi oli osunut taksin etuoveen aiheuttaen siihen vaurioita.

Asian oikeudellinen arviointi ja johtopäätös asiassa

Vahingon aiheuttanut oppilaan teko (kiven heittäminen) on tapahtunut nopeasti. Teko on ollut niin yllättävä ja ennalta-arvaamaton, että ei voida edellyttää, että koulun pihalla olleiden koulunkäynninohjaajien olisi tullut voida se ennakoida. Vahinkotapahtuma on ollut ennalta-arvaamaton eikä se synnytä korvausvastuuta kaupungille.

Kaupungilla ei ole tuottamuksesta riippumatonta ankaraa vastuuta koulun oppilaiden ulkopuolisille aiheuttamista vahingoista.

Kaupungilla ei ole korvausvastuuta korvauksenhakijan vahingosta.

Kaupunki ei ole tehnyt omaa ns. linjapäätöstä, jonka mukaisesti kyseisenlainen vahinko korvattaisiin kohtuullisuusperusteella ilman lakiin perustuvaa korvausvastuuta.

Edellä esitettyyn nähden Turun kaupunki hylännee PMJ Saarinen Ay:n oikaisuvaatimuksen kokonaisuudessaan.

Oheismateriaali 1​PMJ Saarinen Ay:n oikaisuvaatimus 4.9.2023

Oheismateriaali 2Johtavan kaupunginlakimiehen päätös 4.7.2023 § 156

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​​Kaupunginhallitus edellä olevassa konsernihallinnon lakipalveluiden lausunnossa esitetyin perustein päättää hylätä kokonaisuudessaan PMJ Saarinen Ay:n 4.9.2023 Turun kaupungille saapuneen oikaisuvaatimuksen, jolla on haettu muutosta johtavan kaupunginlakimiehen päätökseen 4.7.2023 § 156.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoPMJ Saarinen avoin yhtiö
tiedKonsernihallinto, lakipalvelut