Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkiympäristölautakunta28312.09.20233
Kaupunginhallitus34625.09.20236

2311-2022 (11 03 00)

Ilmanlaadun vuosiraportti 2022

Tiivistelmä:

Raportti Turun seudun ilmanlaadusta vuonna 2022 on valmistunut. Turun ilmanlaadun mittausasemat sijaitsivat Kauppatorilla ja Ruissalossa. Raportti tuodaan tiedoksi aiempien vuosien tapaan kaupunkiympäristölautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle.

Kylk § 283

Ympäristönsuojelu, ilmansuojeluasiantuntija Petra Sainisto 31.8.2023:

​Turun seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmän raportti ilmanlaadusta vuonna 2022 on valmistunut. Raportissa käsitellään Turussa, Raisiossa, Naantalissa, Kaarinassa ja Paraisilla mitattuja ilman epäpuhtauspitoisuuksia. Turun keskustassa ilmanlaatu vuonna 2022 vuorokausi-indeksillä tarkasteltuna oli yleensä hyvää 105 vuorokautena. Hyvät vuorokaudet olivat vähentyneet 75 päivän verran edelliseen vuoteen verrattuna. Ilmanlaadultaan erittäin huonoja vuorokausia oli 13 ja huonoja vuorokausia oli 18. Tunti-indeksillä ilmaistuna ilmanlaatu oli Kauppatorilla hyvää 75 % ajasta.

Rikkidioksidi

​Vuonna 2022 Turun, Kaarinan, Raision, Naantalin ja Paraisten ympäristönsuojelulain nojalla lupavelvollisten sekä ilmoittamaan velvoitettujen rekisteröityjen laitosten rikkidioksidipäästöt olivat yhteensä noin 490 tonnia. Laitosten rikkidioksidipäästöt olivat pienentyneet n. 18 % edelliseen vuoteen verrattuna. Turussa sijaitsevien laitosten rikkidioksidipäästöt olivat noin 27 tonnia. Suurin yksittäinen rikkidioksidin päästölähde Turun seudulla oli Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n Naantalin voimalaitos n. 260 tonnin vuosipäästöllä.

​Turussa rikkidioksidipitoisuuksia mitattiin Ruissalon mittausasemalla. Pitoisuudet Ruissalossa olivat yleensä hyvin alhaisia. Rikkidioksidin vuosikeskiarvo oli 1 µg/m3. Ohje- tai raja-arvon ylittäviä pitoisuuksia ei havaittu.

Typen oksidit

​Lupavelvollisten sekä ilmoittamaan velvoitettujen rekisteröityjen laitosten typen oksidien kokonaispäästö typpidioksidiksi laskettuna oli Turussa, Kaarinassa, Raisiossa, Naantalissa ja Paraisilla yhteensä noin 2350 tonnia. Laitosten typpidioksidipäästöt kasvoivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Turussa sijaitsevien laitosten päästöt olivat yhteensä noin 520 tonnia. Suurin yksittäinen typen oksidien päästölähde Turun seudulla oli Finnsementti Oy Paraisilla (noin 900 tonnia). Liikenteestä aiheutuvat typen oksidien päästöt olivat Turussa noin 330 tonnia (VTT: Liisa 2021; vuoden 2022 tietoja ei ollut vielä saatavilla raportin kirjoitusvaiheessa).

​Typen oksideja mitattiin Turussa vuonna 2022 Kauppatorin ja Ruissalon mittausasemilla. Kauppatorin mittausaseman typpidioksidin vuosikeskiarvo oli 14 µg/m3 ja Ruissalon 5 µg/m3. Kauppatorilla vuosiarvo oli pysynyt samana kuin edellisenä vuotena ja Ruissalossa hieman laskenut. Vuosikeskiarvolle on asetettu raja-arvo 40 µg/m3, jota ei ylitetty kummallakaan asemalla.

Typpidioksidin ohjearvoja ylittäviä pitoisuuksia ei mitattu vuonna 2022 Turun Kauppatorilla eikä Ruissalossa. Korkein ohjearvoon verrattava pitoisuus Turussa mitattiin Kauppatorilla joulukuussa, jolloin kuukauden toiseksi korkein vuorokausiarvo oli 55 µg/m³ (79 % ohjearvosta). Typpidioksidin raja-arvon numeroarvon ylityksiä ei havaittu Turun seudulla vuonna 2022. Ruissalossa korkein ohjearvoon verrattava pitoisuus mitattiin helmikuussa, jolloin kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo oli 19 µg/m3 (27 % ohjearvosta).

Hiukkaset

​Lupavelvollisten sekä ilmoittamaan velvoitettujen rekisteröityjen laitosten hiukkaspäästöt olivat Turussa, Kaarinassa, Raisiossa, Naantalissa ja Paraisilla yhteensä noin 100 tonnia. Hiukkaspäästöt olivat vuonna 2022 kasvaneet n. 40 % edellisvuodesta. Suurin yksittäinen päästölähde oli Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin voimalaitos (noin 32 tonnia). Turussa sijaitsevien laitosten päästöt olivat noin 23 tonnia. Liikenteen pakokaasupäästöistä aiheutuva hiukkaspäästö oli Turussa noin 9 tonnia (VTT: Liisa 2021; vuoden 2022 tietoja ei ollut vielä saatavilla raportin kirjoitusvaiheessa).

​Hengitettäville hiukkasille on annettu vuorokausiraja-arvo (50 µg/m3), joka saa kalenterivuoden aikana ylittyä 35 kertaa ennen kuin raja-arvo katsotaan ylittyneeksi. Hengitettävien hiukkasten raja-arvon numeroarvo ylittyi kuusi kertaa vuonna 2022. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiohjearvo (70 µg/m3) ylittyi myös Turun Kauppatorilla lokakuussa. Ylitysten syinä olivat katupöly ja Kauppatorin työmaatoimet. Kauppatori hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvo vuonna 2022 oli 15​ µg/m3, joten vuosiraja-arvo ei ollut vaarassa ylittyä (40 µg/m3).

Pienhiukkasten vuosikeskiarvo Turun Kauppatorilla oli 5,6 µg/m3. Pienhiukkasille säädetty vuosiraja-arvo 25 µg/m3 ei ylittynyt.

Otsoni

​Otsonipitoisuuksia mitattiin Ruissalon mittausasemalla. Korkeimmat 8 tunnin keskiarvot mitattiin heinäkuussa, jolloin arvo oli 114 µg/m3 (95 % tavoitearvosta). Tavoitearvo saa ylittyä enintään 25 päivänä kalenterivuodessa kolmen vuoden keskiarvona. Otsonin tavoitearvo eikä tavoitearvon numeroarvo ylittynyt vuonna 2022. Myöskään vuosina 2020–2021 tavoitearvon numeroarvo ei ylittynyt. Otsonin tuntikeskiarvolle on annettu myös väestön tiedotus- ja varoituskynnykset. Tiedotuskynnys on 180​ µg/m3 ja varoituskynnys 240 µg/m3, tiedotus- tai varoituskynnystä ei ylitetty vuonna 2022.​

Oheismateriaali 1​Vuosiraportti 2022

​​ Kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi:

Ehdotus​Kaupunkiympäristölautakunta päättää merkitä raportin tiedoksi ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa oli esittelemässä ympäristöinsinööri Renja Rasimus.​

Kh § 346

Oheismateriaali 1Vuosiraportti 2022

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus merkitsee raportin tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.