Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus34825.09.20238

5222-2019 (10 02 03, 03.04)

Turun hallinto-oikeuden päätös / Asemakaavanmuutos; Kulttuurijokilautta

Tiivistelmä:

Turun hallinto-oikeus on hylännyt Kulttuurijokilautan asemakaavanmuutoksen hyväksymispäätöksestä tehdyn valituksen.

Kh § 348

Ympäristölakimies Nina Mattila 13.9.2023:

Kaupunginvaltuusto on 14.11.2022 § 234 hyväksynyt Kulttuurijokilautan asemakaavamuutoksen, jolla mahdollistetaan enintään 1500 kerrosneliömetrin kokoisen ympärivuotisesti toimivan uimala-, kulttuuri- ja virkistyspalveluja tarjoavan kelluvan lautan rakentaminen Aurajoen vesialueella Wäinö Aaltosen museon edustalle. Kerrosalasta voidaan käyttää ravintolapalveluja varten enintään 30 %. Palvelut tulevat tarjoamaan arviolta noin 40 työpaikkaa, jonka lisäksi tapahtumien aikaan tarvitaan lisähenkilökuntaa. Lautan vuotuiseksi kävijämääräksi arvioidaan 300.000 - 400.000 henkilöä.

Martinrantaseura ry on valittanut valtuuston päätöksestä ja vaatinut päätöksen kumoamista. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.

Hallinto-oikeuden mukaan kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin on vastattu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Vastineet ovat pitkälti perustuneet kaavaselostuksesta ilmenevään selvitysaineistoon. Sillä seikalla, että valittaja pitää esitettyä selvitysaineistoa puutteellisena tai virheellisenä, ei ole merkitystä arvioitaessa kaavoitusmenettelyssä toteutuneen vuorovaikutuksen ja lainmukaisuutta.

Hallinto-oikeus katsoo, että kaavaa laadittaessa on selvitetty tarpeellisessa määrin asemakaavamuutoksen toteuttamisen merkittäviä vaikutuksia kaupunkikuvaan ja liikenteeseen. Kaavamuutosalueen ja sen lähiympäristön rakennettua ympäristöä, siihen liittyviä arvoja, maisemaa ja kaupunkikuvaa sekä kaavamuutoksen vaikutuksia on selvitetty kaavamuutoksen yhteydessä tarpeellisessa määrin.

Päätöksessä todetaan, että aitoon vuorovaikutteisuuteen asemakaavaa laadittaessa liittyy se, että kuulemisessa esiin tulleiden näkökohtien perusteella selvityksiä laaditaan lisää tai päivitetään ja tarkennetaan aikaisemmin laadittuja selvityksiä ennen kuin kaavan sisällöstä päätetään. Kulttuurijokilautan kaavaehdotuksesta jätettyjen muistutusten vuoksi liikenteellisiä selvityksiä on täydennetty ennen kaavan hyväksymistä, mikä ei ole valituksessa esitetyllä tavalla lainvastaista. Arvioitaessa, onko kaavan liikenteellisiä vaikutuksia selvitetty tarpeellisessa määrin, on otettava huomioon kaava-alueen laajuus ja sen sijainti kaupunkirakenteessa, kaavamuutoksen sisältö sekä kaavan vaikutusten ulottuvuus laajempaan alueeseen. Kokonaisuutena arvioiden kaavamuutoksen yhteydessä on selvitetty tarpeellisessa määrin kulttuurijokilautan aiheuttamat merkittävät liikenteelliset vaikutukset.

Hallinto-oikeus toteaa, että kaupunki voi sille itsehallintoonsa kuuluvan harkintavallan nojalla valita sellaisen kaavaratkaisun, joka parhaiten vastaa kunnan maankäytön suunnittelun tarpeita. Viranomaislausunnot ovat vain osa kaavan valmisteluaineistoa eikä niillä ole päätöksenteossa sitovaa vaikutusta. Kaupungin harkintavaltaa rajoittavat ainoastaan maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt kaavan sisältövaatimukset sekä yleiset harkintavaltaa rajoittavat periaatteet. Kaupunki päättää itsehallinto-oikeuteensa perustuvan harkintavallan nojalla myös kaava-alueen laajuudesta. Kaava-alueen on kuitenkin muodostettava sellainen tarkoituksenmukainen suunnittelukokonaisuus, että kaavan toteuttamisen vaikutukset kaava-alueella ja sen ympäristössä voidaan riittävästi arvioida.

Päätöksessä todetaan, että maakuntakaavalla ei ole kaavan lainmukaisuuden arvioinnissa sitovaa oikeudellista merkitystä, koska alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava. Alue kuuluu voimassa olevan yleiskaavan kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti, maisemallisesti tai luonnontilallisesti arvokkaaseen alueen osaan, jolla muutokset tulee tehdä niin, että alueen ominaispiirteitä ei turmella. Yleiskaavassa esitetty alue on laaja eikä ominaispiirteitä ole tarkemmin yksilöity. Valtuusto, joka on hyväksynyt myös mainitun yleiskaavan, on hyväksyessään muutoksenhaun kohteena olevan asemakaavaratkaisun tulkinnut yleiskaavan olleen riittävästi ohjeena asemakaavoituksessa.

Hallinto-oikeuden mukaan kaavaratkaisu on rakennetun ympäristön ja siihen liittyvien erityisten arvojen vaalimista koskevan asemakaavan sisältövaatimuksen mukainen. Kaavamääräyksissä on edellytetty, että lautta tulee toteuttaa arkkitehtuuriltaan ja rakentamistavaltaan korkeatasoisena sekä erityisellä huolella ympäristöön sovitettuna. Lisäksi on annettu yksityiskohtaisia määräyksiä lautan eri osien suurimmista sallituista korkeuksista, julkisivu- ja kansimateriaaleja koskevia määräyksiä sekä edellytetty, että rakennusluvasta kuullaan kaupunkikuvatyöryhmää. Kaavassa on kielletty rakenteiden lisäksi myös toimintojen ulottaminen rakennusalan ulkopuolelle joen valtaväylän suuntaan, mikä osaltaan lieventää lautan leveydestä joelle aiheutuvia vaikutuksia.

Hallinto-oikeus toteaa, että kaavamuutoksella luodaan lain edellyttämällä tavalla myös edellytykset liikenteen järjestämiselle sekä terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Vaikka alueen kokonaisliikennemäärät lisääntyvät kaavamuutoksen johdosta jonkin verran, on otettava huomioon, että kaava-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kuitenkin keskeiset kävely- ja pyöräilyväylät. Lisäksi kulkuyhteyksien sekä huolto- ja pelastusliikenteen järjestämisestä on annettu kaavamääräykset. Tähän nähden ja kun otetaan huomioon, että kysymyksessä on Turun ydinkeskustassa sijaitseva alue, jossa myös julkisen liikenteen palvelut ovat käytettävissä, hyväksytty asemakaavamuutos luo edellytykset liikenteen järjestämiselle asemakaavan sisältövaatimuksissa säädetyllä tavalla.

Tiiviisti rakennetun keskustan alueelle sijoittuva uudisrakentaminen aiheuttaa väistämättä muutoksia elinympäristössä, kuten melua ja haittaa liikenteen sujuvuudelle. Hallinto-oikeus arvioi, että tässä tapauksessa muutokset ovat kuitenkin muuhun ympäröivään maankäyttöön nähden niin vähäisiä, ettei kaavamuutos ole ristiriidassa terveellistä, turvallista ja viihtyisää elinympäristöä koskevan sisältövaatimuksen kanssa.

Hallinto-oikeuden mukaan kaavamuutos ei myöskään ole ristiriidassa kansallista kaupunkipuistoa koskevien määräysten kanssa.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Oheismateriaali 1Turun hallinto-oikeuden päätös 13.9.2023

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.